Styrket EU samarbejde på uddannelsesområdet

 
 
Statscheferne støtter udvidet uddannelsessamarbejde selv om samarbejdet ligger uden for EU-traktaten.

​Uddannelse for de 0-18 årige er ikke omfattet af EU-traktaten men er et nationalt anliggende. Alligevel er der stor interesse mellem medlemslandene for at samarbejde på uddannelsesområdet og lære af hinanden til at fremme udviklingen af sektoren og sikre den bedste anvendelse af ressourcerne. To nylige eksempler illustrerer dette.

På det sociale topmøde den 17. november 2017 i Göteborg drøftede stats- og regeringscheferne uddannelsesspørgsmål ved et frokostmødeog tiltrådte at EU Kommissionen m arbejdede videre med følgende seks vigtige politiske forslag fra Kommissionen:
1) -at fremme Erasmus+-programmet i alle de kategorier af lærende, som det allerede dækker (elever, studerende, praktikanter, lærlinge og undervisere) med henblik på at fordoble antallet af deltagere og nå ud til lærende, der kommer fra ugunstige vilkår senest i 2025,
2) -at udarbejde en henstilling fra Rådet om at forbedre sprogindlæringen i Europa, hvori der fastsættes et benchmark om, at alle unge europæere senest i 2025 bør have et godt kendskab til to sprog ud over deres modersmål på gymnasialt niveau,
3) - at udarbejde en henstilling fra Rådet om gensidig anerkendelse af eksamensbeviser, herunder for videregående uddannelse/studieophold i udlandet. Dette kunne f.eks. ledsages af en ny procedure, der bygger på erfaringerne fra eksisterende samarbejdsordninger, til at fremme en sådan anerkendelse og videreudvikle den grænseoverskridende validering af beviser for erhvervsuddannelse og livslang læring ("Sorbonneprocessen");
4) styrke den finansielle kapacitet hos de kreative og kulturelle sektorer garantifaciliteten senest i 2020 for at gøre det muligt for banker og andre finansielle institutioner i et udvidet antal lande at øge finansieringen af små og mellemstore virksomheder i de kulturelle og kreative sektorer betragteligt,
5) - at arbejde hen imod egentlige europæiske universiteter, som gnidningsfrit kan indgå i netværk og samarbejde på tværs af grænserne og konkurrere internationalt.
6) - at styrke den europæiske dimension af Euronews.


Emner: EU; International nyhed
Interessent: