Regeringens reformudspil - det ved vi nu

 
 
Der bliver ikke tale om en justering, men om en reel ny indholdsreform. Reformen skal træde i kraft fra skoleåret 2017/2018.

​Der bliver ikke tale om en justering, men om en reel ny indholdsreform. Reformen skal træde i kraft fra skoleåret 2017/2018.

Karakterkrav

Uanset gymnasial uddannelse foreslår regeringen karakteren 4 som prøvegennemsnit i både dansk og matematik som adgangskrav. Karakterkravet indfases over tre år, så elever der begynder i 2019 skal opfylde de nye karakterkrav på 4. I 2017 og 2018 vil karakterkravet være 2.

 

Der vil være mulighed for en centralt stillet faglig optagelsesprøve i dansk og matematik for de elever, der ikke opfylder karakterkravet. Prøven suppleres med en samtale.

Ny uddannelseslov

Der kommer en fælles uddannelseslovgivning for stx, hf, hhx og htx. I lovens formålsparagraf vil det fremgå, at uddannelserne fortsat skal have hver sin selvstændige profil. Det vil blive muligt for skoler med flere uddannelser at samlæse fag på tværs af uddannelserne, ligesom det vil være muligt at samlæse inden for studieretninger mv. Det geografiske udbud af uddannelserne vil blive vurderet, så især potentielle htx'ere ikke opgiver uddannelsen pga. geografisk afstand.

HF

Der bliver adgang til hf direkte fra 9. klasse.

Der skal mere tyngde til dansk og matematik. (Dansk A-niveau på hf er i dag 240 kursisttimer mod 260 timer på stx).
Nogle fag vil ryge ud af hf, og der vil komme flere fag på B-niveau og færre på A-niveau. Historie ændres fra B-niveau fag til C-niveau. Idræt og de praktisk/musiske fag udgår som obligatoriske fag.
Der indføres praktik på hf.

oversigt-fag-hf-gymreform.pngHF'ere skal ikke kunne tage GSK, men tage en HF(plus)-pakke – en overbygningspakke.
HF målrettes de mellemlange og korte videregående uddannelser. Kompetence til en lang videregående uddannelse kan opnås ved hjælp af HF(plus)-pakke, hvis hf-studenten har minimum 4 i gennemsnit. Det vil være en overbygning, som kan tages i løbet af maksimalt et halvt år.

De treårige uddannelser

Grundforløbet

Grundforløbet intensiveres. Fagene og studieretningerne præsenteres, og grundforløbet afsluttes ved efterårsferien. Karakterer fra interne afsluttende prøver i grundforløbet tæller med på eksamensbeviset. Klassedannelsen på baggrund af elevernes studieretningsvalg sker først efter efterårsferien.

NV og AP fastholdes. NV skal finansieres af de naturvidenskabelige fag.

Studieretninger

En studieretning vil bestå af to fag og et valgfag (i stedet for de tre fag, som det er i dag). Eleverne vælger først studieretning i løbet af grundforløbet. De to fag kan være på A-niveau eller et fag på A og et fag på B-niveau.

Antallet af studieretninger reduceres til 18 på stx, 13 på hhx og 18 htx.

studieretninger-reform16.png 

AT og SRP/SO

AT afskaffes. Timerne føres 1:1 tilbage til fagene, som forpligtes på flerfagligt samarbejde. Formålet er mere tid til fordybelse i fagene og at gøre det flerfaglige samarbejde mere målrettet.

SRP gøres endnu større, og der indføres en mundtlig prøve.

Studieområdet på hhx og htx nytænkes, så det i højere grad understøtter uddannelsernes erhvervsrettede profiler.

Fagene

Styrkelse af naturvidenskab: Løft af naturvidenskabeligt fag til B-niveau genindføres, men i stx kan naturgeografi C eller biologi C erstattes af et nyt it-fag.

Mat B: Alle skal have mat B. Dog ikke nødvendigt, hvis eleverne har 3 fremmedsprog på A-niveau. Faget nytænkes, så det bliver mere anvendelsesorienteret og samtænkes med elevens studieretningsfag på A-niveau. Der indføres en skriftlig, intern prøve i matematik ved afslutning af grundforløbet. Ligeledes indføres der obligatoriske årsprøver i matematik på A- og B-niveau efter 1. og 2. g.

Ny historisk-humanistisk faggruppe (kun på stx): Det indføres en ny faggruppe, som består af fagene historie, oldtidskundskab og religion. De tre fag bibeholder deres timetal, men afsluttes med én eksamen på A-niveau. Det er fortsat lærere med de respektive kompetencer, som skal undervise inden for hver sit fagområde.

Nyt it-fag - informatik: Der indføres et nyt it-fag. På stx skal informatik C erstatte enten biologi C eller naturgeografi C. På htx skal informatik C kunne erstatte faget kommunikation og it C, og faget indgår desuden som studieretningsfag på B-niveau. I hhx indføres informatik C som obligatorisk fag samt som studieretningsfag på B-niveau. Faget kan desuden udbydes som valgfag på både C- og B- niveau.

Sprogfagene: Sprogfagene skal omlægges, så de bliver mere fokuseret på elevernes kommunikative kompetencer, og det litterære indhold neddrosles.

Omlagt skriftlighed: Det kommer ikke til at hedde omlagt skriftlighed, men mere tid sammen med eleverne. 20% af elevtiden lægges i en samlet pulje til elevsamvær. Puljen er ikke bundet til fagene. For stx og hhx fører det over de tre år til 130 timers tilstedeværelse for eleverne, og for htx 150 timer. Der bliver således 20% færre afleveringer, og der lægges mere vægt på feedback.

Snyd

Der indarbejdes barrierer mod snyd. Bliver en elev taget i at snyde ved en prøve, får eleven karakteren minus 3, og der bliver ikke mulighed for at tage en ny prøve.

GSK

Der skal ikke kunne tænkes i GSK. Således vil suppleringsfag tælle med i gennemsnittet. Suppleringsfag kan trække ned i det samlede gennemsnit, men ikke trække op.

Arbejdsgrupper

Der nedsættes to arbejdsgrupper, som skal se på henholdsvis naturvidenskab og sprogfagene.

Der nedsættes en følgegruppe, som skal følge den konkrete udvikling af reformen.

 

GL tager forbehold for gennemgangen af reformudspillets indhold, idet det er skrevet efter en hurtig gennemlæsning. Siden vil blive opdateret i de kommende dage, når vi har været nede i detaljerne.

Emner: Uddannelsespolitik; Gymnasiereformudspil 2016
Interessent: