GL's høringssvar til uddannelsesbekendtgørelse og læreplaner

Høringssvar
 
Bekendtgørelsesudkast reducerer 24-timers eksamen og svækker skriftligheden, skriver GL.

GL har sendt sit høringssvar til gymnasiebekendtgørelsen og læreplanerne til Undervisningsministeriet. Overordnet opholder GL sig ved to temaer i bekendtgørelsen: Reduktionerne i antallet af 24-timers eksamen og i elevtimepuljen til skriftlig kompetence.

24- timers eksamen
Bekendtgørelsesudkastet lægger op til at reducere antallet af 24-timers prøver. Fremover er det alene 7 fag, der får mulighed for at afholde eksamen med 24 (eller 48) timers forberedelse. Det er en kraftig reduktion, som ikke følger anbefalingerne fra de nedsatte læreplansgrupper. I yderligere 11 fag opfordrer læreplansgrupperne til, at man bedst afprøver de faglige mål og arbejdsformer ved en 24-timers prøve.

På den baggrund skal GL opfordre til, at udkastene justeres, så man lytter til de fagligt velbegrundede forslag fra læreplansgrupperne,

hedder det i høringssvaret.

Bekendtgørelsesudkast reducerer 24-timers eksamen og svækker skriftligheden.

Svækkelse af skriftligheden
Den nye timepulje til faglige aktiviteter målrettet de enkelte elevers og klassers behov (150 timer på htx, 130 timer på hhx og stx og 80 timer på hf) finansieres ved at tage timerne fra den hidtidige elevtimepulje, der anvendes til at styrke elevernes skriftlige kompetencer. Det er efter GL's opfattelse en svækkelse, der strider mod gymnasiereformens politiske ambitioner om at ville styrke elevernes skriftlige kompetencer. Man kan ikke på en og samme tid fjerne timer fra styrket skriftlighed og samtidig påberåbe sig, at man opruster på den skriftlige dimension, fastlår GL.

GL ser gerne, at der i bekendtgørelsen er en understregning af, at den nye timepulje fortrinsvis skal anvendes til læringsforløb, der sikrer det skriftlige kompetenceniveau,

lyder det i høringssva​ret. Desuden peger GL på, at reduktionen i det skriftlige arbejde rammer fagene forskelligt. Det strider mod reformens intentioner at øge forskellene i de faglige krav til skriftlig kompetence, understreger GL.

Ligeledes er det i forhold til at sikre en national standard uhensigtsmæssigt, at elevernes timetal til optræning af skriftlige kompetencer i de enkelte fag nu kan blive endnu mere ujævnt fordelt fra skole til skole, 

fremhæver GL i høringssvaret.

Adgang til hjælpemidler ved eksamen
Generelt til læreplanerne bemærker GL, at det er vigtigt, at prøveformerne afspejler den daglige undervisning. I en senere eksamensbekendtgørelse skal det præciseres, hvordan fx elevernes adgang til hjælpemidler er under eksamen, understreger GL.

Derudover udtrykker GL tilfredshed med, at der generelt i læreplanerne er lagt op til, at man lokalt har et råderum til at tilrettelægge omfanget af det faglige stof. 

Læs GL's samlede høringssvar med de faglige foreningers kommentarer til fagenes læreplaner: Høringssvar til udkast til ny gymnasiebekendtgørelse og nye læreplaner.

 

Emner: Uddannelsespolitik; Gymnasiereform 2016
Interessent: