Styr på budgettet

Inspirationsmateriale
 

​​​​​Liste med gode råd til tjek, spørgsmål og handlemuligheder i budgetprocessen.

Elevnedgang og den økonomiske situation betyder, at TR's arbejde med skolens budget de kommende uger er vigtig. Derfor er det væsentligt, at du bruger skolens øvrige tillidsvalgte og dine kolleger til at kvalificere arbejdet og til at få optimal indflydelse.

Sektoren har været udsat for flere års besparelser og en midlertidig tilbageførelse af et års omprioriteringsbidrag i 2021/2022, der udløber ved udgangen af 2024, hvis der ikke træffes anden politisk beslutning. Det skal I være opmærksomme på forhold til overslagsår i det fremlagte budget.  

Med finanslovsforslaget er der ikke generelt lagt op til de store ændringer for de gymnasiale uddannelser. Men hvis finansloven vedtages, som den er fremlagt, vil det ramme de almene gymnasier, der i dag modtager udkantstilskud, samt VUC.

Med finanslovsforslaget er der afsat ressourcer til, at alle almene gymnasier, der er berettiget til at få det ordinære udkantstilskud på 2,8 mio. kr. Det midlertidige tilskud på 0,5 mio. kr. pr. institution er ikke foreslået videreført.

VUC står foreløbig til at modtage 13,4 mio. kr. fra puljen til økonomisk udfordrede skoler. Det er mere end 10 mio. kr. mindre, end VUC fik i 2023.. Herudover kommer den centrale kapacitetsfastsættelse igen til  at spille en rolle for den enkeltes skoles økonomi.

Du kan orientere dig yderligere om konsekvenserne af finanslovsforslaget.

Dette skriv skal betragtes som en liste med gode råd til tjek, spørgsmål og handlemuligheder i budgetprocessen på skolen.​​​ 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Indholdsfortegnelse

Ret til indsigt! 

​​Det er i SU/MIO, man informeres om og drøfter budget og regnskab. Skolen kan beslutte at nedsætte et underudvalg, hvilket nogle skoler har valgt. Af samarbejdsaftalen og af notat om ledelsens informationspligt fremgår det:

 • At ledelsen har orienteringspligt om skolens budget og regnskab - især i situationer, hvor beskæftigelsen er truet.
 • At der skal være plads til grundig drøftelse i SU og tid til, at medarbejderne kan komme med synspunkter og forslag til budgettet, inden det sendes videre og godkendes af bestyrelsen.
 • At du skal se oplysninger om budget og regnskab, som er så fyldestgørende, at du kan overskue konsekvenserne af de beslutninger, der lægges op til. Det fortolker GL, som, at du skal have overblik over konsekvenserne for det gymnasiale arbejde og dine kolleger - herunder lønbudgettet og beregningsforudsætningerne for dette, men også et overblik over institutionens samlede økonomi og detaljerede poster; ellers er det svært at komme med alternative forslag.
 • At det er ledelsens ansvar at sikre, at informationen og drøftelsen etableres mellem den ledelse, der har kompetencen, og de medarbejderrepræsentanter for de personalegrupper, der berøres. Drøftelsen skal ske i de relevante samarbejdsudvalg inden for området.
 • At regnskabs- og budgetmaterialet som udgangspunkt skal være skriftligt, så I kan forberede jer. Er det ikke det, kan drøftelserne udsættes.
 • Det er værd at bemærke, at budget og regnskab også er en del af de særlige opgaver for SU. Her nævnes specifikt budgetterede og afholdte udgifter, der har tilknytning til arbejds- og personaleforholdene fx lønsum, over- og merarbejde og kompetenceudvikling. ​

Se reglerne for SU​. ​​

Stil krav til budgettet 

​​Nogle budgetter fremstilles, så de er uanvendelige i SU. Du kan efterspørge følgende:

 • Budget opstillet på formål: Undervisning, administration/ledelse og bygninger – både i forhold til indtægter og omkostninger (som det også kendes fra årsrapporten).
 • Budget opdelt på uddannelses-/afdelingsniveau – med fokus på uddannelsens undervisningsindtægter og undervisningsomkostninger, hvis du er på en skole med flere uddannelser. Fælles- og bygningsomkostninger vil stadig fremstå samlet for institutionen.
 • Budget med sammenligningsmuligheder. Budgettet for 2024 opstillet med regnskab 2022 og revideret budget for 2023.
 • Et overslagsår for 2025, hvis der er personaleændringer, så konsekvenserne af ændringerne kan ses, når de slår fuldt igennem. 
 • Udregnet ændringer i mio. kr. og i pct. i forhold til 2022-tallene.
 • En passende detaljeringsgrad, der kan give dig/jer en mulighed for at komme med forslag til ændringer i budgettet på de enkelte poster.
 • Brug evt. GL's økonomimail med regnskabstal for bl.a. den gymnasiale undervisningsanvendelse, som du har fået tilsendt. Vend og verificer gerne tallene med ledelsen. ​

Stil spørgsmål til budgettet​ 

Du skal som TR ikke kunne gennemskue hele skolens budget, men du skal kunne stille relevante, opklarende spørgsmål:

 • Hvordan er lønbudgettet fremskrevet? (antal lærere, løntrin, i pædagogikum, centrale og lokale lønstigninger, sygdom, barsel mv.) og hvordan ser lønbudgettet ud i forhold til sidste budgetopfølgning for 2023 samt regnskab 2022?
 • Hvordan er elevforudsætningerne fremkommet, og er der elevnedgange, der også vil betyde afskedigelser? Er fremskrivningerne realistiske? (hvad er frafald, hvor mange klasser, og hvilken statistik/fremskrivning er anvendt?).
 • Arbejd for, at der ikke sker afskedigelser på baggrund af forventede elevnedgange – men at søgetallene afventes, inden skolen reagerer. Der er vigtigt igen år på grund af elevfordelingens kapacitetsfastsættelsesprocedure, der indeholder en del usikkerhed om det endelige elevoptag.  
 • Anvender skolen alle de gymnasiale undervisningsindtægter til undervisning? (henvis evt. til GL's gennemgang af den gymnasiale undervisningsanvendelse, der bygger på CØSA-indberetningerne – som vi desværre endnu ikke har fået for regnskabet 2022)
 • Hvorfor er der evt. overskud? Hvis ledelsen svarer, at det er for at konsolidere sig eller lignende, så spørg hvilke tal, som ledelsen gerne vil have skal se anderledes ud, og hvordan de skal se ud, for at ledelsen er tilfreds. Tjek evt. skolens finansielle strategi.
 • Er der engangsomkostninger eller omkostninger, der vil forsvinde i løbet af et par år? I givet fald vil du evt. kunne argumentere med at budgettere med et underskud, hvis skolen har den nødvendige likviditet (likviditeten bør ligge mellem 10 og 20 pct. af omsætningen).
 • Vær opmærksom på, at coronasituationen har givet forskydninger i indtægter og omkostninger i 2020 og 2021. Det skal det nye budget tage højde for.
 • Budgetoverslag for de kommende år: Hold fokus på det kommende budgetår. Besparelser eller elevnedgange skal ikke hentes før tid. Brug overslag for 2025 til at se, hvordan økonomien ser ud, når eventuelle afskedigelser er fuldt implementeret. 
 • Ved elevnedgang bør alle omkostninger som udgangspunkt holde for. Hvis der kan spares på bygninger, ledelse og administration, bør det gøres. Vær dog opmærksom på, at indtægterne til bygninger og fællesomkostninger (ledelse og administration) først falder året efter nedgangen. 
 • Efterspørg nøgletal. Fx udvikling i gymnasielærerårsværk pr. 100 gymnasieelever eller pr. klasse, udvikling i øvrige årsværk pr. elev og skolens gymnasiale undervisningsanvendelsesgrad.   ​

Hvor er pengene? 

 • Tjek skolens samlede resultat. Hvis der er overskud, bør dette om muligt nedbringes.
 • Tjek skolens gymnasiale undervisningsanvendelsesgrad – hvis skolen anvender midler beregnet til undervisning på andre formål, bør I tale om, hvordan andre omkostninger kan nedbringes. Få en drøftelse af skolens prioritering.
 • Tjek, hvor mange omkostninger der anvendes til undervisningen udover lønudgifterne – er alle omkostningerne nødvendige? Ved faldende elevtal bør denne post også tilpasses.
 • Midlertidige omkostninger mv. kan evt. finansieres ved et underskud, hvis skolen har tilstrækkelig likviditet
 • Skolen er selvforsikret – med en selvrisiko på en procent af omsætningen. Undlad at budgettere med hele selvrisikoen. Beregn evt. et gennemsnit over de seneste år.
 • Tjek, om der plejer at blive budgetteret med et for højt lønbudget – for det vil i givet fald betyde, at skolen sandsynligvis har indlagt en buffer på lønomkostningerne. Ved nedgang i elevantal bør skønnet være realistisk, ikke forsigtigt. Samtidig er det vigtigt, at der budgetteres med lønmidler til decentral løn, så lønniveauet ikke falder som konsekvens af elevnedgange og eventuelle nedskæringer.
 • Er der forbedringer eller lignende omkostninger, der kan udelades, nedbringes eller skubbes – især hvis skolen har lav likviditet?
 • Tjek niveauet på de enkelte formål de seneste år – har de været lavere tidligere og hvorfor? Tjek evt. med andre institutioner, som ligner din.​

Andre gode råd 

 • Få udarbejdet referat fra budgetbehandlingen i SU – og bed ledelsen orientere bestyrelsen om jeres bemærkninger (evt. ved generelt at lade bestyrelsen få SU-referater).
 • Hvis samarbejdet i SU omkring økonomi er vanskeligt, kan I begynde med en dialog med de øvrige medlemmer på B-siden. Hvad er formålet med punktet? Og herefter tage drøftelsen med ledelsen. Hvad ønsker de at få ud af budgetpunktet og hvorfor?
 • Brug evt. GL's tal til at se på regnskabshistorien – tjek for udsving i omkostninger til undervisning, ledelse/administration og bygninger, tjek den gymnasiale anvendelsesgrad.
 • Undersøg om skolens afdrag er større end skolens afskrivninger – for så udhules likviditeten alt andet lige og modsat.
 • Skolen kan have underskud, hvis der er likviditet nok, da likviditet er det samme som opsparing. På samme måde som vi privat kan bruge flere penge, end vi tjener, hvis vi har en opsparing. Ved at budgettere med et underskud kan skolen afvente afskedigelser for at se endelig kapacitetsudmelding eller ændringer i lærerkollegiet. 
 • Overvej sammen med arbejdsmiljørepræsentanten, hvordan arbejdsmiljøet/arbejdsvilkårene kan samles op for de tilbageværende undervisere, hvis der er foretaget afskedigelser. Skyldes det kun nedgang i antal klasser, eller vil det have betydning for de tilbageværende læreres arbejdstid? Hvis det er det sidste, der er tilfældet, hvad skal så ikke længere laves? Kan undervisningen ændres på nogle punkter? Er der andet, der kan gøres? Herunder om der skal nedsættes en arbejdsgruppe – evt. fordelt på faggrupper eller andet?​

Fællesskab styrker - organisér 

Det er vigtigt, at alle inddrages og tager et medansvar. Overvej følgende:

 • Koordiner med andre tillidsvalgte, herunder medarbejderrepræsentanten i bestyrelsen, der også sidder med skolens økonomi, nedsæt evt. en erfaringsgruppe
 • Koordiner med de øvrige medlemmer i SU - se evt. på det samlede undervisningsoverskud - og ikke kun for den gymnasiale undervisning, hvis der er anden undervisning på institutionen
 • Overvej at nedsætte et udvalg, der skal se på konsekvenserne af nedskæringerne
 • Hold møder med lærerkollegiet - informer og drøft problemer og løsninger
 • Mobiliser evt. lærerkollegiet - tydelig opbakning til dine holdninger giver indflydelse.
 • Overvej, hvor langt du kan gå i dialogen om konsekvenser af budgettet, og hermed af konsekvenserne for medlemmernes arbejdsvilkår mv. Drøft det med andre og vær sikker på, at du har bred opbakning.​

Finanslovsforslag 2024 

Med finanslovsloven for 2020 blev den største årlige nedskæring – omprioriteringsbidraget – afskaffet. I finansloven for 2021 blev et års omprioritering tilbageført til gymnasierne undtaget for enkeltfag. I 2022 kom enkeltfag med. Tilbageførelsen er midlertidig og udløber i 2025, hvis der ikke træffes anden politisk beslutning.

På nuværende tidspunkt er følgende konsekvenser for det gymnasiale område foreslået:

Til udkantstilskud til gymnasier, VUC og EUD har regeringen har afsat 38,5 mio. kr. samt udmøntet reserven til justering af tilskuds- og taxametersystemet på 35,5 mio. kr.

 1. For VUC betyder det, at der er afsat 13,4 mio. kr. til pulje til økonomisk udfordrede afdelinger. I sidste års finanslov blev der samlet afsat 23,4 mio. kr.
 2. For de små erhvervsskoler betyder det en videreførelse af sidste finanslovs midlertidige ramme på 30 mio. kr., svarende til 3 mio. kr. ekstra til 10 små erhvervsskoler.
 3. For de almene gymnasier er der afsat 30,6 mio. kr. Det svarer til, at det ordinære udkantstilskud videreføres. Regeringen forslår ikke at videreføre det midlertidige tillæg på 0,5 mio. kr. ekstra til de små gymnasier. 

Reserve afsat til FGU og VEU-området. Med finansloven for 2023 blev der afsat en reserve i 2023-niveau på 185 mio. kr. i 2024 og 165 mio. kr. de efterfølgende to år. Midlerne afsat i 2024 og frem er en ikke-udmøntet reserve, hvor den nærmere udmøntning vil ske på baggrund af et udspil fra regeringen. 

Regeringen har endnu ikke taget stilling til, hvad der skal ske, når den midlertidige tilbageførelse af et års omprioriteringsbidrag ophører ved udgangen af 2024. 

Der er igen en indkøbsbesparelse på de selvejende institutioner. Denne gang fase 17, der samlet svarer til en besparelse på 4 mio. kr. samlet.​

Sekretariatet har udarbejdet et notat om finanslovsforslag 2024.

Pris- og lønfremskrivningen af taksterne følger de centralt aftalte lønstigninger og de faktiske prisstigninger, men fremskrivningen sker i to tempi. Først indregnes et kvalificeret skøn for udviklingen i det kommende år, og året efter bliver der efterreguleret for den faktiske stigning. Prisstigningen er i 2024 skønnet til 3,8 pct., men da skønnet for 2023 var for lavt.er der efterreguleret for det i taksten for 2024 med 0,6 pct.  Sagt med andre ord har taxameteret i 2023 været reguleret lavere end priserne tilsagde, og derfor får skolerne en for "høj regulering" i 2024.  Samlet giver det en pl på 4,4 pct. 

Læs om GL's medlemstilbud i forbindelse med afskedigelser og særligt om TR's rolle ved afskedigelser.​

​Kontakt sekretariatet ​​

Hvis der er besparelser ​på vej, så kontakt sekretariatet, fordi

 • du vil kunne få sparring og hjælp til at gennemskue økonomien
 • du vil kunne få juridisk bistand, så evt. afskedigelser forløber ordentligt
 • du vil kunne få information om GL's støtteordninger til afskedigede medlemmer

Spørgsmål om økonomi og budget: kontakt Anette Rachlitz, ar@gl.org​

Spørgsmål om afskedigelser mv.: kontakt din sædvanlige k​onsulent i sekretariatet.​

Emner: Økonomi
Interessent: Tillidsrepræsentant; Medarbejderrepræsentant