Forslag til Finanslov 2011 og dispositionsbegrænsning for 2010

Debatindlæg
 
Regeringen har fremlagt sit forslag til finanslov for 2011. En finanslov, der er præget af en uambitiøs uddannelsespolitik, og som bryder med princippet om livslang læring, mener GL's formand Gorm Leschly.

Regeringen har fremlagt sit forslag til finanslov for 2011. En finanslov, der er præget af en uambitiøs uddannelsespolitik, og som bryder med princippet om livslang læring, mener GL's formand Gorm Leschly. Man kan ikke spare sig til kvalitet i uddannelsessystemet. I Danmark har vi brug for en langsigtet strategi for livslang læring. Investering i uddannelse er nøglen til vækst og fremgang. Med en brugerbetaling på 7.000-10.000 kr. for et hf-enkeltfag vil laboranten droppe sit engelskkursus og sygeplejersken sit psykologikursus. VUC har altid haft en vigtig opgave som sweeper og opsamler af unge og voksne, som ellers ikke ville få en uddannelse eller i en fyringssituation skal videre mod nye jobmuligheder. VUC leverer fleksibilitet og faciliterer "sporskifter" i uddannelsessystemet. Den form for mobilitet risikerer regeringen nu at lukke af for, siger Gorm Leschly.

Sammenfatning

De gymnasiale uddannelser

 • Der er samlede besparelser i 2011 i forhold til 2010 for de gymnasiale uddannelser på godt 240 mio. kr.; heraf er halvdelen dispositionsbegrænsning fra 2010, og resten er nye besparelser på FFL 2011. Det svarer til at der til hver elev vil være knapt 1.750 kr. mindre til rådighed i 2011 i forholdt til 2010.
 • Frem mod 2014 er der yderligere besparelser idet der indføres en omstillingsreserve på 2 procent (212 mio.kr.) i 2014; en reserve som der ikke er sat ord på hvad den skal bruges til.

GL kan konstatere at regeringen fortsat tror at man kan spare sig til uddannelsesinstitutioner i verdensklasse. Det er perspektivløst at forsøge at genoprette landets økonomi og sætte gang i vækst og udvikling ved at lave hovedløse besparelser på undervisning og forskning. Herudover modarbejder regeringen deres egen målsætning om at 95 pct. af alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Det er en vanskelig opgave at spare sig til lavere frafald.

GL finder det kritisabelt at de gymnasiale uddannelser er sat til at spare ressourcer for et budgetår der allerede var igangsat med den begrundelse at statens samlede budgetter var overskredet. En overskridelse af budgetterne for de gymnasiale uddannelser kan kun begrundes med at der har været øget optag og/eller mindsket frafald.

Stx/hf

 • Der er samlede besparelser i 2011 i forhold til 2010 på godt 150 mio.kr. for stx og hf. Heraf er halvdelen dispositionsbegrænsning fra 2010, og resten er nye besparelser på FFL 2011. Det svarer til at der til hver elev vil være knapt 1.700 kr. mindre til rådighed i 2011 i forhold til 2010 eller knap 50.000 kr. pr. klasse. Det er både FFL reduktionen og dispositionsbegrænsningen fra 2010 baseret på 91.000 års elever (alt inkl.)
 • Besparelserne i absolutte tal pr. årselev er større for hf end for stx.
 • Frem mod 2014 vokser det til ca. det dobbelte idet der indføres en omstillingsreserve på 2 procent (144,6 mio.kr.) i 2014; en reserve som der ikke er sat ord på hvad den skal bruges til.

Hhx/htx

 • Samlet set skal der spares omkring 70 mio. kr. for de erhvervsgymnasiale uddannelser, heraf er omkring ca. 30 mio. kr. dispositionsbegrænsninger fra 2010 og resten besparelser for FFL2011. Det svarer samlet til 1.750 kr. pr. årselev eller knap 50.000 pr. klasse.
 • Besparelserne i absolutte tal pr. årselev er større for htx end for hhx.
 • I 2014 indføres der en omstillingsreserve på 2 procent (50 mio.kr.). En reserve som der ikke er sat ord på hvad den skal bruges til. 

Hf-enkeltfag på VUC

 • Samlet set skal der spares omkring 20 mio. kr. for hf-enkeltfag på VUC, heraf er omkring halvdelen dispositionsbegrænsninger fra 2010 og resten besparelser for FFL 2011. Samlet set svarer det til over 2.100 kr. pr. årskursist.
 • Hertil kommer aftalen om forhøjet deltagerbetaling der var en del af regeringens såkaldte "genopretningsplan". Den betyder en nedsættelse af taksterne svarende til 21 mio. kr. samlet for AVU og hf på VUC.
 • Årskursisttallet for hf-enkeltfag er nedsat med næsten 10 pct., primært som følge af "genopretningsplanens" indførelse af fuld brugerbetaling til personer med en videregående uddannelse. Den fulde brugerbetaling vil svare til at VUC skal opkræve en deltagerbetaling på omkring 5.000-10.000 kr. pr kursist, afhængig af fag og niveau.
 • I 2014 indføres en omstillingsreserve på 2 procent (17 mio.kr.) . En reserve som der ikke er sat ord på hvad den skal bruges til.

Det er direkte hæmmende for den livslange læring og Danmarks lange tradition for lige adgang til uddannelse at sætte deltagerbetalingen voldsomt i vejret for deltagelse i almen voksenuddannelse, endda med indførelse af fuld brugerbetaling for voksen med en videregående uddannelse. Stigningen i deltagerbetalingen vil få betydning for aktiviteten og dermed også mindske udbudet for de resterende kursister primært i udkantsområderne.

Detaljeret gennemgang af finanslovsforslag 2011 samt dispositionsbegrænsning 2010 (pdf)

Emner: Institutioner; Økonomi; Finanslov
Interessent: