Forlig om Forberedende Grunduddannelse (FGU)

 
 
Partierne bag reformen af erhvervsuddannelserne har her til aften, fredag den 13. oktober 2017, landet en aftale om den Forberedende Grunduddannelse (FGU).

​Aftalen vil gøre op med, at næsten 50.000 unge under 25 år ikke har en ungdomsuddannelse og ikke er i uddannelse eller job. Den nye Forberedende Grunduddannelse (FGU) ​​skal gøre unge under 25 år klar til fagligt, personligt og socialt at gennemføre en ungdomsuddannelse eller få varigt fodfæste på arbejdsmarkedet​.

Kommunerne får ansvaret for den Forberedende Grunduddannelse, der erstatter en række af de eksisterende tilbud, bl.a. almen voksenuddannelse for unge under 25 år på VUC. Disse tilbud skal integreres i den nye uddannelse.

Ny FGU skal sikre, at flere unge får en ungdomsuddannelse

GL's formand, Annette Nordstrøm Hansen, ser gode takter i aftalen om FGU, men hun er alvorligt bekymret for VUC's fremtid:

Jeg synes, at intentionerne i forliget er gode. Der er brug for en styrket indsats over for de unge, der ikke får en ungdomsuddannelse.

Jeg er dog alvorligt bekymret for, om forliget kan få negative konsekvenser for VUC. I yderste konsekvens kan aftalen betyde lukning af ​VUC-afdelinger, også selv om der er afsat en pulje til nødlidende VUC'er.  

Aftalen får betydning for VUC's tilbud om almen voksenuddannelse (AVU). AVU henvender sig til målrettede unge og voksne, der vil læse videre, dygtiggøre sig til deres arbejde eller vil ud på arbejdsmarkedet. Derfor er det vigtigt, at AVU-tilbuddet fortsat ligger på en uddannelsesinstitution, hvor de unge og voksne kan komme direkte videre til hf. Derfor håber jeg, at der etableres lokale institutionssamarbejder i FGU, hvor lærere og lokaler på det lokale VUC benyttes,

siger Annette Nordstrøm Hansen.

Når det gælder vejledning af de unge, præciserer aftalen, at det fortsat er et kommunalt ansvar, men kommunerne er ikke længere forpligtede til at benytte Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU). Kommunerne kan selv vælge, hvordan indsatsen skal organiseres. Dog skal vejledningen udføres af vejledere med samme kompetencer, som i dag gælder for vejlederne på UU-centrene.

"Vejledningen spiller en afgørende rolle for de unge. Derfor er det vigtigt, at vejledningsindsatsen står stærkt over for FGU-målgruppen. Ikke mindst når aftalen lægger op til, at kommunerne kan vælge, om de vil beholde, oprette eller nedlægge lokale UU-centre. Det er afgørende, at aftalen betoner, at kompetencerne og ressourcerne fortsat skal være til stede i vejledningsindsatsen og svare til dem, der gælder for UU-centrene i dag,

fastslår Annette Nordstrøm Hansen. 

Hovedindholdet i Forberedende Grunduddannelse

Den nye Forberedende Grunduddannelse erstatter og integrerer en række af de eksisterende forberedende tilbud. FGU'en opbygges med tre spor: almen grunduddannelse, produktionsgrunduddannelse og erhvervsgrunduddannelse.

Kommunerne får det fulde ansvar for FGU'en og skal finde lokale løsninger, der passer til etableringen af de nye FGU-institutioner.

Fakta om forslaget 

  • Kommunen får fortsat ansvaret for ungevejledningen. Vejledningen skal varetages af vejledere med kompetencer, som i dag kræves af vejledere i Ungdommens Uddannelsesvejledning. Kommunerne organiserer vejledningen og kan vælge at beholde, oprette eller nedlægge lokale UU-centre. 
  • Aftalen opererer med nye statslige selvejende institutioner, der hver består af en til flere skoler. Forligspartierne forventer, at der vil være ca. 90 skoler, svarende til ca. én skole pr. kommune, og at antallet af institutioner er op til en tredjedel af antal skoler. 
  • Lærerne ansættes ikke på de enkelte skoler, men ved FGU-institutionen. Den konkrete skolestruktur fastlægges i en lokal proces, der involverer kommuner og lokale uddannelsesinstitutioner. De lokale forslag til placeringer af skoler tager udgangspunkt i brug af eksisterende bygninger fra produktionsskoler, VUC mv. En skole kan ligge på flere matrikler, men efter en overgangsperiode skal afstanden mellem de forskellige matrikler ikke være større, end at eleverne kan skifte spor. Institutionerne kan indgå samarbejder med andre institutioner om lån af lærere og lokaler. 
  • Kommunerne skal finansiere 65 % af de faktisk afholdte FGU-udgifter, staten afholder de 35​​​ %.  
  • Forligspartierne er opmærksomme på, at VUC'ernes geografiske dækning af udkantsområder bliver udtyndet. Derfor afsætter partierne en pulje på 60 mio. kr. i 2019-21, som nødlidende VUC'er kan søge om at få del i efter objektive kriterier. 
  • Loven om virksomhedsoverdragelse finder anvendelse, så ansatte følger med opgaven ind i de nye institutioner. Institutioner er således pr. 1.8.2019 forpligtet til at overtage medarbejdere fra bl.a. AVU og ordblindeundervisning for voksne på VUC.
  • Der oprettes en følgegruppe for reformen.
Emner: Uddannelse; Uddannelsespolitik
Interessent: