Finanslovsaftale for 2013

 
Notat
Søndag den 11. november 2012 indgik regeringen en finanslovsaftale for 2013 med enhedslisten som gennemgående støtteparti. Det er glædeligt, at uddannelse fylder meget i aftalen. Desuden er forligspartierne i deres indledning til afsnittet om viden og uddannelse helt på linje med GL, når de skriver:

Søndag den 11. november 2012 indgik regeringen en finanslovsaftale for 2013 med enhedslisten som gennemgående støtteparti. Det er glædeligt, at uddannelse fylder meget i aftalen. Desuden er forligspartierne i deres indledning til afsnittet om viden og uddannelse helt på linje med GL, når de skriver:

Uddannelse og faglige kvalifikationer har vidtrækkende betydning både for den enkelte og for samfundet. For den enkelte kan det give større selvværd og bedre muligheder for et aktivt samfundsliv. Uddannelse og kvalifikationer giver samtidig bedre jobmuligheder og højere løn. Regeringen og Enhedslisten er enige om, at så mange unge som muligt skal have en uddannelse, der ruster dem til at klare sig på arbejdsmarkedet og til at møde nye udfordringer. Samtidig skal uddannelsessystemet levere tilbud af en høj kvalitet.

Selv om uddannelse fylder meget, indeholder aftalen ingen takstændringer for de gymnasiale uddannelser. Aftalen har dog to uddannelsesindsatser, der kan have betydning for GL's medlemmer og indirekte betydning for de gymnasiale uddannelser:

Uddannelsesløft for ledige:
De ledige, der står til at falde ud af dagpengesystemet i første halvdel af 2013, kan få 26 ugers uddannelse eller opkvalificering med forsørgelsesydelse (60/80 pct. af dagpengesatsen). Jobcentrene skal sikre, at alle ledige, som ønsker at være omfattet af ordningen, tilbydes et relevant uddannelsesforløb med forsørgelse. Viften af uddannelser, der omfattes af ordningen, er meget bred, så alle ledige i målgruppen – uanset deres uddannelsesmæssige baggrund – får mulighed for at påbegynde et uddannelsesforløb, der styrker de lediges jobperspektiv. De ledige i ordningen friholdes for eventuel deltagerbetaling. Der afsættes i alt 480 mio. kr. i 2013.

En særlig ungeindsats:
Flere unge skal have en uddannelse, og unge uden job skal have erfaring. Dette gøres ved følgende initiativer:

  • Brobygning til uddannelse
  • Praktikkonsulenter
  • Mere fleksibel voksenlærlingeordning for ledige
  • Oprettelse af en fagpilotordning
  • Styrkelse af jobrotationsordningen
  • Styrkelse af videnpilotordningen

Med aftalen afsættes i alt 46 mio. kr. i 2012, 185 mio. kr. i 2013, 218 mio. kr. i 2014, 113 mio. kr. i 2015 og 83 mio. kr. i 2016.

Det er vurderingen, at de to aftaler kan give øget tilgang til de gymnasiale uddannelser – dog primært via enkeltfag og brobygning. I hvilket omfang dette er hensigten og forventningen vil først endeligt kunne ses, når finansloven foreligger i december. Herudover vil uddannelsesløftet for ledige kunne have betydning for de af GL's medlemmer, som står uden arbejde og står til at falde ud af dagpengesystemet.

Herudover er der aftalt drøftelse af hvordan der kan opnås en bedre indsats for personer med læse- og skrivevanskeligheder. Fokus vil være, hvorledes jobcentrenes anvendelse af ordblindeundervisning (OBU) og forberedende voksenundervisning (FVU) kan ske mere hensigtsmæssigt.

Finanslovsaftalen indeholder også en aftale om at forbedre kvaliteten i erhvervsuddannelserne og styrke uddannelsesgarantien. Med aftalen afsættes 3,1 mia. kr. i perioden 2013-2016. Aftalen indebærer, at der iværksættes 12 initiativer, der styrker uddannelsesgarantien og forbedrer indsatsen for at skaffe almindelige praktikpladser til flest muligt. Derudover indeholder aftalen nye initiativer og en videreførelse af hidtidige initiativer, der sikrer øget kvalitet i erhvervsuddannelserne, herunder lektieværksteder, differentieret undervisning og efteruddannelse af lærere og ledere.

Finanslovsaftalen betyder, at forslaget til finanslov for 2013 på det gymnasiale området bliver gennemført. Se konsekvenserne her.

Læs hele finanslovsaftalen her.

Emner: Institutioner; Økonomi; Finanslov
Interessent: