GL's solidaritetsarbejde

 
 
Oversigt over GL's seneste solidaritetsprojektet.

​​​​​​​​​​​​Nyt GL-projekt i Georgien 2021

GL gennemfører solidaritetsarbejde i Georgien. Solidaritetsarbejdet er et samarbejde med den georgiske gymnasielærerorganisation, ESFTUG. Projektets formål er at fremme demokratisk skoleudvikling og bidrage til at opbygge uddannelsespolitisk kapacitet i Georgien og støttes af Udenrigsministeriets Naboskabspulje via CISU (Civilsamfund i Udvikling).

I projektet indgår en række seminarer, hvor danske gymnasielærere afholder kurser i Georgien om nye undervisningsformer. Seminarerne retter sig mod forskellige temaer, som nye feedbackformer, klasseledelse, elevinddragelse og 21th century skills. Temaerne skal inspirere de georgiske lærere til at forny undervisningsformerne og bruges også af ESFUG i dialog med det georgiske undervisningsformer om ændringer i curriculum og styrkelse af læreruddannelsen. De deltagende lærere og GL oplever stor interesse for at arbejde med danske erfaringer fra det danske uddannelsessystem, og at arbejdet også har betydning for den udvikling af undervisningssystemet, som er i gang i Georgien.

​​​​​​​​​​​Nyt GL-projekt i Georgien 2017

GL har søgt og fik 22.5.17 en bevilling på ca. ½ mio. kr. fra Udenrigsministeriets Naboskabspulje via CISU (Civilsamfund i Udvikling) til et samarbejde med den georgiske gymnasielærerorganisation, ESFTUG. Projektets formål er at fremme demokratisk skoleudvikling og bidrage til at opbygge uddannelsespolitisk kapacitet i Georgien.

Se mere om projektet på siden her​

GL-projekt i Tunesien 2016-17

GL har for en bevilling på ca. 1 mio. kr. fra DEMENA puljen, Det Arabiske Initiativ, gennemført et samarbejde med den tunesiske gymnasielærerorganisation, SGES, om at fremme en demokratisk skoleudvikling. Det arabiske initiativ er nu omlagt og afløst at et nyt DAPP program. Projektet er derfor foreløbig afsluttet samtidig med, at vi sonderer mulighed for fortsatte aktiviteter under DAPP-projektet. Se mere her:

Foreløbig afslutning af Tunesien projektet​

Projektet startede med et tunesisk lærerbesøg i Danmark d. 31.10-7.11.2015. Herefter gennemførte vi en række seminarer i Tunesien for tunesiske lærere i temaer, der har fokus på eleverne. I november 2015 holdt vi seminarer om, hvordan man kan mindske frafald i skolerne to forskellige steder i Tunesien, hvert sted for ca. 35 tunesiske lærere. I slutningen af marts 2016 holdt vi på samme måde to seminarer om skoledemokrati. I november 2016 blev afholdt to seminarer om kønsproblemer i skolerne, og i december 2016 to seminarer om støtte til elever med særlige behov. 

På hvert seminar medvirker to danske lærere som oplægsholdere og facilitatorer. I forlængelse af seminarerne har den tunesiske lærerorganisation afholdt 38 regionale opfølgningsseminarer, hver 1385 elever og 2560 lærere har arbejdet videre med de ideer, der har været drøftet på GL seminarerne.

I kan læse den fulde projektbeskrivelse her Final application-rev.pdf

GL-projekt i Egypten 2012-15 

GL har for Udenrigsministeriets Frihedspulje/Det arabiske Initiativ fået bevilget i alt knap 3 mio. kr. til et projekt i Egypten i samarbejde med den uafhængige egyptiske lærerforening ISTT. I første fase fik vi knap 2 mio. kr. til et skoledialogprojekt i Egypten til at lærere fra 10 danske skoler kunne etablere en skoledialog med 15 egyptiske skoler. Modellen var, at der blev gennemført 4 seminarer i Egypten om relevante skoleudviklingstemaer, som de deltagende skoler så efterfølgende har arbejdet med at følge op på. Du kan se hele projektbeskrivelsen af 1. fase her. I anden fase fik vi knap 1 mio. kr. til at videreføre projektet med yderligere seminarer, der kunne inddrage flere egyptiske lærere i projektet og dermed sikre en større varig effekt af indsatsen. Se projektbeskrivelsen af 2. fase her: GL-large_project_application_form_final.doc

Aktiviteter i skoledialogprojektet i Egypten:

  • Som led i projektet blev der i maj 2012 og august 2014 gennemført et besøg i Danmark af henholdsvis 16 og 8 lærere fra ​Egypten. Se mere om besøget her. 
  • I hver fase blev der holdt seminarer i fire forskellige temaer, hvert tema afholdt to gange for 35 egyptiske lærere på to forskellige lokaliteter i Egypten. Vi har haft aktiviteter i Alexandria, Port Said, El-Fayoum og i Cairo.
  • Temaerne for seminarerne har været i begge faser været: hvordan reduceres frafaldsproblemer, kønsproblemer i uddannelsessystemet samt et seminar om skoledemokrati og om at engagere eleverne i skolens liv. Herudover var der i første fase et seminar om at motivere unge for naturvidenskab og i anden fase om hvordan man kan engagere de unge i undervisningen om miljøproblemer.

Projektet blev afsluttet i efteråret 2015, men den egyptiske lærerforening ISTT blev inddraget i det efterfølgende projekt i Tunesien, jf. ovenfor.

Uddannelsespolitisk arbejde i Sydafrika (2005-2011)

GL havde fra 2005 et solidaritetsprojekt i Sydafrika, hvor GL med støtte af Projektrådgivningens NGO-bevilling, Minipuljen, hjælper den sydafrikanske lærerorganisation med en kapacitetsopbygning af deres uddannelsespolitiske arbejde. Projektet afsluttedes i efteråret 2011. I forlængelse af de uddannelsespolitiske seminarer som projektet har gennemført i fire provinser, har der lokalt været​​ en række kaskadeaktiviteter, hvor deltagerne har videreformidlet deres nye indtryk og viden fra seminarerne til medlemmerne lokalt på skoler og ved regionsmøder rundt om i provinserne.

Projektet har også været nyttigt for de danske lærere og skoler, der har været involveret i projektet, og som har fået inspiration til den daglige undervisning gennem det indblik man har fået ved kontakten til de sydafrikanske lærere. I flere tilfælde er der knyttet bånd mellem deltagerne i de to lande, hvor kontakten fortsætter ud over projektperioden.

GL har før ovenstående gennemført følgende solidaritetsprojekter

2003-2006. Skoledialog med kristne skoler på Vestbredden i Palæstina med støtte fra Projektrådgivningen (Danidas NGO-bevilling).
1997-2001. Skoledialog med skoler i Bosnien-Herzegovina med midler fra Øststøtten.
1993-1996. Skoleudviklingsprojekt i Litauen med midler fra Øststøtten.

Emner: Internationalt; Solidaritetsarbejde
Interessent: