SVM-regeringens finanslovsudspil 2023

Info
 

UPDATE: Der er indgået aftale om finanslov 2023 den 24. april 2023. For de gymnasiale uddannelser er der ikke nogen ændringer ift. finanslovsudkastet. Læs mere her.​

SVM-regeringen offentliggjorde torsdag den 23. marts 2023 sit finanslovsudspil for 2023: "En ansvarlig vej frem​". Regeringen har meldt ud, at finanslovforslaget for 2023 først og fremmest er økonomisk stramt med fokus på en sikker drift, der skal bidrage til at dæmpe kapacitetspresset i økonomien i 2023. Der er fokus på krigen i Ukraine, inflationen og sundhedsvæsnet på kort sigt. Det gymnasiale område nævnes ikke i regeringens udspil.

Regeringen har med finanslovforslaget afsat en begrænset forhandlingsreserve på 200 mio. kr. for 2023. Det er væsentligt mindre end normalt, og det er også mindre end den tidligere regerings reserve i deres udspil til finansloven 2023.

På grund af folketingsvalget i november blev der lavet en midlertidig bevillingslov, der har betydet, at skolerne har fået udbetalt et midlertidigt aconto-tilskud i den periode loven gælder. Når finansloven for 2023 er endelig vedtaget vil acontoudbetalingerne blive trukket tilbage, og der vil blive udbetalt tilskud ud fra den opgjorte aktivitet og de vedtagne takster. Det betyder med andre ord, at finansloven vil blive implementeret med tilbagevirkende kraft for hele 2023.


Hovedelementer i forslaget

  • Regeringen har afsat 0,2 mia. kr. i 2023 til de kommende finanslovsforhandlinger.
  • De gymnasiale taxametre skæres med omkring 45-50 mio. kr., og midlertidige puljer til udkantsskoler og VUC videreføres og styrkes for samlet 55,5 mio. kr.  
  • Alle de gymnasiale uddannelser rammes igen af 16. fase af statens indkøbsprogram. Fasen omfatter bl.a. AV-udstyr, kontorartikler, tele, data og trykkeriydelser. Nedskæringen svarer til mellem 0,7 og 1,9 pct. af uddannelsernes fællesudgiftstaxameter. Samtidig har regeringen varslet en fase 17.
  • Delforliget fra oktober fastholdes: Det betyder, at de midlertidige tilskud, de små udkantsgymnasier og erhvervsskoler har fået de seneste fire år, videreføres. For erhvervsskolerne tilføres ressourcer svarende til en tredobling af tilskuddet. Samlet svarer det til 45,5 mio. kr. Der er desuden afsat 10 mio. kr. til at hæve VUC-puljen til økonomisk udfordrede afdelinger, og forslaget om markedsføringsbesparelser på de gymnasiale uddannelser er taget af bordet.
  • På finanslovsforslaget udmøntes besparelsen på de gymnasiale uddannelsers færdiggørelsestaxameter på 5,6 pct. for at finansiere systemunderstøttelsen af elevfordelingsaftalen. Samlet svarer besparelsen til ca. 35 mio. kr. Den 'nedtrappes' de kommende år til 23,8 mio. kr.

GL mener

  • GL har igennem længere tid kæmpet for at få rettet op på den blødende økonomi på VUC, der både skyldes de seneste mange års nedskæringer i sektoren og en vigende søgning både på grund af politiske aftaler og på grund af samfundsøkonomien. GL har sammen med Uddannelsesforbundet og Danske Hf & VUC givet udtryk for, at der som minimum bør afsættes 49 mio. kr. årligt til området. De 10 mio. kr., der midlertidigt afsættes til VUC, er derfor kun et lille plaster ift. de økonomiske udfordringer på VUC.
  • GL arbejder for, at eleverne i provinsen skal have et bredt udbud af gymnasiale studieretninger og fag. Derfor er det vigtigt, at udkantstilskuddet for de gymnasiale uddannelser styrkes for alle de gymnasiale uddannelser. I dag modtager institutionerne forskellige udkantstilskud, afhængig af gymnasial uddannelse. Det bør ændres, så alle mindre gymnasier, gymnasiale afdelinger og afdelinger på VUC i provinsen fremover tildeles samme ressourcer. Vi ser frem til en varig løsning snarest, når den længe ventede reform af taxametersystemet bliver færdigforhandlet.
  • Igen udsættes sektoren for en besparelse som følge af indkøb. Denne gang en fase 16 med varsling om en fase 17. Det er Finansministeriets skrue uden ende, og besparelserne kan som regel ikke hjemtages.
  • De gymnasiale uddannelser fik ved sidste års finanslovsforhandling midlertidigt indtil udgangen af 2025 tilbageført 2 pct. af det samlede elevtilskud til undervisningstaxameteret. Det var en vigtig saltvandsindsprøjtning, men der er behov for at gøre den varig, ligesom der er behov for at reinvestere i den gymnasiale sektor til gavn for kvaliteten i undervisningen.
  • GL har under forhandlingerne om elevfordeling understreget, at penge til de unges uddannelse ikke bør gå til at finansiere administration. Samtidig kan det undre, at hele besparelsen fastholdes, når den nye regering har ændret vigtige dele af aftalen. 
Se sekretriatets notat om finanslovsforslagets betydning for de gymnasiale uddannelser: Regeringens finanslovsforslag for 2023.pdf


Emner:  
Interessent: