Professionel kapital på gymnasieuddannelserne

Info
 
GL tilbyder, at samtlige institutioner med gymnasiale uddannelser kan afdække skolens professionelle kapital. Fra og med efteråret 2021 er prisen for hele institutionen 12.500 kr. for afdækning af professionel kapital og 7.500 kr for fysisk APV.
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Indholdsfortegne​lse

GL ser afdækning af professionel kapital som et samarbejdsværktøj, og det vil derfor være naturligt fx i samarbejdsudvalget at beslutte at afdække skolens professionelle kapital. GL anbefaler, at hele skolens personale indgår i afdækningen, da professionel kapital er en egenskab for hele arbejdspladsen.

Hvad er professionel kapital?​ 

Professionel kapital er et begreb, udviklet af Andy Hargreaves og Michael Fullan, som består af Social Kapital, Human Kapital og Beslutningskapital.

Social Kapital defineres således, at der lægges vægt på tre forhold: 1) Det er en egenskab for hele arbejdspladsen 2) Social kapital er et begreb, der sætter fokus på kerneopgaven og den daglige drift. 3) Den består af tre vigtige bestanddele: Tillid, samarbejdsevne og retfærdighed set i forhold til kerneopgaven.

Human Kapital-begrebet dækker personlig viden, færdigheder og kompetencer.

Beslutningskapital er et begreb, der dækker medarbejdernes evne til at træffe fagligt begrundede professionelle valg i komplicerede situationer.

En høj social kapital anses for det væsentligste parameter.

En række undersøgelser viser, at hvis en arbejdsplads har en høj professionel kapital, vil der typisk være en høj kvalitet i undervisningen, lavere frafald blandt eleverne/kursisterne, højere brugertilfredshed, lavt sygefravær blandt personalet og lavere personaleomsætning etc.

Hvorfor afdække den professionelle kapital? 

Det giver høj trivsel og godt arbejdsmiljø for gymnasielærere, -ledere og øvrige medarbejdergrupper at levere en høj kvalitet i kerneydelsen med henblik på at skabe så dygtige studenter som muligt.  

Med andre ord: Med en højere professionel kapital vil både produktiviteten og arbejdsmiljøet forbedres, og kvaliteten i undervisningen vil stige. 

En afdækning af professionel kapital kan erstatte en trivselsundersøgelse og udgøre den psykiske del af den lovpligtige APV, såfremt skolen sammenligner undersøgelsen med sygefravær og årsager til sygefravær.

GL tilbyder, at skolernes sammen med afdækning af professionel kapital kan afdække fysisk arbejdsmiljø, fysisk APV. En samlet afdækning af professionel kapital og fysisk APV opfylder krav til samlet lovpligtig APV.

GL's mål er, at udbyde et forskningsbaseret og gymnasietilpasset alternativ til de mange forskelligartede og ofte dyre trivsels- og APV-undersøgelser, som udbydes.​​


​Afdækning af fysisk arbejdsmiljø 

Da en række skoler har næret et ønske om at kunne afdække skolens fysiske arbejdsmiljø i sammenhæng med afdækning af profession​el kapital, har GL i samarbejde med Uddannelsesforbundet og arbejdsmiljøkonsulent Gitte Leve Clausen udviklet et koncept til afdækning af fysisk arbejdsmiljø. ​

Skoler, der er tilmeldt afdækning af professionel kapital, kan i samme semester afdække fysisk arbejdsmiljø​. Læs mere om fysisk APV her.Mange​ skoler har afdækket skolens professionelle kapital 

De første gymnasiale institutioner afdækkede professionel kapital i efteråret 2014, og i dag har langt over halvdelen af institutioner med gymnasial uddannelse afdækket professionel kapital​.

Både almene gymnasier, HF-kurser, VUC, private gymnasier og erhvervsskoler har afdækket professionel kapital.

Siden efteråret 2016 er tilbuddet om afdækning af professionel kapital på erhvervsskoler og VUC sket i samarbejde med Uddannelsesforbundet.

Resultaterne af de hidtidige afdækninger viser, at skolerne på mange måder er forskellige. Gennemgående har skolerne en høj human kapital og engagerede og loyale medarbejdere, der oplever høj grad af mening i arbejdet. Det er også et gennemgående træk, at der er en lav grad af anerkendelse både mellem kolleger og mellem ledelse og lærere og højt niveau af arbejde-privatlivskonflikt samt højt niveau af søvnbesvær.

Hvordan afdækkes den professionelle kapital? 

​Professionel kapital afdækkes ved hjælp af et spørgeskema med ca. 50 spørgsmål. GL har fået arbejdsmarkedsforsker Tage Søndergård Kristensen til at udvikle spørgeskemaet, der er tilpasset gymnas​iesektoren og baseret på international forskning. Professionel kapital afdækkes anonymt, typisk for alle medarbejdere på arbejdspladsen, evt. opdelt efter funktion, afdeling eller andet. I spørgeskemaet spørges medarbejderne, om de underviser, hvis ikke, er der en række spørgsmål, som automatisk ikke skal besvares.

Efter afdækningen tilbyder GL et opfølgningsseminar, der giver input til skolernes videre arbejde med professionel kapital med fokus på kerneydelsen. For erhvervsskoler og VUC tilbydes opfølgningsseminaret sammen med Uddannelsesforbundet. Evalueringerne af opfølgningsseminarerne har været utrolig positiv, og skolerne melder tilbage, at dagen ​er givet godt ud og giver gode input til det videre arbejde på skolen. Der er forskelligt opfølgningsseminar for skoler, der afdækker for første gang og for skoler, der har afdækket flere gange.

Når skolen/institutionen afdækker professionel kapital er det vigtigt, at:

  • Ledelse, lærere, TAP'ere og andre medarbejdere samt TR og AMR har tid og lyst til at afdække skolens professionelle kapital og har viljen til at arbejde med at højne skolens professionelle kapital
  • Skolen vil arbejde for en høj svarprocent på spørgeskemaet
  • Ledelse, TR, AMR og evt. et par lærere og/eller SU-medlemmer (i alt tre – fem personer) deltager i opfølgningsseminar – deltagelse giver de bedste forudsætninger for det videre arbejde på skolen.

 

Pris ​

​​En afdækning af professionel kapital koster 12.500 kr. pr. skole for selve afdækningen. ​Opfølgningsseminaret er betalt af GL for op til 5 personer pr. institution. For institutioner, som både har ansatte i Uddannelsesforbundet og GL, dækker de to organisationer sammen omkostningerne til opfølgning​. Afdækning af fysisk arbejdsmiljø i forbindelse med afdækning af professionel kapital koster 7.500 kr. 
 ​

Tid​splan 

Tilmeldingsfrist er 1. februar for afdækning i foråret og 1. september for afdækning i efteråret. I nedenstående skema kan plan for afdækning af professionel kapital og fysisk APV ses.​​


​​EFTERÅR 2021 FORÅR 2022 EFTERÅR 2022
Deadline for at meddele sekretariatet at skolen ønsker afdækning*) for både professionel kapital og fy​sisk apv1.9
1.2
1.9
Skolen indsender mailadresser mv.  - gælder både professionel kapital og fysisk apv
6.9-17.9
4.2-18.2
7.9-20.9
Gennemførelse af undersøgelsen professionel kapital22.9-8.10
28.2-11.3
26.9-7.10
Gennemførelse af undersøgelsen fysisk apv 28.10-11.11
21.3-1.4
31.11-11.11
Skolen modtager rapport med resultater for professionel kapital 27.10
18.3
27.10
Skolen modtager rapport med resultater for fysisk apv 24.11
22.4
24.11
Data til TeamArbejdslivs regressionsgraferSenest 26.10
Senest 31.3
Senest 26.10
Seminar med opfølgning på resultaterne**) på professionel kapital
​15.11 el. 18.11
20.4 el. 21.4
14.11 eller 15.11
Slides til skolerne18.11
21.4
​17.11​
​​ *) To datoer, da vi nogle gange har for mange tilmeldte til at samle alle på én dato,


Tilbagemelding til skoler der afdækker professionel kapital 

Undersøgelser af professionel kapital forholder sig til den konkrete arbejdsplads, men en vigtig egenskab ved et godt koncept er, at man kan se sig selv i forhold til andre, og at der måles på dimensioner, der er relevante for gymnasieuddannelserne. Derfor giver undersøgelsen den enkelte skole mulighed for at se egne resultater både i forhold til et landsgennemsnit og i forhold til andre gymnasiale institutioner. Når en skole afdækker igen, vil rapporten også vise det forrige resultat, så det er muligt at se udviklingen over tid.

Den enkelte skoles undersøgelsesresultater kendes alene af skolen selv, Team Arbejdsliv samt dataindsamlingsfirmaet.

Når I har afdækket skolens professionelle kapital, får I en rapport, hvor jeres samlede resultat kan ses i et enkelt overbliksbillede, og for hver dimension får I en side i rapporten, hvor I kan se jeres resultat i forhold til både landsgennemsnittet og et gymnasialt gennemsnit (samt evt. tidligere afdækning). I kan også se de konkrete spørgsmål og svarfordelingen. Rapporten er opbygget, så den kan læses helt parallelt med GL's håndbog om professionel kapital (se nedenfor).

Se eksempel på rapport:
Noerre Snede Erhvervsskole - Afdaekning af Professionel Kapital foraaret 2016.pdf

Spørgerammen til afdækning er opbygget efter denne skabelon:
Papirskema - Afdaekning af Professionel Kapital.pdf

B​emærk ved læsning af tabeller, at gul markering betyder, at resultatet ligger på landsgennemsnittet eller maksimalt er 7,5 point højere eller lavere. Grøn markering betyder, at resultatet er bedre end landsgennemsnittet. Rød markering betyder, at resultatet er lavere end landsgennemsnittet.

Afdækningen er ikke en facitliste, men et redskab til dialog på skolen. Hvad der skal følges op på og hvordan, må afgøres på den enkelte skole. Til gavn for skolen og eleverne og for lærere og ledere.

Opfølgning på afdækningen 

Umiddelbart efter skolen har modtaget rapport med skolens resultater gennemføres opfølgningsseminar, hvor ledelsesrepræsentant, TR, AR og evt. et par lærere og/eller SU-medlemmer (i alt tre – fem personer) bør deltage, idet deltagelse giver de bedste forudsætninger for opfølgningsarbejdet på skolen. (Yderligere personer kan tilmeldes mod brugerbetaling).

Når man har fået resultatet af afdækningen, vil skolens arbejde med at tilbageoversætte resultatet begynde, og på seminaret gives der hjælp til denne tilbageoversættelse.

GL har udgivet en håndbog til brug for skolernes opfølgning. Håndbogen kan downloades her:​

 ​Professionel kapital - håndbog - webudgave.pdf (Det almene gymnasium, opdateret udgave september 2020)
Professionel kapital - håndbog WEB GL og Uddannelsesforbundet.pdf (VUC og erhvervsgymnasier/erhvervsskoler)

Inspirationsmateriale
​GL har i samarbejde med VUC og HF Nordjylland​, Lemvig Gymnasium​, Nørresundby Gymnasium og HF gennemført projektet 'Professionel kapital i praksis' med støtte fra kompetencefonden.

I projektet har de tre skoler hver især og i samarbejde arbejdet med at følge op på deres afdækninger af professionel kapital. ​For alle tre skoler gælder, at arbejdet med professionel kapital ikke har været en lineær proces, og at forståelsen af årsager og virkning mellem afdækningen og de efterfølgende forandringer på skolen nogle gange er opstået i bakspejlet. I inddragende processer kan man ikke planlægge alting fra begyndelsen, og at indfange alt dette i en casebeskrivelse lader sig ikke gøre. Men materialet beskriver en række hovedlinjer og vigtige nedslagspunkter i de tre skolers arbejde med professionel kapital.

Som en del af projektet er der udgivet en folder, som kan bruges som inspiration for skolens opfølgningsarbejde. Hanne Vibeke Moltke har indsamlet historierne fra de tre skoler. Download folderen ​her: Professionel kapital i praksis.pdf

​Tilbageoversættelsesværktøj​
Hanne Vibeke Moltke har på baggrund af erfaringerne fra professionel kapital i praksis-projektet for GL udarbejdet et tilbageoversættelsesværktøj. Skoler, der har afdækket og som skal i gang med at følge op, kan have glæde af værktøjet:
Tilbageoversættelsesværktøj til Professionel Kapital.pdf
Tilbageoversættelsesværktøj, farver, til Professionel Kapital.pdf

Har I brug for en ekstern konsulent til at følge op på jeres afdækning?
Så har GL introduceret en række erfarne konsulenter til konceptet Professionel Kapital. Find dem her:
Konsulenter der kan hjælpe med at følge op på professionel kapital.​pdf

Yderligere information 

I kan få yderligere information ved henvendelse til GL's sekretariat, tlf. 33 29 09 00 eller via mail:
Therese Holter,​  th@gl.org
Jess Rasmussen,  jer@gl.org

Tilmeldingsformular ​

I kan tilmelde skolen herunder. Ved tilmelding bedes I oplys​e kontaktpersoner. Kontaktpersonerne vil modtage en bekræftelsesmail, når sekretariatet har registreret tilmeldingen.

Udvælgelse af kontaktp​ersoner
Der skal som minimum være en ledelses- og en medarbejderrepræsentant som kontaktperson. Typisk er det rektor og TR. Det anbefales også at arbejdsmiljøleder og arbejdsmiljørepræsentant tilmeldes som kontaktpersoner, og hvis afdækningen bruges som APV er det obligatorisk. Derudover kan det - især på store institutioner - give mening at have flere kontaktpersoner, fx fra forskellige afdelinger, medarbejdergrupper m.fl.​​

Kontaktpersonerne får løbende information, mens afdækningen foregår, fx om svarprocent, så I kan arbejde for at få en så høj svarprocent som muligt. Kontaktpersonerne får også mailen med tilmelding til opfølgningsseminaret, og ikke mindst bliver resultatrapporten sendt til kontaktpersonerne.​

Tidspunkt I ønsker af få professionel kapital afdækket


Har I tidligere afdækket professionel kapital?


Hvis ja, hvornår?


Fysisk arbejdsmiljø ønskes afdækket


Skole


Tilmelders navn


E-mail


Telefon


Ledelsesrepræsentant 1 (typisk rektor) - Titel


Ledelsesrepræsentant 1 - Navn


Ledelsesrepræsentant 1 - Mail


Medarbejderrepræsentant 1 (typisk TR) - Titel


Medarbejderrepræsentant 1 - Navn


Medarbejderrepræsentant 1 - Mail


Ledelsesrepræsentant 2 (fx AML) - Titel


Ledelsesrepræsentant 2 - Navn


Ledelsesrepræsentant 2 - Mail


Medarbejderrepræsentant 2 (fx AMR) - Titel


Medarbejderrepræsentant 2 - Navn


Medarbejderrepræsentant 2 - Mail


Øvrig kontaktperson 1 - Titel


Øvrig kontaktperson 1 - Navn


Øvrig kontaktperson 1 - Mail


Øvrig kontaktperson 2 - Titel


Øvrig kontaktperson 2 - Navn


Øvrig kontaktperson 2 - Mail


Bemærkninger


Emner: Professionel kapital; Arbejdsmiljø
Interessent:  

​​Relateret ind​hold

Artikel af Andrew Hargreaves og Michael Fullan:
The power of professional capital.
With an investment in collaboration, teachers become nation builders.​

​Kronik af Tage Søndergård Kristen​sen i Gymnasieskolen:
Professionel og social kapital – brugbare begreber i det danske gymnasium?