Søgetal 2014: Flere har søgt ind på HHX/HTX

Undersøgelse
 
Søgningen til stx er faldet med 3,8%, men søgningen til hf er faldet med næsten 11%. Til gengæld er søgningen til htx steget med 1,4% og til hhx med hele 9,3%.

​De samlede søgetal for 2014 viser, at der samlet er 55.478 unge, der har søgt en gymnasieuddannelse. Det er et fald på 1.336 elever, svarende til 2,4 pct. Da der samtidig har været et fald i antallet af 15- og 16-årige, svarende til de potentielle ansøgere i samme periode på 1,2 pct. svarende til godt 800 elever, er den samlede søgefrekvens faldet med 0,9 pct. Man skal være opmærksom på, at tallene også indeholder den 2årig hf, herunder 2årig hf udbudt på VUC, der typisk optager ældre elever. Det vil give en skævhed i søgefrekvensen. 

Udviklingen i søgningen til de forskellige gymnasieuddannelser viser et blandet billede: De to erhvervsgymnasiale uddannelsesretninger hhx og htx er begge steget – htx med 1,4 pct. og hhx med hele 9,3 pct. De to almengymnasiale uddannelser har begge oplevet et fald i søgningen for 2014. Størst er den procentuelle tilbagegangen for det 2årige hf med 10,9 pct., mens stx har størst elevmæssig tilbagegang med et fald på 1.329 elever svarende til 3,8 pct. Faldet på hf kommer efter, at der også fra 2012 til 2013 var et stort fald i søgningen på 6,9 pct. 

Ser man på den estimerede nettotilgang, altså forskellen på antal elever, der færdiggør eksamen til sommer, sammenholdt med søgetallene, er der en samlet stigning på omkring 1.750 elever.

Nogle skoler har store stigninger i søgningen, mens andre oplever stort fald i søgningen.

 

Tabel 1 – Gymnasiale søgetal 2014

 LandssøgetalÆndring
 20132014antalPct.
Stx34.59233.263-1.329-3,8 %
Hf8.3847.471-913-10,9 %
Hhx8.9969.8358399,3 %
Htx4.8424.909671,4 %
I alt56.81455.478-1.336-2,4 %
     
Ungdomsårgang (15-16 år)69.93669.124-813-1,2 %
Søgefrekvens81,2 %80,3 %  

Kilde: Danske Regioner, Danske Erhvervsskoler og enkelte skoler

Søgetallene er indhentet hos Danske Regioner og Danske Erhvervsskoler. Tabellerne indeholder oplysninger fra alle de skoler, der udbyder fulde gymnasiale forløb. Vi mangler dog i skrivende stund oplysninger om erhvervsgymnasialt udbud for Struer Statsgymnasium, Skanderborg Odder-Uddannelsescenter og Ringkøbing Handelsskole. Enkeltfagsundervisningen er ikke indeholdt i tallene. Årsagen til at vores tal ikke stemmer overens med andre offentliggjorte tal, er bl.a., at vi har alle udbydere med – herunder de private skoler – og samtidig indgår pre-IB i vores opgørelse. Desuden vil forskelle i opgørelsestidspunktet give store udsving på grund af sene tilmeldinger mv.

Bag de samlede tal for de fire uddannelser er der både skoler med store fald og skoler med store stigninger i søgningen. Der er ingen tendens til, at ændringen i søgningen afhænger af skolernes størrelse. Detaljer om søgningen til de enkelte uddannelser og de enkelte skoler – herunder nettosøgetallene – kan findes her: Søgetallene 2014.pdf

Emner: Søgetal
Interessent:  

​Se søgetallene, herunder nettosøgetallene, for hver eneste institution med gymnasieuddannelser:

Søgetallene 2014.pdf