EU revision af de 8 nøglekompetencer unge skal beherske

 
 
EU har netop gennemført en høringsrunde, hvor man har efterspurgt forslag til revision af de 8 Key Competences, som unge skal lære under deres uddannelse.

I Danmark har der i forbindelse med gymnasiereformen netop været en drøftelse af, hvilke faglige- og kompetence krav, der skal stilles til de gymnasiale elever. Specielt gav ministerens ønske om fornyelse af almenkompetencen anledning til debat. Diskussionen fandt en foreløbig løsning ved indgåelse af det politiske reformforlig og udesendelsen af de nye læreplaner. Men i EU foregår der en fortsat debat om, hvilke kompetencer de unge skal lære i uddannelsessystemet og ændringer her kan senere medføre ændringer i de danske regelsæt for uddannelserne.

​De danske lærerorganisationer har i fællesskab via DLi afgivet kommentarer til den høring EU netop har haft om revisionen af de 8 nøglekompetencer. DLi skriver:

Det er vigtigt, at EU og dets medlemslande, har fokus på grundlæggende og transversale færdigheder og kompetencer i deres uddannelsespolitikker, hvilket rammeværket for nøglekompetencer kan bidrage til. Forandringer i det omgivende samfund forårsaget af den sociale, økonomiske, politiske og digitale udvikling har medført et behov for en revidering af indhold og definitioner af rammeværkets otte nøglekompetencer hen imod et større fokus på de transversale kompetencer der går på tværs af, og bør indgå i, alle fag.

Key competences.png 

Rammeværket skal understøtte en øget social sammenhængskraft og demokratiske, inkluderende samfund der skaber muligheder for alle dets borgere til at deltage aktivt i civilsamfundet, politik og samfundet i al almindelighed, herunder de digitale rammer for kommunikation mellem borger og det offentlige og borger og samfund i øvrigt. Kundskab og viden skal være grundlæggende byggesten i uddannelse, kultur og samfund generelt der fremmes af netop transversale kompetencer og færdigheder i uddannelse og læring i formelle, uformelle og informelle rammer. Til dette kan et revideret rammeværk for nøglekompetencer til livslang læring være et værdifuldt redskab i Europa forudsat at det 1) revideres i overensstemmelse med den sociale, økonomiske, digitale og politiske udvikling i Europa og globalt og 2) får en mere fremtrædende plads i eksempelvis EU's initiativer, der omfatter uddannelsesområdet, som fx Den Nye Færdighedsdagsorden, Uddannelse 2020 og Det Europæiske Semester. I alle disse initiativer ser vi en overbetoning af test og undersøgelser om læringsoutput frem for hvordan og i hvilket omfang nøglekompetencerne fremmes.

Svaret lægger sig op ad vedlagte forslag til kommentarer som den europæiske læreresammenslutning ETUCE har udarbejdet. ETUCE Views on Revision of Key competences.pdf I filen er der en gennemgang af de nuværende kompetencedefinitioner og konkrete forslag til justeringer.

Emner: International nyhed; EU
Interessent: