MR-nyt 21. marts 2024

MR-nyt
 

Virtuelt fokusgruppemøde om selvcensur i bestyrelsen 3. april

Som opfølgning på GL's bestyrelsesundersøgelse afholder vi den 3. april kl. 15.30 – 16.30 et virtuelt fokusgruppeinterview om den selvcensur, der findes blandt 3 ud af 10 medarbejderrepræsentanter. Der er allerede fem, der har tilmeldt sig mødet – hvis du også har input til drøftelserne, som du har lyst til at dele, så meld meget gerne tilbage til mig. Det er muligt at være anonym. 

Budgetmæssige virkninger af OK24-resultatet 

Til jeres orientering har vi modtaget følgende fra AC: "På baggrund af forskellige historiefortællinger på en række statslige arbejdspladser om, hvordan OK24 resultatet fører til presset økonomi på de statslige arbejdspladser, og dermed potentielt behov for deciderede fyringsrunder, har der mellem CFU-S og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen været en dialog herom. Medarbejder- og Kompetencestyrelsen oplyste, at en sådan udmelding fra de statslige arbejdspladser efter deres opfattelse ikke er fair overfor finansieringsmodellen i staten, og at de på baggrund af, at vi har rejst problemstillingen, vil overveje en kommunikation herom til statens HR-netværk mv. Styrelsen forklarede i den forbindelse, at det for alle statslige arbejdspladser gælder, at der uanset om de er taxameterstyrede eller budgetstyrede, efter et skøn sker en PL regulering af henholdsvis taxameter eller budget i forbindelse med finansloven. Nogle år skønner man for højt, og andre gange skønner man for lavt, men der foretages i indeværende budgetår ingen efterregulering. I det omfang man har skudt for lavt, kompenseres der (med tilbagevirkende kraft) ved næstfølgende finanslov og dermed PL regulering, og vice versa, hvis der har været skønnet for højt. I indeværende budgetår har man skønnet lidt for lavt i forhold til OK24 resultatet – men ikke nødvendigvis mere end i andre år. Styrelsen forklarede desuden, at der i den situation kan opstå en likviditetsudfordring i indeværende budgetår, hvis man i forvejen "kører helt til kanten", men så er det det, der efter deres opfattelse er udfordringen, og ikke de aftalte lønstigninger." I kan læse mere om sammenhængen mellem statstilskuddet og OK24 her. 

Årsrapporten for 2023 

Skolens årsrapport for 2023 skal behandles i bestyrelsen, før den skal indberettes til ministeriet den 5. april. Årsrapporten er institutionens økonomiske historie, som bestyrelsen stadig kan lære en del af. GL anbefaler, at årsrapporten præsenteres i sammenhæng med samme års budget og reviderede budget. Det giver en ide om, hvordan skolen budgetterer, og I vil kunne drøfte hvorfor resultaterne eventuelt afviger. Herudover er det væsentligt at revidere budgettet for 2024 ud fra det endelige resultat for 2023. Du skal være opmærksom på, at flere institutioner har behandlingen af økonomi stående i forretningsordenen. Er det tilfældet hos jer, skal bestyrelsen drøfte og beslutte, hvis der skal ske ændringer i fremstillingen og behandlingen af økonomien.

Deltagelse i bestyrelseskursus? 

De sidste to år har vi afholdt 4 bestyrelseskurser. Tilslutningen til kurset i slutningen af 2023 var ikke stor. Det har jeg taget som et signal om, at størstedelen af jer har været afsted på et vores andre kurser. Hvis det ikke er tilfældet, må du meget gerne melde tilbage, så ser vi på muligheden for at afholde et kursus i løbet af 2024. Kurset er et to-dags-internat. Den ene dag vil der være fokus på skoleøkonomi, og den anden dag er der fokus på bestyrelsesarbejdet – herunder regler, forventninger, roller og samarbejde.​

Emner: Bestyrelse
Interessent: Medarbejderrepræsentant