Formanden blogger fra internationalt topmøde

 
 
GL's formand deltager i det 5. Summit on the Teaching Profession sammen med undervisningsministeren

30. marts 2015

Så er dette års Summit slut. Det har været interessant at høre, hvordan man i forskellige lande og med forskellige udgangspunkter er optaget af at styrke lærerprofessionen. Og igen i år har der været fokus på, at udviklingen af uddannelserne skal ske på baggrund af evidens. Ikke ved at vi kopierer hinanden, men som Michael Fullan udtrykte det, skal beslutningerne træffes på baggrund af "evidence informed decision making".

 

Summit 2015.PNG 

Anerkendelse af lærerne har stor betydning

Et af omdrejningspunkterne i debatten om Recognition og efficacy var betydningen af, at lærergeringen generelt anerkendes i samfundet. Det er en erkendelse, som nu også er nået til OECD.

Evidence from OECD's Teaching and Learning International Survey (TALIS) suggests that the most successful education systems are those in which the value of the teaching profession is widely recognized by society. Data also suggest that teachers' sense of efficacy may be an important factor influencing student outcomes. Teacher self-confidence, satisfaction, and recognition are prerequisites for deeper leadership and successful innovation and drive higher levels of professional practice and better student outcomes.

Jeg tror ikke, at dette udsagn overrasker mange, men anerkendelse og respekten for lærerprofessionen har desværre ikke været dominerende i den danske uddannelsespolitik.

Problemstillingen blev meget rammende italesat af en af de deltagende canadiske politikere:

Hvordan kan vi forvente, at samfundet viser lærerprofessionen respekt, hvis politikerne ikke gør det?

Michael Fullan understregede ikke uventet i sit oplæg behovet for at arbejde med skolernes professionelle kapital. Interessant var også hans kritik af et stigende fokus på lærerevalueringer. Selvfølgelig skal lærerne i følge Fullan have feed-back både fra ledelse og kolleger. Han pointerede også, at det efterlyser lærerne faktisk, hvilket bl.a. fremgår af TALIS-rapporten. I GL har vi set det i vores egne resultater fra testfasen med afdækning af skolernes professionelle kapital. Men der hvor der er tale om egentlige lærerbedømmelser, er der stor fare for, at det hæmmer skolernes udvikling.

OECD skriver i et baggrundsnotat, at der er behov for at "Institute meaningful systems of appraisal and feedback that have connections with teachers' practice".

I lighed med de tidligere Summit on the Teaching Profession sluttede dette år med, at de enkelte lande formulerede nationale målsætninger.

Den danske delegations mål kan downloades i pdf-format:
Målsætningspapir Summit 2015.pdf

Næste års Summit bliver i Berlin.

29. marts 2015

Tema om ledelse

Så blev det tid til at tage hul på diskussionen af det første tema på dette års Summit, som handler om ledelse.

Udgangspunktet for drøftelserne var spørgsmålet: 

How do high-performing countries promote deeper and more collaborative forms of leadership at all levels within their education system?

Der var helt tydeligt meget store forskelle på, hvordan de enkelte lande har håndteret denne opgave.

Repræsentanter fra British Columbia fortalte om, hvordan de som udgangspunkt for udviklingen af deres uddannelsessystem havde valgt at invitere til en meget åben debat, bl.a. med inddragelse af lærerne og deres organisationer. Her var erfaringerne, at "Collaborative Leadership" måtte begynde med etablering af et fælles ejerskab til de overordnede mål og indsatsområder.

Ledelse i uddannelsessektoren er på den internationale dagsorden. 

I det hele taget var den røde tråd i de mange indlæg, at et system baseret på gensidig tillid - også til lærernes organisationer - giver et langt større lærerengagement og dygtigere elever/studenter.
Både i Finland, Skotland og Ontario har man i årevis arbejdet systematisk med lederudvikling. Man har især haft fokus på, hvordan den enkelte skoleleder kan medvirke til, at der skabes rum for lærernes lederskab af klasserummet.

Der var også beretninger fra lande, hvor udviklingen er knap så positiv. Fx fortalte den svenske undervisningsminister om et svensk uddannelsessystem i voldsom krise. I Sverige har man derfor besluttet at sætte en proces i gang sammen med lærernes organisationer ud fra en erkendelse af, at lærerne er nøglen til at løfte uddannelsessystemet.
 
Jeg tror, at vi i Danmark kan lære af de gode erfaringer. Der har i en årrække været fokus på at skabe større ledelsesrum, men det har ført til, at vi har set ledelser, der har lukket sig om sig selv. Samarbejdet og medejerskabet er blevet nedprioriteret, og dialogen er forsvundet til fordel for ledelsesorienteringer. Det skal vi have gjort noget ved, så det ikke koster kvalitet i undervisningen og lærernes engagement. Derfor skal vi have en fornyet debat om, hvad god og samarbejdende ledelse er i den danske undervisningssektor.

Åbningen af mødet

Undervisningsministeren fra Alberta åbnede dette års International Summit on the Teaching Profession med en kort gennemgang af det canadiske uddannelsessystem.

Undervisningsministeren fra Alberta åbnede dette års International Summit on the Teaching Profession.

Det blev efterfulgt af et ganske interessant oplæg om, hvordan delstaten Ontario på få år har vendt et skolesystem fra mistillid, voksende utilfredshed og dårlige resultater. Det er bl.a. sket ved at inddrage lærere og forskere på alle niveauer og med respekt for lærernes faglighed.

Ontario er nu i gang med at formulere nye mål, der skal sikre en fortsat udvikling.

Jeg ser frem til et oplæg i morgen af Michael Fullan, der er Professor Emeritus of the Ontario Institute for Studies in Education of the University of Toronto.

Han er en af de forskere, der har arbejdet tæt sammen undervisningsministeret i Ontario, og som sammen med Hargrevaes står bag begrebet Professionel Capital.

Interessant er det, at mens politikerne i Danmark er optaget af, at for mange unge tager en gymnasial uddannelse, er der i Canada fokus på at hæve uddannelsesniveauet for alle.

   summit 5 dansk delegation.JPG
Den danske delegation, fra venstre Hanne Pontoppidan, Anders Bondo, Christine Antorini og Annette Nordstrøm Hansen
 

​28. marts 2015

I dag begynder Summit on the Teaching Profession. Det er 5. gang undervisningsministre fra de 25 lande, der klarer sig bedst uddannelsesmæssigt, mødes med formænd for de pågældende landes lærerorganisationer og en række forskere inden for pædagogik og undervisning. Denne gang afholdes mødet i Canada. Det er 2. gang jeg har mulighed for at deltage.

Summit 2015.PNG
Der er i år tre spændende temaer på dagsordenen:

  • Det første er "Leadership".
  • Det andet handler om "Recovnition and efficacy", og
  • i det 3. tema er der fokus på "Innovation strategies"

Som optakt til vores drøftelser de kommende dage skal vi i dag mødes med lærernes verdensorganisation Education International (EI). Det er altid interessante møder, hvor mange af de udfordringer, vi ser i den aktuelle danske uddannelsespolitik også præger debatten i mange af de andre lærerorganisationer. Det drejer sig fx om den stigende management-tænkning, som vi hjemme bl.a. ser i diskussionen af de såkaldte Key Performance Indicators (KPI).

EI's generalsekretær Fred van Leeuwen udtrykker betydningen af disse Summit på følgende måde:

In no other forum do teacher union leaders and education ministers get together and develop policy on the teaching profession. The Summits underline the crucial importance of teacher policies to the success of education systems. Education reforms cannot work without the commitment and engagement of the teaching profession. 

Man kunne ønske sig, at de igangværende drøftelser af en justering af gymnasiereformen havde samme udgangspunkt. 

Jeg glæder mig til nogle spændende dage med gode diskussioner.

Emner: Internationalt; Arkiveret international nyhed
Interessent:  

 

​Læs rapporten bag topmødet

Læs om topmødet

Den danske delegations mål kan downloades i pdf-format:
Målsætningspapir Summit 2015.pdf