Aalborghus Gymnasium: Protest mod nedskæringer

Debatindlæg
 
Åbent brev til Ellen Trane Nørby, minister for børn, undervisning og ligestilling samt Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg

Åbent brev til Ellen Trane Nørby, minister for børn, undervisning og ligestilling samt Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg


Protest mod nedskæringer

Lærerne ved Aalborghus Gymnasium ønsker med denne skrivelse at udtrykke vores store utilfredshed med og protest mod de planlagte nedskæringer på det gymnasiale område.

Samlet set bliver gymnasiesektorens ramme i perioden 2016 til 2019 beskåret gradvist, således at rammen fra og med 2019 er beskåret med over 12 %. En nedskæring af en sådan størrelse kan ikke undgå at få store konsekvenser – både for elever og for de ansatte.

Blandt de umiddelbare konsekvenser, som vi kan få øje på, er disse:

  • Eleverne må imødese større hold, hvorved udbyttet af undervisningen vil falde pga. den mindre tid til den enkelte elev. Den essentielle relationsdannelse mellem lærer og elev, som netop er blevet dokumenteret i nyere pædagogisk forskning, vil dermed blive svækket.
  • Eleverne må imødese, at færre valghold vil kunne oprettes. Dette formodes på vores gymnasium særligt at ramme sprogfag og naturfag på højeste niveau.  Elevernes mulighed for at tone deres uddannelse efter egne behov forringes dermed.
  • Lærerne vil få mindre tid til forberedelse, evaluering og udvikling af undervisningen samt til efteruddannelse, hvilket vil give lavere kvalitet i den daglige undervisning.
  • Lærerne vil kunne se frem til forøget sygefravær, idet hverdagen vil blive væsentligt mere stresset af at skulle afvikle mindre grundigt forberedt undervisning.
  • Der vil være færre penge til undervisningsmateriale, laboratorieudstyr m.v.
  • Der vil være færre penge til særlige projekter i og uden for fagundervisningen, færre penge til samarbejde med lokale folkeskoler og virksomheder samt færre penge til internationale samarbejder.
  • Faglige og sociale aktiviteter efter normal skoletid i form af eksempelvis idrætsaktiviteter, musikalske arrangementer, talentarbejde m.v. vil også blive beskåret. Aktiviteter, som er med til at højne elevernes faglige niveau og motivation.
  • Nedskæringerne vil også true bl.a. studievejledning, lektiehjælp og psykologstøtte. Ordninger, som er med til at fastholde elever med særlige behov på uddannelsen og til at skabe mønsterbrydere.

 

Vi forudser, at nedskæringerne vil få alvorlige konsekvenser i form af større frafald blandt eleverne og forstærket nedslidning af lærerne, og det vil kraftigt forringe mulighederne for at opfylde gymnasiets formålserklæringer, herunder at levere studieparate elever til de videregående uddannelser.

Gymnasiernes centrale bidrag til velfærdssamfundets fremtid vil lide skade, hvis disse besparelser bliver ført ud i livet. Kvaliteten af uddannelserne vil være truet, og målsætningen om, at Danmark skal have nogle af verdens bedste uddannelser, bliver sværere at opfylde.

Vi vil derfor kraftigt opfordre ministeren og medlemmerne af Børne- og Undervisningsudvalget til at trække disse nedskæringer tilbage.


Vedtaget af lærerkollegiet på Aalborghus Gymnasium

Mvh. Helge Bjørn-Jensen

Tillidsrepræsentant på Aalborghus Gymnasium

Emner: Økonomi
Interessent: