Hasseris Gymnasium: Fremtidige forringelser af kvaliteten

Debatindlæg
 
Åbent brev til Ellen Trane Nørby, minister for børn, undervisning og ligestilling & Folketingets uddannelsesudvalg

Det er med stor bekymring og utilfredshed, at lærerne ved Hasseris Gymnasium og IB har modtaget de bebudede 2%-besparelser på uddannelsesområdet. Ikke mindst set i lyset af de seneste forringelser af undervisnings- og bygningstaxameteret, hvormed det almene gymnasium rammes dobbelt. Derfor ønsker lærerne med denne skrivelse at udtrykke vores dybeste utilfredshed med og bekymring for de planlagte besparelser på det gymnasiale område generelt og på STX-området specielt.

Hasseris Gymnasium er på ingen måde et gymnasium, som vil være i stand til at modstå den forventede implementering af 2%-besparelserne, 2016-2019, uden en ændret kerneydelse. Dertil kommer, at STX-området pålægges yderligere besparelser på 3,3% i 2017 grundet den netop vedtagne finansiering af Erhvervsuddannelsesreformen. En samlet besparelse i denne størrelsesorden vil ufravigeligt få negative konsekvenser – både for elever og for ansatte.

 

Eleverne kan vente større hold og lærerne forringede vilkår for at levere god undervisning både i STX og IB-afdelingen. Herigennem vil udbyttet af undervisningen falde på grund af dels den mindre tid til den enkelte elev, dels grundet kortere forberedelsestid for underviserne, der i forvejen er normaliseret. Dette kan ikke undgås at have kraftige negative følgevirkninger på undervisningskvaliteten, elevudbytte og løfteevne, fastholdelse af elever samt lærernes generelle arbejdsforhold, herunder psykiske arbejdsmiljø. Naturligvis vil en mindre forberedelsestid og større holdstørrelser resultere i forringet undervisningskvalitet. Dette vil blive kombineret med et usikkert, negativt og demoraliserende arbejdsmiljø i kraft af udsigterne til den kommende besparelsesperiode, med årlige afskedigelsesrunder, der alt andet lige får negative følgevirkninger på kerneydelsen; undervisning – en undervisning, der både retter sig mod de fagligt dygtige, de internationale og de mere udfordrede elever.

Hasseris Gymnasium og IB har i en årrække været en del af og igangsat udviklingsprojekter; herunder kan nævnes "Projekt Uddannelsesløft", "Ny Nordisk Skole", "Faglig læsning", "Drenge og Motivation", "Løft og Lær" for at løfte og motivere elever fra uddannelsesfremmede hjem. Mulighederne for videreudvikling og implementering af disse tiltag vil alt andet lige blive forringet og den pædagogiske udvikling frygtes at gå tabt, hvilket vil påvirke gymnasiets evne til at sætte ind for at hjælpe de udfordrede elever. Ligeledes begrænses mulighederne for videreudvikling og fastholdelse af skolens internationale profil og kvaliteten af IB-undervisningen. Samme problematik gør sig gældende for de særligt dygtige elever, hvor gymnasiet anvender lærerressourcer på ekstraundervisning, universitetssamarbejde og andre undervisningsrelaterede aktiviteter, såsom ekskursioner og lign. Også muligheden for at afholde disse aktiviteter forringes kraftigt, såfremt forligsparterne er fastholdende.

Uddannelse er og bliver den bedste investering i fremtiden og en central grundpille for fremtidssikringen af det danske velfærdssamfund. Ikke mindst set i lyset af den stadig voksende internationale konkurrence samt tilhørende krav om innovation, kvalitets- og produktivitetsforbedringer. Målsætningen om, at Danmark bør have nogle af verdens bedste uddannelser og dygtigste elever til netop denne fremtidssikring, klinger hult, såfremt besparelserne gennemføres.

Lærere ved Hasseris Gymnasium og IB vil derfor på det kraftigste opfordre undervisningsministeren og udvalgsmedlemmerne til at genoverveje besparelserne.

Vedtaget på et møde for lærerne ved Hasseris Gymnasium og IB, 22. oktober 2015

Emner: Økonomi
Interessent: