Styr på budgettet

Inspirationsmateriale
 
Liste med gode råd til tjek, spørgsmål og handlemuligheder i budgetprocessen.

​​Elevnedgang og fortsat udfordret  økonomi gør TR's arbejde med skolens budget de kommende uger vigtig. Derfor er det væsentligt, at du bruger skolens øvrige tillidsvalgte og dine kolleger til at kvalificere arbejdet og til at få optimal indflydelse på arbejdet. Efter flere års besparelser og tilbageførelsen af et års omprioriteringsbidrag i 2021 viser de foreløbige forslag og aftaler for økonomien i 2023, at der ikke sker de store ændringer. Hvis finansloven vedtages, som den er fremlagt - korrigeret med den indgåede aftale i oktober - skal gymnasiesektoren spare ca. 46 mio. kr. samlet på indkøb og til finansiering af elevfordelingsaftalen. Der tilføres 10 mio. kr. til en pulje til VUC. Der tilføres ekstra ressourcer til de små erhvervsskoler. Der er en del af de små gymnasiale udbydere, der som en del af elevfordelingsaftalen har modtaget et midlertidigt økonomisk løft i 2022. Det forsvinder. Herudover vil indtægtssiden svinge i jeres budget på grund af ændringer i jeres elevtal. Her her kommer den centrale kapacitetsfastsættelse for den enkelte skole til at spille en rolle.

I kan orientere jer yderligere om konsekvenserne af finanslovsforslaget og aftalen fra oktober.

Dette skriv skal betragtes som en liste med gode råd til tjek, spørgsmål og handlemuligheder i budgetprocessen på skolen.​

Ret til indsigt!

​Det er i SU/MIO, man informeres om og drøfter budget og regnskab. Skolen kan beslutte at nedsætte et underudvalg, hvilket nogle skoler har valgt. Af samarbejdsaftalen og af notat om ledelsens informationspligt fremgår det:

 • At ledelsen har orienteringspligt om skolens budget og regnskab - især i situationer, hvor beskæftigelsen er truet.
 • At der skal være plads til grundig drøftelse og tid til, at TR m.fl. kan komme med forslag til budgettet, inden det godkendes af bestyrelsen.
 • At du skal se oplysninger om budget og regnskab, som er så fyldestgørende, at du kan overskue konsekvenserne af de beslutninger, som informationen lægger op til. Det fortolker GL, som at du skal have overblik over konsekvenserne for det gymnasiale arbejde og dine kolleger - herunder lønbudgettet og beregningsforudsætningerne for dette, men også et overblik over institutionens samlede økonomi - ellers er det svært at komme med alternative forslag.
 • At det er ledelsens ansvar at sikre, at informationen og drøftelsen etableres mellem den ledelse, der har kompetencen, og de medarbejderrepræsentanter for de personalegrupper, der berøres. Drøftelsen skal ske i de relevante samarbejdsudvalg inden for området.
 • At regnskab- og budgetmaterialet som udgangspunkt skal være skriftligt, så I kan forberede jer. Er det ikke det, kan/må drøftelserne udsættes.
 • Det er værd at bemærke, at budget og regnskab også er en del af de særlige opgaver for SU. Her nævnes specifikt budgetterede og afholdte udgifter, der har tilknytning til arbejds- og personaleforholdene fx lønsum, over- og merarbejde og kompetenceudvikling.​

Se reglerne for SU​. ​​

Stil krav til budgettet

​Nogle budgetter fremstilles, så de er uanvendelige i SU. Du kan efterspørge følgende:

 • Budget opstillet på formål: undervisning, administration/ledelse og bygninger – både i forhold til indtægter og omkostninger (som det også kendes fra årsrapporten).
 • Er du på en skole med flere uddannelser, efterspørg budget opdelt på uddannelses-/afdelingsniveau – med fokus på uddannelsens undervisningsindtægter og undervisningsomkostninger. Her vil fælles- og bygningsomkostninger stadig fremstå samlet for institutionen.
 • Budgettet for 2023 opstillet med regnskab 2021 og revideret budget for 2022.​
 • Udregnet ændringer i mio. kr. og i pct. i forhold til 2022-tallene.
 • En passende detaljeringsgrad, der kan give dig/jer en mulighed for at komme med forslag til ændringer i budgettet på de enkelte poster.
 • Brug evt. GL’s økonomimail med tal for bl.a. den gymnasiale undervisningsanvendelse, som du har fået tilsendt.

Stil spørgsmål til budgettet

​Du skal som TR ikke kunne gennemskue hele skolens budget, men du skal kunne stille relevante, opklarende spørgsmål:

 • Hvordan er lønbudgettet fremskrevet? (antal lærere, løntrin, i pædagogikum, centrale og lokale lønstigninger, sygdom, barsel mv.) og hvordan ser lønbudgettet ud i forhold til sidste budgetopfølgning for 2022 samt regnskab 2021?
 • Hvordan er elevforudsætningerne fremkommet, og er der elevnedgange, der også vil betyde afskedigelser? Er fremskrivningerne realistiske? (hvad er frafald, hvor mange klasser, og hvilken statistik/fremskrivning er anvendt?)
 • Arbejd for, at der ikke sker afskedigelser på baggrund af forventede elevnedgange – men at søgetallene afventes, inden skolen reagerer. Der er særligt vigtigt i år, når/hvis den nye elevfordelingsaftale udrulles med en del usikkerheder til følge. 
 • Anvender skolen alle de gymnasiale undervisningsindtægter til undervisning? (henvis evt. til GL's gennemgang af den gymnasiale undervisningsanvendelse, der bygger på CØSA-indberetningerne – som vi desværre endnu ikke har fået for regnskabet 2021)
 • Hvorfor er der evt. overskud? Hvis ledelsen svarer, at det er for at konsolidere sig eller lignende, så spørg hvilke tal, som ledelsen gerne vil have skal se anderledes ud, og hvordan de skal se ud, for at ledelsen er tilfreds. 
 • Er der engangsomkostninger eller omkostninger, der vil forsvinde i løbet af et par år? I givet fald vil du evt. kunne argumentere med at budgettere med et underskud, hvis skolen har den nødvendige likviditet (likviditeten bør ligge mellem 10 og 20 pct. af omsætningen).
 • Vær opmærksom på, at coronasituationen har givet forskydninger i indtægter og omkostninger. Det skal det nye budget tage højde for.
 • Budgetoverslag for de kommende år: Hold fokus på det kommende budgetår. Besparelser eller elevnedgange skal ikke hentes før tid. Brug overslag for 2024 til at se, hvordan økonomien ser ud, når eventuelle afskedigelser er fuldt implementeret. 
 • Ved elevnedgang bør alle omkostninger som udgangspunkt holde for. Hvis der kan spares på bygninger, ledelse og administration bør det gøres. Vær dog opmærksom på at indtægterne til bygninger og fællesomkostninger (ledelse og administration) først falder året efter nedgangen. 
 • Efterspørg nøgletal. Fx udvikling i gymnasielærerårsværk pr. 100 gymnasieelever eller pr. klasse, udvikling i øvrige årsværk pr. elev og skolens gymnasiale undervisningsanvendelsesgrad.  ​

Hvor er pengene?

 • Tjek skolens samlede resultat – hvis der overskud, bør dette om muligt nedbringes
 • Tjek skolens gymnasiale undervisningsanvendelsesgrad – hvis skolen anvender midler beregnet til undervisning på andre formål, bør I tale om, hvordan andre omkostninger kan nedbringes. Få en drøftelse af skolens prioritering
 • Tjek, hvor mange omkostninger der anvendes til undervisningen udover lønudgifterne – er alle omkostningerne nødvendige? Ved faldende elevtal bør denne post også tilpasses.
 • Midlertidige omkostninger mv. kan evt. finansieres ved et underskud, hvis skolen har tilstrækkelig likviditet
 • Skolen er selvforsikret – med en selvrisiko på en procent af omsætningen. Undlad at budgettere med hele selvrisikoen. Beregn evt. et gennemsnit over de seneste år.
 • Tjek, om der plejer at blive budgetteret med et for højt lønbudget – for det vil i givet fald betyde, at skolen sandsynligvis har indlagt en buffer på lønomkostningerne. Ved nedgang i elevantal bør skønnet være realistisk, ikke forsigtigt. Samtidig er det vigtigt, at der budgetteres med lønmidler til decentral løn, så lønniveauet ikke falder som konsekvens af elevnedgange og eventuelle nedskæringer.
 • Er der forbedringer eller lignende omkostninger, der kan udlades, nedbringes eller skubbes – især hvis skolen har lav likviditet?
 • Tjek niveauet på de enkelte formål de seneste år – har de været lavere tidligere og hvorfor? Tjek evt. med andre institutioner, som ligner din.​

Andre gode råd

 • Få udarbejdet referat fra budgetbehandlingen i SU – og bed ledelsen orientere bestyrelsen om jeres bemærkninger (evt. ved generelt at lade bestyrelsen få SU-referater)
 • Hvis samarbejdet i SU omkring økonomi er vanskeligt, kan I begynde med en dialog med de øvrige medlemmer på B-siden. Hvad er formålet med punktet? Og herefter tage drøftelsen med ledelsen. Hvad ønsker de at få ud af budgetpunktet og hvorfor?
 • Brug evt. GL's tal fra netværksmøderne til at se på regnskabshistorien – tjek for udsving i omkostninger til undervisning, ledelse/administration og bygninger, tjek den gymnasiale anvendelsesgrad.
 • Undersøg om skolens afdrag er større end skolens afskrivninger – for så udhules likviditeten alt andet lige og modsat.
 • Skolen kan have underskud, hvis der er likviditet nok, da likviditet er det samme som opsparing. På samme måde som vi privat kan bruge flere penge, end vi tjener, hvis vi har en opsparing. Ved at budgettere med et underskud kan skolen afvente afskedigelser for at se endelig kapacitetsudmelding eller ændringer i lærerkollegiet. 
 • Overvej sammen med arbejdsmiljørepræsentanten, hvordan arbejdsmiljøet/arbejdsvilkårene kan samles op for de tilbageværende undervisere, hvis der er foretaget afskedigelser. Skyldes det kun nedgang i antal klasser, eller vil det have betydning for de tilbageværende læreres arbejdstid? Hvis det er det sidste, der er tilfældet, hvad skal så  ikke længere laves? Kan undervisningen ændres på nogen punkter? Er der andet, der kan gøres? Herunder om der skal nedsættes arbejdsgruppe – evt. fordelt på faggrupper eller andet?​​

Fællesskab styrker - organisér

Det er vigtigt, at alle inddrages og tager et medansvar. Overvej følgende:

 • Koordiner med andre tillidsvalgte - herunder medarbejderrepræsentanten i bestyrelsen, der også sidder med skolens økonomi - nedsæt evt. en erfaringsgruppe
 • Koordiner med de øvrige medlemmer i SU - se evt. på det samlede undervisningsoverskud - og ikke kun for den gymnasiale undervisning, hvis der er anden undervisning på institutionen
 • Overvej at nedsætte et udvalg, der skal se på konsekvenserne af nedskæringerne
 • Hold møder med lærerkollegiet - informer og drøft problemer og løsninger
 • Mobiliser evt. lærerkollegiet - tydelig opbakning til dine holdninger giver indflydelse (og pres)
 • Overvej, hvor langt du kan gå i dialogen om konsekvenser af budgettet, og hermed af konsekvenserne for medlemmernes arbejdsvilkår mv. Drøft det med andre og vær sikker på, at du har bred opbakning.

Finanslovsforslag – med delforlig

Med finanslovsloven for 2020 blev den største årlige nedskæring – omprioriteringsbidraget – afskaffet. I finansloven for 2021 blev et års omprioritering tilbageført til gymnasierne undtaget for enkeltfag . I 2022 kom enkeltfag med, og det sociale taxameter blev genberegnet.

På nuværende tidspunkt er følgende konsekvenser for det gymnasiale område aftalt/foreslået:
​Statens indkøbsprogram – fællesomkostningstaxametrene på de gymnasiale uddannelser nedsættes med mellem 0,7 og 1,9 pct., svarende til 10 mio. kr.
Finansiering af elevfordelingsaftalen: Færdiggørelsestaxameteret nedsættes med 5,6 pct. for fuldtidsuddannelserne, svarende til 36 mio. kr. Det etårige løft på 15 mio. kr. til mindre gymnasieafdelinger videreføres ikke.
Markedsføringsomkostninger – i finanslovsforslaget fremgik en nedsættelse af de gymnasiale uddannelsers undervisningstaxameter på 0,8 pct., svarende til knap 70 mio. kr.. Denne besparelse blev taget af bordet med delaftalen fra oktober 2022.

Delaftalen betyder desuden:
10 millioner kroner til at forhøje puljen til VUC med økonomisk udfordrede afdelinger i 2023.
15,5 millioner kroner til at videreføre den midlertidige forhøjelse af udkantstilskuddet på 172 mio. kr. til almene gymnasier i 2023.
Der afsættes 30 millioner kroner til at videreføre og forhøje den midlertidige pulje til særtilskud til små erhvervsskoler i 2023 – det svarer til et tilskud på 3 mio. kr. til 10 erhvervsskoler. 
>Sekretariatet har udarbejdet et notat om finanslovsforslag 2023 og delaftalen fra oktober

Pris- og lønfremskrivningen af taksterne følger de centralt aftalte lønstigninger og de faktiske prisstigninger, men fremskrivningen sker i to tempi. Først indregnes et kvalificeret skøn for udviklingen i det kommende år, og året efter bliver der efterreguleret for den faktiske stigning. Prisstigningen er i 2023 skønnet til 1,8 pct., men  da skønnet for 2022 var for lavt. , eDer er efterreguleret for dette i taksten for 2022 med 3,7 pct.  Sagt med andre ord har taxameteret i 2022 været reguleret lavere end priserne tilsagde, og derfor får skolerne en for "høj regulering" i 2023. ​

Læs om GL's medlemstilbud i forbindelse med afskedigelser og særligt om TR's rolle ved afskedigelser.​

​Kontakt sekretariatet

Hvis der er besparelser ​på vej, så kontakt sekretariatet, fordi

 • du vil kunne få sparring og hjælp til at gennemskue økonomien
 • du vil kunne få juridisk bistand, så evt. afskedigelser forløber ordentligt
 • du vil kunne få information om GL's støtteordninger til afskedigede medlemmer

Spørgsmål om økonomi og budget: kontakt Anette Rachlitz, ar@gl.org​

Spørgsmål om afskedigelser mv.: kontakt din sædvanlige konsulent i sekretariatet.

Emner: Økonomi
Interessent: Tillidsrepræsentant; Medarbejderrepræsentant