Klima og grøn omstilling i gymnasiet

GL undersøgelse; Undersøgelse
 

​Klimakrisen og omstilling af samfundet mod mindre udledning af drivhusgasser er en dagsorden, som påvirker og fremover vil påvirke uddannelserne og lærernes arbejdsvilkår. GL har desuden som fagforening for lærere et særligt ansvar, fordi gymnasielærerne uddanner de unge, der skal gennemføre og leve med grundlæggende om-lægninger af vores samfund og levevis. Det er på den baggrund, at GL har gennemført en medlemsundersøgelse om klima og grøn omstilling.

​Rapporten indeholder besvarelser fra 149 GL-tillidsrepræsentanter (svarprocent på 55%) og 174 GL-medlemmer (svarprocent på 15%). Undersøgelsen blev gennemført i perioden 18/11-2021 til 12/1-2022.


Resumé

GL's medlemmer og TR har en høj klimabevidsthed og en høj tilbøjelighed til at ændre vaner som følge af klimakrisen. GL`s medlemmer og TR vurderer i højere grad end danskerne generelt, at de globale klimaforandringer er et alvorligt problem. Og GL's medlemmer og tillidsrepræsentanter er i højere grad end gennemsnittet af den danske befolkning indstillet på og i gang med at ændre vaner af hensyn til klima, miljø og bæredygtighed.

Der er opbakning til, at GL arbejder med klima og grøn omstilling, og samtidig en opmærksomhed på at GL's kerneopgave er at være en fagforening. Flertallet, 68% af GL's medlemmer og 61% af TR, synes i høj grad eller i meget høj grad, at GL skal samarbejde med arbejdsgivere og myndigheder om at indtænke klimahensyn i arbejdsliv og skoledrift. Et stort flertal, 74% af både medlemmer og TR, synes i høj grad eller i meget høj grad, at klimahensyn skal indgå i driften af organisationen GL. 

På spørgsmålet om hvorvidt GL skal arbejde for, at elever og kursister får viden om klima og klimahandling, er medlemmer og TR ikke helt enige. 65% af medlemmerne er i høj eller meget høj grad enige i, at GL skal arbejde for, at elever og kursister får viden om klima og klimahandling, mens det blandt TR er 43% der i høj eller i meget høj grad er enige.

I fritekstsvar fremhæver både TR og medlemmer, at GL fortsat skal være en fagforening, der varetager med-lemmernes interesser, og at prioritering af klimaarbejde skal ses i det lys. Det gælder også for respondenterne, at GL bør arbejde med klima. Af fritekstsvar fremgår det også, at der – især, men ikke kun, blandt TR – er bekymring for, at klimadagsordnen presses ned over al undervisning som en ekstra opgave og binding af lærerne.

Mange inddrager klima og grøn omstilling i undervisningen og flere mener, at der er vigtigt. 54% af medlemmerne og 57% af TR vurderer, at det i høj grad eller i meget høj grad er vigtigt at inddrage klimakrisen og/eller klimahandling i deres egen undervisning. Ca. hver tredje vurderer, at det delvist er vigtigt, mens 13% af med-lemmerne og 11% af TR mener, at det i ringe grad eller slet ikke er vigtigt at inddrage i egen undervisning.

36% af medlemmerne og 38% af TR har i høj eller meget høj grad inddraget klima, klimakrisen og/eller klima-handling i egen undervisning. 39% af medlemmerne og 36​% af TR har delvist gjort det. 22% (medlemmer) - 23% (TR) har ikke eller i meget ringe grad inddraget klima, klimakrisen og/eller klimahandling i undervisningen​. Ca. 60 % svarer, at skolen har klimatiltag knyttet til undervisningen som fx fællestimer eller temadage.

Læs hele undersøgelsen: Klima og grøn omstilling i gymnasiet, 2022.pdf


Emner:  
Interessent: