GL-medlemmer drøfter serviceeftersyn af gymnasieuddannelserne

 
MEDLEMSDEBAT
Regeringen har varslet et serviceeftersyn af gymnasieuddannelserne, og GL tager debatten med medlemmerne.

​Medlemsseminar, Aarhus, 1. april 2014 (læs om seminaret i København længere nede på siden)

Tirsdag den 1. april 2014 havde GL det første medlemsseminar, hvor de fremmødte medlemmer drøftede med hovedbestyrelsen, hvordan GL skal forholde sig til det serviceeftersyn, som regeringen har varslet.

Der var en god og engageret debat med bred enighed om, at det var godt at få lejlighed til at diskutere uddannelsespolitiske problemstillinger i GL-regi og på den måde være med til at præge debatten.

Det er afgørende at fastholde de mundtlige prøver i gymnasiet.

På mødet i Århus indledte fagkonsulent Peter Larsen med et oplæg om, hvordan man naturligt må tænke udvikling af prøveformerne, når man videreudvikler læreplanerne, og Rikke Sørum fra Evalueringsinstituttet orienterede om deres nyligt gennemførte AT-evaluering, der viste, at lærerne i stigende grad synes, at AT fungerer godt. Der er dog fortsat behov for at få præciseret de faglige mål og krav og drøftet, hvordan prøveformen kan udvikles, så den bedre hænger sammen med formålet og kravene.

Debatten i Aarhus viste støtte til at bevare AT, og flere gymnasielærere udtrykte glæde ved det faglige samarbejde og de fagmetodiske overvejelser, fagsamarbejdet giver anledning til. Flere kunne se en mulighed i at knytte AT-prøven sammen med studieretningsprojektet, så AT kunne være en måde at knytte faglige metodiske overvejelser til fx et mundtligt forsvar af SRP.

Prøveformen i AT kunne man se forskellige løsninger på, men det afgørende er at fastholde de mundtlige prøver i gymnasiet.

Der var et bredt ønske om at udvikle eksamen, så den er en god forlængelse af undervisningen.

GL's formand, Annette Nordstrøm Hansen, opsamlede stemningen:

GL går ind for mangfoldighed i prøveformerne. Eksamen er vigtig kvalitetskontrol, og de eksterne censorer er vigtige for det nationale kvalitetsniveau. Men vi skal se på de faglige krav i AT-prøven.

Medlemsseminar, København, 23. april 2014 

På medlemsseminar i København d. 23. april var der særligt fokus på hhx og htx. Fagkonsulenterne Birthe Fogh og Laila Madsen indledte med bl.a. at fortælle hvordan hhx og htx arbejder med at integrere anvendelsesorientering og brug af fagene i både undervisning og prøveformer. Som et eksempel lægger det nye læreplansforsøg i International økonomi op til mere problemorienteret undervisning og afprøvning, mens man med forsøg med intern prøve i SO på htx arbejder på at styrke integration af teknologifaget i det faglige samspil i studieretningen.

I den efterfølgende debat var der et klart ønske om friere rammer for forsøgsarbejde med eksamen og mere decentralt råderum for skolernes muligheder for at eksperimentere med eksamen. Der er godt gang i at åbne for netadgang ved skriftlige eksamener, men der er også brug for andre tiltag. Det blev foreslået at SRP nytænkes fx i samspil med SO/AT og flere var åbne overfor tanken.

På hhx/htx bør der arbejdes for en bedre sammenhæng mellem SO1, SO2 og SO3 samt en bedre sammenhæng mellem SO1 og grundforløbet.

På mødet d. 23. april blev også grundforløbet drøftet, og det kom frem at der er brug for et klart formål med grundforløbet og en bedre sammenhæng mellem struktur og formål.

Annette Nordstrøm Hansen samlede op med en opfordring til Undervisningsministeriet om at turde lidt mere i forhold til udvikling af eksamen og til at vi alle arbejder for at sætte gang i forsøg med nye prøveformer, der skaber bedre sammenhæng mellem undervisning og eksamen.

Emner: Uddannelsespolitik
Interessent: