HHX og HTX i reformen

Notat
 
Hovedparten af ændringerne i reformaftalen gælder for stx, hhx og htx. Der er dog en række ændringer, som alene gælder for de erhvervsgymnasiale uddannelser.

​​Hovedparten af ændringerne i reformaftalen gælder for stx, hhx og htx. Der er dog en række ændringer, som alene gælder for de erhvervsgymnasiale uddannelser.

For GL er gymnasieuddannelserne i dag ligeværdige, men i den nye reformaftale understreges, at de tre treårige uddannelser – stx, hhx og htx – er ligeværdige uddannelser. Aftalepartierne er enige om at tydeliggøre de gymnasiale uddannelsers profiler, så både forskellene og ligeværdigheden mellem uddannelserne bliver mere synlige. Der vil komme én fælles uddannelseslov for stx, hhx, htx og hf.

 

Nye elementer:

13 studieretninger i hhx og 18 studieretninger i htx. På htx er fx kemi/biologi, kommunikation/design og teknologi/design ikke længere studieretninger. 

Studieretningsprojekt afskaffes og der indføres et studieområdeprojekt (SOP). I htx tilføres 20 timer til de 30 timer, der er afsat i dag. Det er uklart, hvad indholdet bliver, og det fremgår ikke, om de elementer, der gør sig gældende for stx også gælder for hhx og htx (på stx blandt andet løbende flerfaglige forløb, der forbereder til studieretningsprojektet – herunder arbejde med basal videnskabsteori og faglig metode i et omfang af ca. 20. timer. Desuden øremærkes 20 af de i alt 50 timer til vejledning og SRP-aktiviteter med tilstedeværelse af en lærer).

Det sikres, at der er skiftemuligheder i forbindelse med grundforløbet fra de gymnasiale ungdomsuddannelser til erhvervsuddannelserne – herunder eux.

Studieområdet på hhx og htx nytænkes – indhold og struktur forenkles for at gøre det lettere for skolerne at omsætte målene til konkret undervisning. Afsluttes med både skriftlig besvarelse og tilhørende mundtlig eksamination. Det er dog uklart, hvad indholdet i studieområderne vil blive.

Erhvervscasen gøres til obligatorisk fagligt samspil mellem virksomhedsøkonomi og afsætning – og er ikke længere en del af studieområdet.

Den geografiske tilgængelighed til de erhvervsgymnasiale uddannelser skal vurderes – særligt htx - og der åbnes for at nye skoletilbud skal etableres gennem skolesamarbejder, udlagt undervisning og nye udbudssteder.

Bedre adgang for htx-studenter til relevante humanistiske bacheloruddannelser (fx med den faglige profil Kommunikation og it)

Mulighed for tilskud til gymnasial undervisning i udlandet, også for elever på erhvervsgymnasiale uddannelser.

Der skal til hhx og htx udvikles grundforløbsprøver, som er tilpasset uddannelsernes profil. Prøverne skal tælle med på eksamensbeviset med en samlet vægt 0,5. 

Der gennemføres forsøg med interne prøver i forhold til afprøvning af digitale og innovative kompetencer med særligt fokus på hhx og htx. I forsøgene omfatter undervisningen fx et projekt, hvor eleverne skal undersøge et konkret problem og udarbejde og vurdere et forslag til en innovativ løsning af problemet.

 

Om fag:

Hhx

Matematik B indføres for de fleste elever – dog ikke for elever med tre sprog

Nyt fag informatik C indføres som obligatorisk fag samt som studieretningsfag på B-niveau. Faget kan desuden udbydes på C- og B-niveau i alle uddannelser.

Det nuværende obligatoriske fag samtidshistorie B udvides, så faget også dækker ældre historiske perioder og skrifter navn til historie B. Der tilføres 20 timer.

Erhvervsret C ændres og tones mod en erhvervsrettet profil. Faget skrifter navn til erhvervsjura og indføres også på B-niveau.

Det obligatoriske fag international økonomi B tilføres flere timer og skal understøtte skriftlige studiekompetencer. Faget får ny prøveform.

Htx

Nyt fag informatik C skal kunne erstatte faget kommunikation og it C og indgår desuden som studieretningsfag på B-niveau. Faget kan desuden udbydes på C- og B-niveau i alle uddannelser.

Idehistorie B gøres til obligatorisk fag. Fagets indhold ændres, så faget får et teknologihistorisk, et idéhistorisk og et almenhistorisk indhold.

Geovidenskab A og bioteknologi A gøres til permanente fag og tilføjes fagrækken.

Der indføres bindende progression mellem teknologi B og teknikfag A.

Teknikfaget opdateres og behov for nye teknikfag undersøges.

Faget programmering indføres på B-niveau som studieretningsfag.

Programmering indføres som genstandsfelt i det obligatoriske fag teknologi B.

Valgfaget musik- og lydproduktion C i permanentgøres.

 

 

GL tager forbehold for mangler i gennemgangen og henviser til ministeriets aftaletekst.

Emner: Uddannelsespolitik; Gymnasiereform 2016; Hhx; HTX
Interessent: