Formanden blogger fra topmødet

 
Annette Nordstrøm Hansen til topmøde om lærerprofessionen
Annette Nordstrøm Hansen blogger fra topmødet om lærerprofessionen, som i år finder sted i New Zealand.

New Zealand 2014 - lørdag den 29. marts

Topmødets anden dag begyndte med oplæg fra enkelte lande. Især er der grund til at fremhæve Singapore, der systematisk har arbejdet med at sætte eleven i centrum for undervisningen med henblik på at skabe helstøbte og duelige samfundsborgere. En væsentlig del af udviklingen skyldes, at der har været fokus på, at det skal være attraktivt at være lærer - både løn- og arbejdsmæssigt. I Singapore er uddannelse et vigtigt nationalt indsatsområde.

Også i Shanghai har man opnået imponerende resultater, og igen blev det pointeret, at fremgangen i høj grad skyldtes, at lærernes rammer for undervisningen var gode.

Landeoplæggene blev suppleret med oplæg fra forskere, der trak linjer fra situationen i de enkelte lande. Flere gange blev det således fremhævet, at der er behov for at styrke lærerprofessionen, respektere lærernes autonomi samtidig med, at de enkelte lande må påtage sig ansvaret for at skaffe de nødvendige betingelser for, at det er muligt at skabe god undervisning. Flere har fokus på, at det er vigtigt med en øget social kapital, og igen og igen blev det understreget, hvor vigtigt det er, at der findes en balance mellem decentralisering og centralisering.

I den efterfølgende diskussion var flere inde på, at presset på de offentlige ressourcer i disse år vil få konsekvenser for uddannelseskvaliteten - og flere lærerrepræsentanter fremhævede, at god undervisning kræver velforberedte lærere. Igen en problemstilling vi alt for godt kender til i det danske uddannelsessystem.

Finland, der ellers er kendt for deres gode Pisa-resultater, kunne berette om voldsomme nedskæringer i uddannelse. Desuden oplevede de stigende problemer med elevernes motivation i forhold til undervisningen. Den finske lærerorganisation tvivlede meget på, om Finland kunne fastholde de flotte Pisa-tal.

De enkelte lande skulle på baggrund af mødets diskussioner afslutningsvis formulere en national målsætning frem til næste års topmøde. Vores mål blev: "Our aim is to reestablish the dialogue and cooperation between the government and the teachers unions."

Efter min mening et meget relevant mål, både i forlængelse af diskussionerne på mødet om, at udviklingen i uddannelsernes kvalitet kræver inddragelse af lærerne og deres organisationer og vores egne erfaringer fra OK13 og den efterfølgende implementering.

Et spændende topmøde er nu slut - og næste års Summit bliver i Canada. Jeg håber, vi da kan konkludere, at dialogen er blevet forbedret, og at der lyttes til lærernes erfaringer. Summit viste, at det er bidende nødvendigt.

 

New Zealand 2014 - fredag den 28. marts

Summit åbner - skolen giver redskaber til at bryde den sociale arv

Dette års Summit blev åbnet med en meget flot maori-velkomstceremoni med sang, dans og hungrig (næse-hilsen). Efter dette spændende indblik i maori-kulturen og en velkomst fra en meget karismatisk undervisningsminister var det tid til at debattere de tre fokusområder.

De to første temaer drejede sig grundlæggende om, hvordan man gennem uddannelsessystemet kan etablere de bedst mulige betingelser for social mobilitet. Udgangspunktet var en undersøgelse fra OECD, der slår fast, at "A student's socio-economic status's has a strong impact on his or her performance" (OECD 2013).

Der var oplæg fra både Estland, Canada, New Zealand og Skotland. Udfordringen var grundlæggende den samme, men det var tydeligt, at de fire lande havde valgt forskellige strategier for at skabe mulighed for at eleverne kan bryde den sociale arv. Flere var inde på behovet for en tidlig indsats allerede i førskolealderen, nødvendigheden af i langt større omfang at åbne skolerne i forhold til lokalsamfundet og behovet for et fokus på lærernes efteruddannelse.

Mest interessant var oplægget fra Skotland, hvor både undervisningsministeren og repræsentanten fra lærerorganisationerne kunne berette om en række fælles initiativer, hvor inddragelse af lærerne som en vigtig medspiller i udformningen af skolernes udvikling havde givet rigtig gode resultater - også i forhold til at styrke den sociale mobilitet. 

I den efterfølgende debat blev det fremhævet, at vi i langt større omfang har behov for at fortælle de gode historier om, hvordan mange unge fra uddannelsesfremmede miljøer gennem mødet med skolen får redskaber til at bryde den sociale arv.

Bestemt en spændende diskussion - og yderst relevant for vores egne drøftelser af socialt taxameter og karakterkrav til gymnasieuddannelserne. 

  

New Zealand 2014 - torsdag den 27. marts

EI-formøde med fokus på reel inddragelse af lærerne og deres organisationer

Inden det uddannelsespolitiske topmøde starter fredag var der torsdag eftermiddag møde i EI (Education International), der er den internationale lærerorganisation. For mig som ny formand var det en rigtig god oplevelse at møde repræsentanterne fra de forskellige lærerorganisationer. Især var det interessant, hvor fælles de udfordringer vi står overfor, er. Det var tydeligt, at man mange steder oplever en proces med øget deregulering samtidig med, at den politiske styring af uddannelsessektoren paradoksalt nok vokser. Især de nordiske lærerorganisationer var i den forbindelse meget interesseret i at høre om vores erfaringer med implementeringen af OK 13.

Bondo-Nordstroem-Antorini_NZ.jpg
Danmarks delegation til topmødet fra venstre: Anders Bondo Christensen, Annette Nordstrøm Hansen og Christine Antorini.

På EI-mødet var vi vældig optaget af, at vi på dette års topmøde får sat et særligt fokus på, at man ikke kan udvikle et uddannelsessystem uden reel inddragelse af lærerne og deres organisationer. Flere indlæg viste, at det langtfra alle steder er praksis i dag. Også en meget genkendelig problemstilling fra den danske uddannelsesvirkelighed. 

Emner: Teaching Summit; Arkiveret international nyhed
Interessent: