Store udfordringer i at nå de faglige mål i eux

Pressemeddelelse
 
Eleverne har svært ved at nå de faglige mål i de gymnasiale fag på eux-uddannelsen, som både giver eleverne et svendebrev og en studenterhue.
​​Det fremgår af en dugfrisk evaluering af eux, der er lavet for Undervisningsministeriet i et samarbejde mellem Nationalt Center for Erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen Metropol og konsulentfirmaet Rambøll. 

Blandt lærerne i de gymnasiale fag giver 33 pct. udtryk for, at det er meget svært at nå de faglige mål. Det skyldes især mangel på tid, og at afkortningen af timerne i fagene på gymnasialt niveau er for hård, understreger lærerne.​

Eleverne har svært ved at nå de faglige mål i gymnasiefagene på eux.
Afkortningen af timerne på gymnasialt niveau sker i eux ud fra en forudsætning om, at eleverne kan indfri dele af de gymnasiale mål i den indledende erhvervsfaglige undervisning, der gerne skulle være lagt til rette på en sådan måde, at den tones mod undervisningen i de gymnasiale fag. 
Den sammenhæng er bare svær at realisere i sammenhængende forløb, hvor det er en stor udfordring at få fag fra forskellige uddannelsesniveauer til at åbne sig mod hinanden, påpeger lærerne i evalueringen.
Udfordringerne kommer ikke bag på GL’s formand, Annette Nordstrøm Hansen. Hun understreger, at det er de samme pointer, GL og IDA nåede frem til i den fælles eux-undersøgelse fra 2015.
Vi lagde også dengang vægt på, at det er nødvendigt at sikre et langt tættere samspil mellem gymn​asiefag og erhvervsuddannelsesfag, hvis EUX-uddannelsen skal fungere optimalt. Vores undersøgelse viste, at sammenhængen mellem det, eleverne lærer i erhvervsuddannelserne, og det, de skal arbejde videre med på gymnasialt niveau i eux, ikke er god nok, 
siger GL-formanden.

Annette Nordstrøm Hansen holder fast i, at eux er en god ide, men at der er behov for at justere uddannelsen. Det gælder i forhold til timeafkortninger og de organisatoriske rammer for bedre at kunne sammentænke undervisningen fra erhvervsuddannelser til gymnasialt niveau. 
Eux er en kompleks uddannelse. Derfor er det en afgørende forudsætning, at der er tid til at realisere de faglige mål på gymnasialt niveau, og at skolerne skaber optimale rammer for, at lærerne kan samarbejde konstruktivt på tværs af erhvervsuddannelser og gymnasieuddannelser om at indfri målene i de enkelte eux-uddannelser, 
siger GL-formanden.  
 
Hun peger desuden på, at evalueringen har et svagt punkt, når det kommer til vurderingen af lærerkompetencer.
Vi ved, at der på flere skoler er problemer med, at lærere i gymnasiefagene på eux ikke kommer i gymnasialt pædagogikum. Det er i strid med reglerne, og det er ikke med til at sikre det faglige niveau i uddannelsen. Desværre er lærerkompetencer ikke et område, evalueringen beskæftiger sig med,
fastslår GL-formanden.
 
Forligskredsen bag eux skal nu behandle evalueringen, og GL’s formand forventer, at GL og øvrige interessenter i eux bliver taget med på råd og får indflydelse på de ændringer i love og bekendtgørelser, der eventuelt kommer til at udspringe af evalueringen.

 
Emner: Uddannelsespolitik; Eux
Interessent: