Fremtidens eux’ere fortjener lærere med de rette kvalifikationer

GL Mener
 
Det er afgørende, at lærerne har både de faglige og pædagogiske kompetencer, for at eux kan blive den succes, som uddannelsen fortjener.

​30 procent af ansøgerne til EUD har i år tilkendegivet, at de gerne vil have en eux – altså en kombination af et svendebrev og en studentereksamen. I alt er det 3.700 unge, der i år vil påbegynde en eux, hvilket er en glædelig fremgang i forhold til de tidligere år. Eux kan være en vej til, at flere får en erhvervsuddannelse.

Eux skal på den enkelte skole prioriteres og organiseres ordentligt

En evaluering, som Undervisningsministeriet netop har fået foretaget, viser, at eleverne generelt er tilfredse med deres eux-uddannelse, og at frafaldet på eux er signifikant mindre end frafaldet på eud. Frafaldet på eux er dog fortsat for stort, og ministeriets evaluering viser en række problemer, som GL tidligere har anført om det faglige niveau og om sammenhængen i eux. Det er problemer, som vi mener, er afgørende at få løst så hurtigt som muligt:

Det er et problem at nå det faglige niveau i de gymnasiale fag. Det siger lærerne, eleverne oplever, at de har svært ved at følge med i de gymnasiale fag, og det kan konstateres, at eleverne får lavere karakterer end htx-eleverne. Årsagerne er bl.a., at der er for kort tid til fagene, fordi de er afkortet ift. det gymnasiale niveau, at der ikke er sammenhæng mellem c-, b- og a-niveau, samt at det er forskellige lærere, der underviser på de forskellige niveauer. GL's anbefaling er, at hele undervisningsforløbet i et fag gennemføres af den samme lærer. Hvis eleverne skal opnå en reel studiekompetence, er det nødvendigt, at der ikke afkortes i fagene, så eleverne kan opnå gymnasial metode og fordybelse. Endvidere er der behov for, at omfanget af samlæsning mindskes, så det kun er grupper af eux-uddannelser, fx inden for byggebranchen, der samlæses, så fagene kan tones i forhold til elevernes faglige uddannelse.

Eux skal på den enkelte skole prioriteres og organiseres ordentligt. GL så gerne, at eux-forløb blev organiseret i selvstændige organisatoriske enheder, så både lærere og elever opnår en gymnasial identitet. Evalueringen viser, at der er signifikant positiv sammenhæng mellem lærersamarbejdet organiseret i eux-lærerteam og lærernes oplevelse af, om det er muligt at nå de faglige mål. Lærerne på eux bør have rammer, der understøtter deres samarbejde, både økonomisk, fysisk og tidsmæssigt. Skolerne burde således forpligtes til at understøtte et obligatorisk samarbejde mellem eux-lærerne, som underviser i henholdsvis EUD-fag og gymnasiale fag.

GL havde arbejdet for, at lærerkompetencer skulle indgå i evalueringen. Det lykkedes ikke, og evalueringen beskæftiger sig således ikke med lærernes kvalifikationer. Dette til trods for, at de rette lærerkvalifikationer både er en forudsætning for, at man kan undervise på eux og for at kunne indfri målet med uddannelsen. For fag der afsluttes på gymnasialt niveau bør hele undervisningsforløbet gennemføres af lærere med gymnasialt faglige kompetencer for at sikre progression og styrke elevernes studiekompetence.

Vi kan konstatere, at på en række skoler får lærerne på eux ikke et gymnasialt pædagogikum. Det har ministeriet heldigvis fulgt op på ved at sende et hyrdebrev til skolerne. Det er helt afgørende, at lærerne har både de faglige og pædagogiske kompetencer, for at eux kan blive den succes, som uddannelsen fortjener.


 

Emner: Uddannelsespolitik
Interessent:  

​GL har sammen med IDA en række forslag itl justeringer af EUX. Se dem her: Behov for ændring af EUX.pdf

Svar fra minister på henveldelse fra IDA og GL:Ministerbrev- Svar på henvendelse fra GL og IDA om eux.pdf