Søgetal 2023 - Pres i en tid med ny elevfordeling

GL undersøgelse
 
​​​​​​​​​​​​​​​​ Søgetal 2023
​​​​​Søgetal 2023​​ - pres i en tid med ny elevfordeling

GL's analyse af søgetallene til de gymnasiale uddannelser 2023 viser blandt andet, at der er sket et fald til både erhvervsuddannelserne og de gymnasiale uddannelser i absolutte tal. Der er godt 700 færre unge, der har sat kryds ved de gymnasiale uddannelser ​som første prioritet. Det svarer til et fald på 1,5 pct.

​​​Download undersøgelsen her: Analyse søgetal 2023


​Analysens overordnede resultater

  • En større andel af de unge fra grundskolen søger mod ungdomsuddannelserne - 92,0 pct. imod 91,6 pct. året før. Flere mod de gymnasiale uddannelser og færre - nu lidt under 20 pct - til erhvervsuddannelserne Samtidig opretholdes søgningen til EUX på samme niveau som sidste år. Antallet af unge, der forlader grundskolen, falder med 3 pct.  
  • Den samlede søgning til de gymnasiale uddannelser falder med omkring 760 elever. Det svarer til 28 klasser eller et fald på 1,4 pct. Søgningen til Hf falder med over 30 klasser (9 %), htx falder med ca. 20 klasser (13%), stx falder med 14 klasser (1,4%) og hhx stiger med 30 klasser (9%). Tallene skal dog tages med forbehold, da 2022-tallene dækker søgning frem til uddannelsesstart. Tallene for 2023 dækker kun frem til søgefrist i marts. Derfor vil tallene være overvurderet i 2022.    
  • Der er igennem årene sket en stigning i antallet af unge, der ikke er uddannelsesparate til gymnasiet. Det er nu 13 pct.af de unge. Der er en markant overvægt af unge med ikke-vestlig baggrund og en overvægt af drenge blandt de ikke-gymnasieparate unge. Modsat er der en klar overvægt af unge med forældre, der har en videregående uddannelse blandt de gymnasieparate. Det giver skolerne meget forskellige vilkår/usikkerhed.
  • Der er stor diskrepans mellem den foreløbige kapacitet ift. de forskellige uddannelser og regioner. Der er flere steder, hvor kapaciteten både skal sættes op og ned, for at formålene med elevfordelingsaftalen kan blive realiseret. Dog skal man ned i et helt anderledes detaljeringsniveau for at se konsekvenser for de enkelte skoler.
  • Det er ikke helt muligt at sige noget om ændringen i søgningen til VUC, da især VUC traditionelt har mange eftertilmeldere. Det betyder også, at det opgjorte fald på 20 pct. forventes at være mindre, når vi kommer til skolestart. Der er en foreløbig overkapacitet på VUC på 168 pladser. GL har ekstra opmærksomhed på VUC's situation generelt, men også når der skal tilpasses kapacitet og fordeles eftertilmeldere.
  • De 31 udkantskoler med stx står for 10 pct. af søgningen og for 17 pct. af elevnedgangen. Samtidig er der kun3 ud af de 31 skoler, der har fået større søgning end deres kapacitet. Det viser søgetendenserne og behovet for kapacitetsstyringen.  De små erhvervsgymnasier i provinsen har mere faldende søgning end gennemsnitligt. En del af de små udbydere af gymnasial uddannelse er særligt udsatte og sårbare for yderligere elevnedgang, fordi søgningen kun giver 1-3 klasser, samtidig med at de ligger i et område med faldende ungdomsårgange. Når der ses på den faldende søgning, skal der dog tages forbehold for ændringerne i opgørelsestidspunkt.    
  • Der er fortsat mange institutioner, der søges af mere end 30 pct. unge med ikke-vestlig baggrund. De er blevet fravalgt i langt højere grad af de etnisk danske unge, og de har haft vigende søgning de  sidste år. Der er særligt brug for at have opmærksomhed på de 6 skoler, der ikke måtte optage elever sidste år mhp.at give dem et ordentligt grundlag at bygge videre på. På trods af den lave søgning på 1. prioritet, er der flere unge, der søger de 6 skoler som 2. og 3. prioritet. Undersøgelsen viser også, at det ikke kun er på disse skoler, at der er udfordringer. Udfordrede skoler er primært almene gymnasier og hf-kurser.

Datagrundlag

GL anvender to datakilder fra Børne- og Undervisningsministeriet i analysen af søgetallene til de gymnasiale uddannelser. I de første afsnit anvendes søgetal fra 9. og 10. klasse som analysegrundlag. I den forbindelse er det væsentligt at holde sig for øje, at de tal ikke indeholder de elever, der har holdt pause efter grundskolen. Tallene direkte fra grundskolen er altså lavere end den samlede søgning. Det har især betydning for søgetallene til hf og VUC, men også for de øvrige uddannelser. Igen i år har ministeriet problemer med opgørelsen. Det betyder umiddelbart, at der er lidt færre ansøgere opgjort end tidligere. Derfor skal sammenligning med tidligere år tages med det forbehold. 

Når det enkelte område gennemgås, tages der udgangspunkt i nogle nye opgørelser fra ministeriet, som indeholder alle ansøgninger til ungdomsuddannelserne. Her er der dog også et metodebrud, der modsat søgningen direkte grundskolen betyder, at tallet for 2022 er højere, da opgørelsestidspunktet er frem mod optag, hvorimod tallet for 2023 er rettidigt ansøgere opgjort midt i marts. Det vil umiddelbart have størst betydning for opgørelsen for hf/VUC, da der typisk er mange eftertilmeldere her. Alt i alt betyder det, at når de samlede søgetal sammenlignes med sidste år, skal tallene tages med forbehold. 

Søgetallene til de enkelte udbydere af gymnasial uddannelse er ikke det samme som deres optag. I år er alle gymnasierne underlagt nye regler med stram central kapacitetsstyring og elevfordeling ud fra rejsetid. Tidligere var der kun regler for de almengymnasiale uddannelser, men de nye regler omfatter nu også erhvervsgymnasierne. Det kan have stor betydning for den enkeltes institutions endelige optag; både hvis søgningen er højere end kapacitetsfastsættelsen, og man dermed skal afgive elever til videre fordeling og omvendt. Derfor er der også i denne analyse et overblik over den fastsatte midlertidige kapacitet og tallene for søgningen. Herudover vil en andel af de unge, der søger det enkelte gymnasium, ikke være uddannelsesparat og vil derfor skulle til optagelsesprøve. Antallet af eftertilmeldere er også en usikkerhedsfaktor. ​

​​
Emner:  
Interessent: