Finanslovsforslag med prioriteringer på uddannelsesområdet i 2013

Pressemeddelelse; Notat
Pressemeddelelse, notat
Omstillingsreserven – et genopfundet begreb fra den tidligere regering – lurer lige om hjørnet. Fra 2014 skal alle uddannelser under Børne- og Undervisningsministeriet afgive 2 pct. af elevtaksten, stigende til 4 pct. i 2015 og med det nye finanslovsforslag 6 pct. i 2016.

Regeringen sendte mandag den 28. august 2012 sit finanslovsforslag for 2013 på gaden. De overordnede temaer for forslaget er at skabe vækst, arbejdspladser og styrke velfærden inden for en stram økonomisk ramme.

Regeringen har i finanslovsforslaget prioriteret uddannelsesområdet i 2013. Der er primært afsat midler til erhvervsuddannelserne og enkelte videregående uddannelser. Regeringen er her trådt i karakter og har foreslået de såkaldte globaliseringsmidler videreført. Det betyder at områderne ikke skal gå ned i ressourcetildeling som det ellers var varslet. Desuden er der prioriteret ressourcer til et kvalitetsløft på erhvervsuddannelserne, herunder midler til at forsøge at løse praktikpladsproblematikken. Det er positivt og nødvendigt for at kunne nå målsætningen om at 95 pct. af en årgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse! Samtidig vil en løsning af praktikpladsproblemet betyde at de unge har reel mulighed for at vælge fra hele paletten af ungdomsuddannelser. Dette er godt for de unge, og det er godt for samfundet, udtaler Gorm Leschly, GL's formand.

Gorm Leschly finder det positivt, at de gymnasiale uddannelser på kort sigt stort set er friholdt for besparelser. Samtidig glæder han sig over, at undervisningstilskuddene for de gymnasiale ungdomsuddannelser er øget udover den almindelige regulering på grund af aftalen om det fleksible klasseloft. Det er godt for kvaliteten af elevernes uddannelse, at der er mulighed for en bedre lærer/elev-kontakt i klassen.

Anderledes ser det ud i løbet af få år.
 
En mulig besparelse på ¾ mia. kr. på gymnasieområdet i 2016
Omstillingsreserven – et genopfundet begreb fra den tidligere regering – lurer lige om hjørnet. Fra 2014 skal alle uddannelser under Børne- og Undervisningsministeriet afgive 2 pct. af elevtaksten, stigende til 4 pct. i 2015 og med det nye finanslovsforslag 6 pct. i 2016. En besparelse i 2016 på 6 pct. på gymnasieområdet svarer til 0,75 mia. kr. Omstillingsreserven skal anvendes til omprioriteringer og nye initiativer på ministerområdet, og det er forventningen at ressourcerne bl.a. vil blive anvendt i forbindelse med den kommende taxameteromlægning.

Samtidig er regeringens nye budgetlov trådt i kraft. Det kan betyde et afgørende opgør med de kendte taxameterprincipper. Ministeren kan fremover beslutte at en større uddannelsesaktivitet – på grund af større søgning eller mindre frafald – end forudsagt i finansloven skal finansieres uden merindtægt for skolerne.

Hvis det ikke lykkes at få de nødvendige praktikpladser på erhvervsuddannelserne, vil søgningen til de gymnasiale uddannelser fortsat være stigende, hvilket kan være en bombe under skoleøkonomien, mener Gorm Leschly. Hvis ministeren bruger budgetloven til at fodre skolerne med egen hale, eller ikke sikrer at dele af omstillingsreserven bruges på gymnasieuddannelserne, vil skolerne få et stort problem. Det er nødvendigt for uddannelseskvaliteten og dermed samfundsøkonomien, at gymnasieuddannelserne fortsat kan være velfungerende. Det forudsætter at man ikke udhuler skolernes økonomi.   

---

GL-notat om finanslovsforslaget 

Overordnet for de gymnasiale uddannelser
For gymnasieområdet er der ikke mange nye initiativer/besparelser for 2013. Indkøbsbesparelserne for den varslede fase 6 er indarbejdet og en fase 7 er varslet. Herudover er der en mængde allerede kendte initiativer, som klasseloftet og de generelle effektiviseringskrav, der samlet betyder ændringer i de gymnasiale taxametre på mellem -350 kr. og 650 kr. pr årselev. Hertil kommer så de generelle pris- og lønfremskrivninger. 

Tabel 0.1 Finanslovsforslagets samlede konsekvenser for de faktiske takster           

 

(I kr.)

Samlet taxameter

Stigning 2012-2013

2013

2012

I kr.

I pct.

Stx

78.270

76.633

1.637

2,1

2årigt hf

88.135

86.000

2.135

2,5

Hhx

66.960

66.000

960

1,5

Htx

86.627

85.667

960

1,1

Hf-enkeltfag (1)

84.990

84.000

990

1,2

 

Hvis vi derimod ser på konsekvenserne for 2016 ser det anderledes ud. Regeringen forslår at den allerede besluttede omstillingsreserve videreføres og forhøjes med yderligere 2 pct. for 2016. Det oven i de allerede kendte initiativer/besparelser betyder følgende for skoler i 2016:

 • Taxameterne for de enkelte gymnasiale uddannelser nedsættes med mellem 3.750 og 5.500 kr. pr. årselev.
 • Gymnasierne vil skulle bidrage til omstillingsreserven med 0,25 mia. for 2014, 0,5 mia. kr. i 2015, stigende til 0,75 mia. kr. i 2016.
 • Samlet set skal den gymnasiale sektor finde nettobesparelser for 0,55 mia. kr. i 2016. Taxameternedsættelsen afspejler både tildeling af ressourcer i forbindelse med klasseloftet og beskæringen til omstillingsreserven.

Tabel 0.2 Finanslovsforslagets konsekvenser for 2016 i 2012-niveau

 

I kr. (2012-niveau)

2012-2016

Ændring i

Undervisningstakst

Ændring i samlet elevtakst

Stx

-2.296

-3.752

2årigt hf

-2.246

-3.926

Hhx

-2.550

-3.798

Htx

-3.564

-5.497

Hf-enkeltfag

-3.855

-5.324

 


De forskellige initiativer med betydning for gymnasiernes økonomi
På finanslovsforslaget for de gymnasiale uddannelser findes tre nye tiltag der vil have betydning for de kommende taxametre:

Omstillingsreserven forhøjes

 • De allerede varslede omstillingsreserver videreføres og forhøjes med 2 pct. i 2016
 • Sektoren skal således spare 2 pct. i 2014, 4 pct. i 2015 og 6 pct. i 2016 
 • I 2016 vil sektoren skulle spare omkring 0,75 mia. kr.

Indkøb fase 6 og 7

 • Overordnet forudsætter de forskellige faser af statens indkøbsprogram at kunne give institutionerne besparelser ved fælles indkøbsordninger for hele det statslige område – inden for forskellige varer og serviceydelser.

  - Fase 6 omhandler vagtydelser, computere, rengøringsydelser mv. Besparelsen var allerede varslet i finansloven for 2012, men blev ikke udmøntet i taxametrene. Den beregnede besparingspotentiale er forskellig for de forskellige gymnasiale uddannelser, men samlet er besparelsen 20 mio. kr. i 2013 – besparelsen hentes på fællesudgiftstaxametrene.

  - Indkøb fase 7 omhandler mulige besparelser ved indkøb af kontormøbler, netværkskomponenter, flytteydelser mv. Fase 7 er stadigt på tegnebrættet men det forventes udmøntet i den endelige finanslov.

Herudover er der forskellige initiativer fra tidligere finanslove, der har konsekvenser for takstudviklingen for 2013 og frem. De primære initiativer er det fleksible klasseloft, de generelle effektiviseringskrav samt projekt om mere ambitiøs it.

Taksterne for 2013 opregnes herudover med det forventede pris- og lønniveau, svarende til 1,3 pct. for undervisnings-, fællesudgifts- og færdiggørelsestaxameteret og 4,2 for bygningstaxameteret for alle uddannelserne.

Finanslovsforslaget og de enkelte uddannelsestyper
De fleste ændringer på finanslovsforslaget påvirker ressourcetildelingen til alle de fem gymnasiale uddannelser, men de rammes ikke ens. Nedenfor følger en gennemgang af konsekvenserne fordelt på de enkelte gymnasiale uddannelser.

1. Stx og 2årigt hf
Konsekvenserne for taksterne for stx og hf af de forskellige tidligere og nye tiltag på det gymnasiale område beskrives i tabel 1.1. Samlet set tilføres uddannelserne ressourcer svarende til 50 mio. kr. før den almindelige pris- og lønfremskrivning. 

Tabel 1.1 Ændringer i taxametrene fra 2012 til 2013

 

stx

hf

Samlet i mio. kr.

Det fleksible klasseloft (undervisningstakst)

1,3 %

1,8 %

96

Generelt effektiviseringskrav (alle)

-0,7 %

-0,7 %

-57

Indkøb fase 6 - (fællestakst)

-1,3 %

-1,3 %

-10

Mere ambitiøs anvendelse af it (fællestakst)

0,1 %

0,1 %

2

Øvrige - herunder eksamensjusteringer (undervisningstakst)

0,3 %

0,3 %

20

Indkøb fase 7 (ikke beregnet endnu)

 -

 

50

 

 

Tiltagenes samlede konsekvenser for taksterne fra 2012-2013 før den almindelige pris- og lønregulering ses af tabel 1.2. Det samlede taxameter stiger med 328 kr. pr. årselev for stx og 658 kr. pr årskursist for hf. Det er værd at bemærke at undervisningstaxameteret stiger - som følge af beslutningen om det fleksible klasseloft - mens de øvrige takster til ledelse, administration og bygninger falder som følge af indkøbsordningerne, de generelle effektiviseringer mv.

Tabel 1.2 Ændringer i de enkelte taxametre for stx og hf fra 2012 - 2013

 

Ændring I kr. fra 2012 til 2013

Stx

Hf

Undervisningstaxameter

560

936

Færdiggørelsestaxameter

-71

-48

Fællesudgiftstaxameter

-150

-188

Bygningstaxameter

-59

-66

Ændring i alt pr. årselev

328

658

 

De faktiske takster for stx og 2årigt hf inkl. justeringen for det forventet pris- og lønniveau svarende til 1,3 pct. for undervisnings-, fællesudgifts- og færdiggørelsestaxameteret og 4,2 for bygningstaxameteret ses af henholdsvis tabel 1.3 og 1.4. Heraf ses at de samlede takster for stx stiger med 1.637 kr. pr. årselev, og med 2.135 kr. pr årskursist for 2årige hf.

Tabel 1.3 Faktiske takster for stx efter pris og lønregulering

 

I kr. pr. årselev

2013

2012

Forskel

Undervisningstaxameter

57.400

56.000

1.400

Færdiggørelsestaxameter

14.280

14.200

80

Fællesudgiftstaxameter

7.420

7.500

-80

Bygningstaxameter

8.690

8.400

290

I alt

78.270

76.633

1.637


Tabel 1.4 Faktiske takster for 2årigt hf efter pris- og lønregulering

 

 

I kr. pr. årskursist

2013

2012

Forskel

Undervisningstaxameter

64.270

62.400

1.870

Færdiggørelsestaxameter

9.690

9.600

90

Fællesudgiftstaxameter

9.330

9.400

-70

Bygningstaxameter

9.690

9.400

290

I alt

88.135

86.000

2.135

 

Af tabel 1.5 fremgår udviklingen i taksterne for 2013 til 2016 med udgangspunkt i 2012-niveau. Heraf ses bl.a. den gradvise indførelse af omstillingsreserven på 2 pct. i 2014, 4 pct. i 2015 og 6 pct. i 2016. Samlet set vil taxameteret falde med 3.750 kr. pr årselev for stx (2012-niveau) og 3.930 kr. pr årskursist for 2årigt hf. Igen er det værd at bemærke at undervisningstaksten ikke falder lige så meget procentuelt som de øvrige takster.

Tabel 1.5 Takstudvikling i pct. for stx og 2årigt hf (2012-niveau)

 

I pct.

2013

2014

2015

2016

Undervisningstaxameter, stx

1,0

-0,5

-2,2

-4,1

Undervisningstaxameter, hf

1,5

0,2

-1,7

-3,6

Færdiggørelsestaxameter

-0,5

-2,5

-4,4

-6,4

Fællesudgiftstaxameter

-2,0

-4,3

-6,2

-8,1

Bygningstaxameter

-0,7

-2,6

-4,6

-6,5

 

2. Hhx og htx
Konsekvenserne for taksterne for hhx og htx af de forskellige tidligere og nye tiltag på det gymnasiale område beskrives i tabel 2.1. Samlet set tilføres uddannelserne ressourcer svarende til 3 mio. kr. før den almindelige pris- og lønfremskrivning.

Tabel 2.1 Ændringer i taxametrene fra 2012 til 2013

 

 

Hhx

Htx

Samlet i mio. kr.

Det fleksible klasseloft ((undervisningstakst)

1,1 %

0,3 %

27

Generelt effektiviseringskrav (alle)

-0,7 %

-0,7 %

-19

Indkøb fase 6 - (fællestakst)

-2,5 %

-2,5 %

-7

Mere ambitiøs anvendelse af it (fællestakst)

0,1 %

0,1 %

0

Øvrige - under 0,1

0,1 %

0,1 %

2

Indkøb fase 7 (ikke beregnet endnu)

 

 

 

I alt

3

 

Da htx allerede før klasseloftet havde en gennemsnitlig klassekvotient tæt på 28, er kun en mindre del af de 27 mio. kr. gået til htx. Det betyder også at htx samlet set får et mindre fald i taksten fra 2012 til 2013 på 201 kr. pr. årselev, mens hhx får et løft svarende til 214 kr. pr årselev (jf. tabel 2.2). Det er værd at bemærke at undervisningstaxameteret for hhx stiger med 300 kr. pr årselev, mens de øvrige takster falder.

Tabel 2.2 Ændringer i de enkelte taxametre for hhx og htx fra 2012-2013

 

I kr. pr. årselev

Hhx

Htx

Undervisningstaxameter

300

-60

Færdiggørelsestaxameter

-95

-146

Fællesudgiftstaxameter

-21

-29

Bygningstaxameter

-34

-62

I alt

214

-201

 

De faktiske ændringer i takster for hhx og htx fra 2012 til 2013 inkl. justeringen for det forventet pris- og lønniveau svarende til 1,3 pct. for undervisnings-, fællesudgifts- og færdiggørelsestaxameteret og 4,2 for bygningstaxameteret ses af henholdsvis tabel 2.3 og 2.4. Taksterne foreslås opsat med 960 kr. pr. årselev for både hhx og htx. Dog har hhx en større både procentuel og absolut stigning i undervisningstaxameteret end htx. 

Tabel 2.3 De faktiske takster for hhx efter pris og lønregulering

 

I kr. pr. årselev

2013

2012

Forskel

Undervisningstaxameter

50.930

50.000

930

Færdiggørelsestaxameter

13.590

13.500

90

Fællesudgiftstaxameter

6.540

6.700

-160

Bygningstaxameter

4.960

4.800

160

I alt

66.960

66.000

960

 

Tabel 2.4 De faktiske takster for htx efter pris og lønregulering

 

I kr. pr. årselev

2013

2012

Forskel

Undervisningstaxameter

61.170

60.400

770

Færdiggørelsestaxameter

21.050

20.900

150

Fællesudgiftstaxameter

9.220

9.400

-180

Bygningstaxameter

9.220

8.900

320

I alt

86.627

85.667

960

 

Af tabel 2.5 fremgår udviklingen i taksterne fra 2013 til 2016 i 2012-niveau. Heraf ses bl.a. den gradvise indførelse af omstillingsreserven på 2 pct. i 2014, 4 pct. i 2015 og 6 pct. i 2016. Samlet set vil taxameteret falde med 3.800 kr. pr årselev for hhx og 5.500 kr. pr årselev for htx. Igen skal det bemærkes at ressourcerne til undervisningen procentuelt falder mindre end ressourcerne til administration, ledelse og bygninger.

Tabel 2.5 Takstudvikling for hhx og htx (2012-niveau)

 

I pct.

2013

2014

2015

2016

Undervisningstaxameter, hhx

0,6

-1,3

-3,2

-5,1

Undervisningstaxameter, htx

-0,1

-2,1

-4,0

-5,9

Færdiggørelsestaxameter

-0,7

-2,6

-4,6

-6,5

Fællesudgiftstaxameter

-3,1

-5,7

-7,7

-9,6

Bygningstaxameter

-0,7

-2,6

-4,6

-6,5

 


3. Hf-enkeltfag
Finanslovsforslaget for hf-enkeltfag bærer præg af ikke at være omfattet af det fleksible klasseloft. Det betyder at der sker et fald i det samlede taxametertilskud på 345 kr. pr. årskursist før justeringerne for pris- og lønniveauet (jf. tabel 3.1 og 3.2).

Tabel 3.1 Ændringer i taxametrene fra 2012 til 2013

 

 

Hf-enkeltfag

Generelt effektiviseringskrav (alle)

-0,7 %

Indkøb fase 6 - (fællestakst)

-1,2 %

Mere ambitiøs anvendelse af it (fællestakst)

0,2 %

Særskilt takstreduktion med faldende profil (alle)

0,2 %

Øvrige

0,3 %

Indkøb fase 7 (ikke beregnet endnu)

 

Tabel 3.2 Ændringer i de enkelte taxametre for hf-enkeltfag fra 2012-2013

 

I kr. pr. årskursist

Hf-e

(deltagerbetaling 1)

Undervisningstaxameter

-126

Fællesudgiftstaxameter

-173

Bygningstaxameter

-47

I alt

-345

 

Ser man på ændringerne i de faktiske taxametre inklusiv justeringen for det forventede pris- og lønniveau svarende til 1,3 pct. for undervisnings-, fællesudgifts- og færdiggørelsestaxameteret og 4,2 for bygningstaxameteret stiger den samlede takst for hf-enkeltfag fra 2012 til 2013 (jf. tabel 3.3). Undervisningstaxameteret stiger med 740 kr. pr årskursist og samlet stiger taxametertilskuddet med 990 kr. pr. årskursist.

Tabel 3.3 De faktiske takster for hf-enkeltfag efter pris- og lønregulering

 

I kr. pr. årskursist

2013

2012

Forskel

Undervisningstaxameter (deltagerbetaling 1)

63.940

63.200

740

Fællesudgiftstaxameter

11.370

11.500

-130

Bygningstaxameter

9.680

9.300

380

I alt

84.990

84.000

990

 

Udviklingen i taxametertilskuddet for hf-enkeltfag for budgetårene i 2012-niveau ses af tabel 3.4 Her ses kravet om omstillingsreserven tydeligt. Samlet set er det foreslået at områdets samlede taxameter skal falde med 5.325 kr. pr årskursist frem til 2016.

Tabel 3.4 Takstudvikling for hf-enkeltfag (2012-niveau)

 

I pct.

2013

2014

2015

2016

Undervisningstaxameter, (deltagerbetaling 1)

-0,2

-2,1

-4,1

-6,1

Fællesudgiftstaxameter

-1,5

-3,5

-5,6

-7,6

Bygningstaxameter

-0,5

-2,3

-4,4

-6,4

 

 

Emner: Institutioner; Økonomi; Finanslov
Interessent: