Reform - htx

Notat
 
Pixi: Kort gennemgang af reformens ændringer på htx

Reformen træder i kraft fra skoleåret 2017/2018. Den styrkede uddannelsesparathedsvurdering træder ligeledes i kraft fra skoleåret 2017/18, så de elever, der starter i 8. klasse sommeren 2017, bliver de første, der følger de nye adgangskrav.

Der skal formuleres en fælles formålsparagraf for de gymnasiale uddannelser, der fastlægger, at uddannelserne fortsat er almendannende og studieforberedende.

Uddannelsen skifter navn til Uddannelsen til teknisk studentereksamen (htx).

 

Grundforløbet forkortes til tre måneder, og forhåndstilsagnet afskaffes. Der indføres en obligatorisk vejledningssamtale undervejs i grundforløbet samt supplerende vejledning, der kvalificerer elevens valg af studieretning. Eleverne udarbejder en studievalgsportefolio i grundskolens udskoling, og portefolien danner baggrund for den obligatoriske evalueringssamtale.

På htx skal der udvikles grundforløbsprøver, som er tilpasset uddannelsens profil. Prøverne skal tælle med på eksamensbeviset med en samlet vægt 0,5.

Det sikres, at der er skiftemuligheder i forbindelse med grundforløbet fra de gymnasiale ungdomsuddannelser til erhvervsuddannelserne – herunder eux.

Færre studieretninger, men med flere lokale løsninger

Det vedtagne reformforslag reducerer antallet af studieretninger til 18 på htx. Der er dog åbnet for flere lokale muligheder:

 • Man indfører spansk fortsætterniveau de kommende år, som åbner for ekstra studieretninger.
 • Skoler kan søge om dispensation til lokale studieretninger, der tager afsæt i et lokalt studiemiljø, særlig lokal lærer fagekspertise eller som kvalificerer til bestemte videre uddannelser i lokalområdet.

GSK-karakterer tæller fremover med i eksamensgennemsnittet, men kan ikke hæve gennemsnittet.

Der bliver færre bindinger på samlæsning af fag på tværs af uddannelser, og man kan samle elever fra flere forskellige studieretninger i én blandet studieretningsklasse.

Styrket faglighed

Digitale, innovative, globale og digitale kompetencer skal indgå i relevante læreplaner.

Det skal være muligt for talentfulde elever at tage flere fag på højt niveau, og de nuværende talentindsatser gennemgås for at finde frem til det, der virker bedst.

Studieområdet på htx nytænkes, og forløbet afsluttes med et skriftligt studieområdeprojekt (SOP) i kombination med en mundtlig prøve. Dermed afskaffes studieretningsprojektet på htx. På htx øges timerammen til SOP til 50 timer, så SOP på htx og SRP på stx har samme timeramme.

Elevtid omdøbes til fordybelsestid, og som udgangspunkt arbejder eleverne på egen hånd hjemme eller på skolen i fordybelsestiden. I htx vil fordybelsestiden udgøre ca. 630 timer, og i hf vil fordybelsestiden udgøre ca. 330 timer.

En del af den tidligere elevtid omlægges til uddannelsestid. Herved øges den samlede uddannelsestid for hver elev med ca. 150 timer i htx. Timerne kan bruges til skriftlig træning eller til intensive kurser i bestemte fag, faglige praktikophold, talentaktiviteter eller eleven kan ønske et ekstra valgfag. I 1. og 2. g skal der være skemalagte studieaktiviteter i eksamensperioden.

Skriftlig formidling inddrages som en del af den faglige vurdering i alle fag, og på htx indføres obligatoriske forløb i dansk med fokus på skriftlighed.

Kravene til den løbende evaluering skærpes, så der bliver mere vægt på formativ evaluering bl.a. i forbindelse med det skriftlige arbejde og evaluering i fagene. Prøverne gennemgås, så det sikres, at der er sammenhæng mellem de faglige mål og prøveformerne, og nye prøveformer overvejes.

Der vil fremover være mindst 10 prøver i htx mod 9 i dag, og prøven i skriftlig dansk bliver obligatorisk.

I htx indføres idehistorie B som obligatorisk fag. Timerne til faget findes inden for den eksisterende timeramme.

Der gennemføres forsøg med interne prøver i forhold til afprøvning af digitale og innovative kompetencer.

Elever fra htx får fremover mulighed for at søge tilskud til gymnasial undervisning i udlandet.

Den geografiske tilgængelighed til htx skal analyseres for at sikre, at elever til htx ikke opgiver at søge uddannelsen på grund af geografiske barrierer.

Det skal undersøges, hvordan htx-studenter med en relevant faglig profil som fx kommunikation og it A kan få direkte adgang til visse it-orienterede bacheloruddannelser ved de humanistiske fakulteter.

I fagenes læreplaner skal der fremover være cirka-angivelser af omfanget af det faglige stof.

Elever, der snyder ved prøverne, kan tildeles karakteren -03.

Der bliver tre retningsgivende mål for de gymnasiale uddannelser:

  • Gymnasieskolerne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige som de kan, uanset social baggrund
  • En større andel af eleverne skal påbegynde en videregående uddannelse
  • Trivslen i de gymnasiale uddannelser skal styrkes

Opfølgningen sker på baggrund af data, der allerede findes samt trivselsundersøgelser, og derudover nedsættes et aftagerpanel fra de videregående uddannelser. Derudover skal det faglige niveau hos studenter i dansk og matematik undersøges 30 år tilbage. 

Udvikling af it-kompetencer skal opprioriteres i pædagogikum.

Ændringer af fag på htx

 • Nyt fag informatik C skal kunne erstatte faget kommunikation og it C og indgår desuden som studieretningsfag på B-niveau. Faget kan desuden udbydes på C- og B-niveau i alle uddannelser.
 • Geovidenskab A og bioteknologi A gøres til permanente fag og tilføjes fagrækken.
 • Teknologihistorie C udgår af den obligatoriske fagrække og erstattes af Idehistorie B
 • Der indføres bindende progression mellem teknologi B og teknikfag A.
 • Teknikfaget opdateres og behov for nye teknikfag undersøges.
 • Faget programmering indføres på B-niveau som studieretningsfag.
 • Programmering indføres som genstandsfelt i det obligatoriske fag teknologi B.
 • Valgfaget musik- og lydproduktion C i permanentgøres.

 

Det er Undervisningsministeriet, som kan tolke den indgåede reformaftale. GL's gennemgang er GL's forståelse af reformaftalen. For nærmere afklaring henvises til reformaftaleteksten og Undervisningsministeriet.

Aftaleteksten

Emner: Uddannelsespolitik; Gymnasiereform 2016
Interessent: