FL17: Gymnasieuddannelserne skæres med en halv milliard

 
 
Se konsekvenserne, hvis regeringens finanslovsforslag gøres til virkelighed

​Opdateret 18. november 2016, hvor der er indgået en aftale om finansloven for 2017:

Nedskæringerne på de gymnasiale uddannelser fastholdes

Der er i dag den 18. november 2016 indgået forlig om finansloven for 2017. Partierne bag forliget er Venstre, Konservative, Liberal alliance og Dansk Folkeparti.

Forliget fastholder nedskæringerne på gymnasierne fra finanslovsforslaget for 2017 og hermed også omprioriteringsbidraget på 2 pct. af hele rammen, svarende til 250 mio. kr. Hertil kommer mindre nedskæringer grundet indkøbsordning 10 og 11, samt ændringen af tælletidspunktet for klasseloftet.

I finanslovsforliget er desuden en aftale om at indføre en investeringramme for selvejeområdet for at holde de offentlige investeringer nede. Investeringsrammen indføres fra 2018 og vil betyde, at der på finansloven fastsættes et samlet årligt investeringsniveau for de statsfinansierede selvejende uddannelsesinstitutioner.

Konsekvenserne af den aftalte budgetregulering som følge af EUD-forliget (vedtaget oktober 2015) udmøntes også i finansloven. Undervisningstaxameteret samt bygningstaxameteret for stx skæres som følge af EUD-budgetforliget svarende til 3,7 pct. fra 2016 til 2017, hvilket er ca. 235 mio. kr. Det betyder, at der er 2.000 kr. mindre pr. elev til undervisningen. Hhx-taxameteret stiger som følge af EUD-budgetforliget med 3,4 pct., hvoraf ca. 2.300 kr. tilføres undervisningstaxameteret. Hhx tilføres midler, fordi det politisk er erkendt, at hhx har fået for lidt gennem længere tid. Samlet svarer det til en stigning for hhx på 70 mio. kr. Samtidig skæres alle de gymnasiale uddannelser på bygningstaxameteret.

Øvrige elementer på uddannelsesområdet

Med finanslovsaftalen er desuden aftalt en førøgelse af tilskudsprocenten for de frie grundskoler fra 73 pct. til 75 pct. Herudover forlænges den ekstraordinære kvalitetsudviklingspulje til erhvervsuddannelserne.

---

Samlet skæres de gymnasiale uddannelser med mere end 535 mio. kr.
 – hhx får herefter 70 mio. kr. tilbage

De almene gymnasier skæres 400 mio. kr.

Regeringens finanslovsforslag blev offentliggjort tirsdag den 30. august 2016. Her fremgår det, at regeringen foreslår, at alle de statslige områder - herunder altså også de gymnasiale uddannelser - igen i år underlægges det såkaldte omprioriteringsbidrag på 2 pct. Regeringen foreslår desuden, at omprioriteringsbidrag udvides til også at gælde i 2020.

2%-omprioriteringsbidrag koster gymnasieuddannelserne 250 mio. kr.

Med finanslovsudspillet er der lagt op til, at det gymnasiale område ligesom i 2016 underlægges omprioriteringsbidraget i 2017. Det betyder endnu en nedskæring på 250 mio. kr. Samtidig foreslår regeringen, at skolerne også skal betale til omprioriteringsbidraget i 2020. Hvis det stemmes hjem i de kommende års finanslove, betyder det, at der i 2020 er taget knap 10 pct. (2% i 2016, 2% i 2017, 2% i 2018, 2% i 2019 og 2% i 2020) af den samlede elevbevilling, svarende til 1.250 mio. kr. ud af den nuværende samlede ramme på knap 13 mia. kr.  Det er alene omprioriteringsbidraget for 2017, der er til forhandling ved de kommende finanslovsforhandlinger. Hvad der skal ske i 2018, forhandles først i efteråret 2017.

Konsekvenserne af EUD-budgetforliget rammer med fuld styrke i 2017

Konsekvenserne af den aftalte budgetregulering som følge af EUD-forliget (vedtaget oktober 2015) udmøntes også i finanslovsforslaget, men er ikke til forhandling ved de kommende finanslovsforhandlinger.

Taxameteret for stx skæres som følge af EUD-budgetforliget svarende til 3,7 pct. fra 2016 til 2017, hvilket svarer til ca. 235 mio. kr. Det betyder, at der er 2.000 kr. mindre pr. elev til undervisningen.

Hhx-taxameteret stiger som følge af EUD-budgetforliget med 3,4 pct., hvoraf ca. 2.300 kr. tilføres undervisningstaxameteret. Hhx tilføres midler, fordi det politisk er erkendt, at hhx har fået for lidt gennem længere tid. Samlet svarer det til en stigning for hhx på 70 mio. kr. Samtidig skæres alle de gymnasiale uddannelser på bygningstaxameteret. Dette er heller ikke til forhandling.

elevtaxameter2016.png

Summen af omprioriteringsbidraget og EUD-budgetforliget

Samlet set rammes de almengymnasiale uddannelser af nedskæringer på finanslovsforslaget for 400 mio. kr., mens erhvervsgymnasierne skæres med 25 mio. kr. Når erhvervsgymnasierne ikke rammes mere, skyldes det tilførslen til hhx på de nævnte 70 mio. kr. til takststigning. Gymnasiale enkeltfag skæres med over 30 mio. kr., og de private skoler skæres med over 10 mio. kr. Alt i alt skæres der netto 465 mio. kr.

Forskel i uddannelsestaksten fra 2016 til 2017 før pris- og lønregulering

(2016-niveau) I kr.

hhxHtxstxHfHf-e
Undervisningstaxameter1.200-1.160-2.950-1.400-1.240
Færdiggørelsestaxameter340-410-730-200
Fælles udgiftstaxameter-250-360-280-370-360
Bygningstaxameter-200-280-890-1.000-750
Fuldt forløb pr årselev870-1.930-4.360-2.870-2.350
Fuldt forløb2.600-5.780-13.080-5.750

 

Læs samlet notat om konsekvenserne af finanslovsforslag 2017:
Finanslovsforslag 2017.pdf

 

Se også GL's pressemeddelelse

 

Emner:  
Interessent:  

​Se også
Finanslovsforslag rammer gymnasiereformen
Finanslov for 2017 koster gymnasierne 250 mio.

Læs samlet notat om konsekvenserne af finanslovsforslag 2017:
Finanslovsforslag 2017.pdf