Søgetal 2010: Store variationer mellem de enkelte regioner og skoler

Undersøgelse
 
Søgningen til stx er på landsplan steget med 2.108 unge, svarende til 7,2 pct. fra 2009 til 2010. Det betyder, at 44 pct. af ungdomsårgangen har valgt at søge stx i år, svarende til en stigning på 5,8 pct. i forhold til sidste år. Det svarer til omkring 70 flere 1.g-klasser i år end sidste år.

​​​​Søgetallene dækker ansøgere til stx og hf i foråret 2010 [1].

​Søgningen på landsplan

Søgningen til stx er på landsplan steget med 2.108 unge, svarende til 7,2 pct. fra 2009 til 2010. Det betyder, at 44 pct. af ungdomsårgangen har valgt at søge stx i år, svarende til en stigning på 5,8 pct. i forhold til sidste år. Det svarer til omkring 70 flere 1.g-klasser i år end sidste år.

Søgningen til 2-årigt hf er steget med 18,6 pct., svarende til at 1368 flere unge (over 45 klasser) har søgt uddannelsen i år end sidste år. Andelen af en ungdomsårgang der vælger 2-årigt hf er nu 12,5 pct. Årsagen til den store stigning er primært, at hf er konjunkturfølsom.

Tabel.1 – Samlet søgning til stx/hf 2010
 20102009

Forskel

antal

Forskel pct.Andel af ungdomsårgang
Stx31.48229.3742.1087,2%44,0%
Hf8.7257.3571.36818,6%12,5%

Ungdomsårgangene er fortsat stigende (jf. tabel 2). Andelen af 15/16årige - der er den typiske målgruppe for stx, hhx og htx - er steget med 1,4 pct. fra 2009 til 2010, mens andelen af 16/17/18/19årige (typisk målgruppe for 2-årigt hf) er steget med 2,0 pct. (dvs. for at få samme uddannelsesfrekvens for de almengymnasiale uddannelser som sidste år, skal der være 1,4 pct. flere, der søger stx og 2,0 pct. flere der søger hf.)

Tabel 2 – ændringen i ungdomsårgangene

 

 20102009Stigning
15,16årige71.51470.5381,4%
16, 17, 18, 19årige69.5966.82112,0%

 

Regionale forskelle

Bag de samlede søgetal findes store variationer mellem de enkelte regioner og skoler. Region Sjælland har med en stigning på 12 pct. den største tilgang i søgningen til stx. Samtidig har regionen den næststørste andel af unge, der går på stx. De har dog også med en stigning på 13 pct. den laveste regionale stigning på hf. Den laveste stigning på stx findes i Region Nordjylland, der også samlet har den laveste uddannelsesfrekvens for både stx og hf. Uddannelsesfrekvensen er størst i Region Hovedstaden. Samlet set svarer det til at knap 70 pct. søger de almengymnasiale uddannelser i regionen.   

 
Tabel 4 – Regionsfordelt søgning til stx/hf
 StxForskel           2010-2009HfForskel           2010-2009
20102009antal Pct.20102009antal Pct.
Region Hovedstaden10.6429.9676757%2.5212.22629513%
Region Syddanmark663062174137%1857149636124%
Region Sjælland4760425650412%1235109514013%
Region Nordjylland288727371505%84168116023%
Region Midtjylland656361973666%2271185941222%
I alt 31.48229.3742.1087,2%8.7257.3571.36818,6%

 

Tabel 5 – Ungdomsårgang og andel der vælger stx og hf regionsfordelt

 

 Ændring i ungdomsårgang         2009-2010Uddannelsesfrekvens    2010
stxHfStxHf
Region Hovedstaden2,8%2,6%55,6%13,5%
Region Syddanmark0,4%1,8%40,2%11,5%
Region Sjælland2,1%2,3%42,2%11,7%
Region Nordjylland-0,5%1,0%36,6%10,8%
Region Midtjylland1,1%2,0%39,3%13,8%
I alt 1,4%2,0%44,0%12,5%

 

Små skoler langt fra universitetsbyer

Søgetallene på skoleniveau viser, at der er 10 af de såkaldte små skoler i udkantsområderne, der har haft tilbagegang i søgningen i år trods den store fremgang på landsplan. For nogen af disse skoler gælder, at der har været generel tilbagegang/stagnation for gymnasierne i området, mens det for andre af skolerne gælder, at der har været fremgang på gymnasierne i de nærliggende, større byer.

Samtidig har ministeriet fået fem sager fra regionerne med indstilling om midlertidigt kapacitetsloft. Kun i to af sagerne er regionernes indstilling blevet fulgt, mens ministeren har afvist de resterende tre sager.

 

GL's politik for kapacitet og elevfordeling

Regeringens budskab er klart: 95 pct. af en ungdomsårgang skal tage en ungdomsuddannelse! Målsætningen er svær at være uenig i, den skal realiseres ved gode initiativer og hårdt arbejde – i alle dele af landet. Her er den finmaskede landsdækkende struktur på gymnasieområdet en særdeles vigtig brik, der er med til at sikre, at Danmark ikke knækker over uddannelsesmæssigt!

Den brede gymnasiedækning sikres blandt andet ved den geografiske opdelte koordinering af elevfordeling og kapacitet samt den begrænsede mulighed for kapacitetsudvidelse for den enkelte skole. Elementer som regeringen ikke på noget tidspunkt har forsvaret. Det undrer GL.

Regeringen vil hellere lade markedskræfterne råde end at fortsætte med koordinering gymnasierne imellem. Koordineringen er livsvigtig for flere af de mindre udkantsskoler, især nu hvor skolerne med bygningsselveje kan bygge ud og bygge til som det passer dem uden hensyn til helheden. Derfor skal der handles nu!

GL foreslår, at der nedsættes geografiske udvalg, der både har ansvaret for elevfordelingen og for koordinering af kapacitet og fag. En regionsrepræsentant skal være med til at sikre, at disse udvalg tager væsentlige regionale hensyn, når der træffes beslutning om områdets kapacitet, kapacitetsudvidelser, kapacitetsloft og elevfordeling. GL's forslag sikrer grundlaget for at opfylde målsætningen om uddannelse til alle unge – også i de mere tyndt befolkede områder af landet.

Denne landsdækkende sikring af uddannelsesudbuddet er helt afgørende for den enkelte unge og for samfundet! 

[1] Tallene stammer primært fra regionerne. Rektorforeningen har ligeledes indsamlet tallene. Tallene afviger dog en smule fra denne sides tal, primært fordi Rektorforeningen ikke har medtaget 2-årigt hf på VUC. Samtidig har indsamlingstidspunktet betydning for det samlede resultatet, da der typisk kommer en del ansøgninger efter fristens udløb.

Det har desværre endnu ikke været muligt at få oplyst søgetal for hhx og htx. 

Emner: Institutioner; Søgetal
Interessent: