Styr på budgettet

Inspirationsmateriale
 
Liste med gode råd til tjek, spørgsmål og handlemuligheder i budgetprocessen.

​Elevnedgang og trængt økonomi gør TR's arbejde med skolens budget de kommende uger vigtig. Derfor er det væsentligt, at du bruger skolens øvrige tillidsvalgte og dine kolleger til at kvalificere arbejdet og til at få optimal indflydelse på arbejdet. Efter flere års besparelser og tilbageførelsen af et år omprioriteringsbidrag i år, er finansloven for 2022 uden de store ændringer. Hvis finansloven vedtages, som den er fremlagt, skal sektoren "kun" spare 2,2 mio. kr. samlet på indkøb fra og med i år. Det betyder, at indtægtssiden primært vil svinge i jeres budget på grund af ændringer i jeres elevtal. Herudover Skal I være opmærksomme på om genberegningen af det sociale taxameter har betydning hos jer for de kommende tre år. 

I kan orientere jer yderligere om konsekvenserne af finanslovsforslaget og genberegningen af det sociale taxameter.​

Dette skriv skal betragtes som en liste med gode råd til tjek, spørgsmål og handlemuligheder i budgetprocessen på skolen.

Ret til indsigt!

Det er i SU/MIO, man orienteres om og drøfter budget og regnskab. Skolen kan beslutte at nedsætte et underudvalg, hvilket kan være en god ide i den nuværende økonomiske situation. Af samarbejdsaftalen og af notat om ledelsens informationspligt fremgår det:

 • At ledelsen har orienteringspligt om skolens budget og regnskab - især i situationer, hvor beskæftigelsen er truet.
 • At der skal være plads til grundig drøftelse og tid til, at TR m.fl. kan komme med forslag til budgettet, inden det godkendes af bestyrelsen.
 • At du skal se oplysninger om budget og regnskab, som er så fyldestgørende, at du kan overskue konsekvenserne af de beslutninger, som informationen lægger op til. Det fortolker GL, som at du skal have overblik over konsekvenserne for det gymnasiale arbejde og dine kolleger - herunder lønbudgettet og beregningsforudsætningerne for dette, men også et overblik over institutionens samlede økonomi - ellers er det svært at komme med alternative forslag.
 • At det er ledelsens ansvar at sikre at informationen og drøftelsen etableres mellem den ledelse, der har kompetencen, og de medarbejderrepræsentanter for de personalegrupper, der berøres. Drøftelsen skal ske i de relevante samarbejdsudvalg inden for området.
 • At regnskab- og budgetmaterialet som udgangspunkt skal være skriftligt, så I kan forberede jer. Er det ikke det må drøftelserne udsættes.
 • Det er værd at bemærke, at budget og regnskab også er en del af de særlige opgaver for SU. Her nævnes specifikt budgetterede og afholdte udgifter, der har tilknytning til arbejds- og personaleforholdene fx lønsum, over- og merarbejde og kompetenceudvikling.

Se reglerne for SU​. ​​

Stil krav til budgettet

Nogle budgetter fremstilles, så de er uanvendelige i SU. Efterspørg følgende:

 • Budget opstillet på formål: undervisning, administration/ledelse og bygninger - både i forhold til indtægter og omkostninger (som det også kendes fra årsrapporten).
 • Er du på en skole med flere uddannelser, efterspørg budget opdelt på uddannelses-/afdelingsniveau - med fokus på uddannelsens undervisningsindtægter og undervisningsomkostninger. Her vil fælles- og bygningsomkostninger stadig fremstå samlet for institutionen.
 • Budgettet for 2022 opstillet med regnskab 2020 og revideret budget for 2021.
 • Udregnet ændringer i mio. kr. og i pct. i forhold til 2021-tallene.
 • En passende detaljeringsgrad, der kan give dig en mulighed for at komme med forslag til ændringer i budgettet på de enkelte poster.
 • Brug evt. GL's økonomimail med tal for bl.a. den gymnasiale undervisningsanvendelse, som du har fået tilsendt..

Stil spørgsmål til budgettet

Du skal som TR ikke kunne gennemskue hele skolens budget, men du skal kunne stille relevante, opklarende spørgsmål:

 • Hvordan er lønbudgettet fremskrevet? (antal lærere, løntrin, i pædagogikum, centrale og lokale lønstigninger, sygdom, barsel mv.) og hvordan ser lønbudgettet ud i forhold til sidste budgetopfølgning for 2021 samt regnskab 2020?

 • Hvordan er elevforudsætningerne fremkommet, og er der elevnedgange, der også vil betyde afskedigelser? er fremskrivningerne realistiske? (hvad er frafald, hvor mange klasser og hvilken statistik/fremskrivning er anvendt?)

 • Arbejd for, at der ikke sker afskedigelser på baggrund af forventede elevnedgange – men at søgetallene afventes, inden skolen reagerer.
 • Anvender skolen alle de gymnasiale undervisningsindtægter til undervisning? (henvis evt. til GL's gennemgang af den gymnasiale undervisningsanvendelse, der bygger på CØSA-indberetningerne)

 • Hvorfor er der evt. overskud? Hvis ledelsen svarer, at det er for at konsolidere sig eller lignende, så spørg hvilke tal, som ledelsen gerne vil have skal se anderledes ud, og hvordan de skal se ud, for at ledelsen er tilfreds. 

 • Er der engangsomkostninger eller omkostninger, der vil forsvinde i løbet af et par år? I givet fald vil du evt. kunne argumentere med at budgettere med et underskud, hvis skolen har den nødvendige likviditet (likviditeten bør ligge mellem 10 og 20 pct. af omsætningen).

 • Budgetoverslag for de kommende år: Hold fokus på det kommende budgetår. Besparelser eller elevnedgange skal ikke hentes før tid. Afvent helst søgetal for marts, før eventuelle afskedigelser effektueres. Og brug overslag for 2023 til at se, hvordan økonomien ser ud, når eventuelle afskedigelser så er fuldt implementeret. 

 • Ved elevnedgang bør alle omkostninger som udgangspunkt holde for. Hvis der kan spares på bygninger, ledelse og administration bør det gøres. Vær dog opmærksom på at indtægterne til bygninger og fællesomkostninger (ledelse og administration) først falder året efter nedgangen. 

 • Efterspørg nøgletal. Fx udvikling i gymnasielærerårsværk pr. gymnasieelev eller pr. klasse samt udvikling i øvrige årsværk pr. elev.​

Hvor er pengene?

 • Tjek skolens samlede resultat - hvis der overskud, bør dette om muligt nedbringes
 • Tjek skolens gymnasiale undervisningsanvendelsesgrad - hvis skolen anvender midler beregnet til undervisning på andre formål, bør I tale om, hvordan andre omkostninger kan nedbringes. Få en drøftelse af skolens prioritering
 • Tjek, hvor mange omkostninger der anvendes til undervisningen udover lønudgifterne - er alle omkostningerne nødvendige? Ved faldende elevtal bør denne post også tilpasses.
 • Midlertidige omkostninger mv. kan evt. finansieres ved et underskud, hvis skolen har tilstrækkelig likviditet
 • Skolen er selvforsikret - med en selvrisiko på en procent af omsætningen. Undlad at budgettere med hele selvrisikoen. Beregn evt. et gennemsnit over de seneste år.
 • Tjek, om der plejer at blive budgetteret med et for højt lønbudget - for det vil i givet fald betyde, at skolen sandsynligvis har indlagt en buffer på lønomkostningerne. Ved nedgang i elevantal bør skønnet være realistisk, ikke forsigtigt. Samtidig er det vigtigt, at der budgetteres med lønmidler til decentral løn, så lønniveauet ikke falder som konsekvens af elevnedgange og eventuelle nedskæringer.
 • Er der forbedringer eller lignende omkostninger, der kan udlades, nedbringes eller skubbes – især hvis skolen har lav likviditet?​
 • Tjek niveauet på de enkelte formål de seneste år – har de været lavere tidligere og hvorfor? Tjek evt. med andre institutioner, som ligner din.


Andre gode råd

 • Få udarbejdet referat fra budgetbehandlingen i SU - og bed ledelsen orientere bestyrelsen om jeres bemærkninger (evt. ved generelt at lade bestyrelsen få SU-referater)
 • Hvis samarbejdet i SU omkring økonomi er vanskeligt, kan I begynde med en dialog med de øvrige medlemmer på B-siden. Hvad er formålet med punktet? Og herefter tage drøftelsen med ledelsen. Hvad ønsker de at få ud af budgetpunktet og hvorfor?
 • Brug evt. GL's tal fra netværksmøderne til at se på regnskabshistorien - tjek for udsving i omkostninger til undervisning, ledelse/administration og bygninger, tjek den gymnasiale anvendelsesgrad.
 • Undersøg om skolens afdrag er større end skolens afskrivninger – for så udhules likviditeten alt andet lige og modsat.​
 • Skolen kan have underskud, hvis der er likviditet nok, da likviditet er det samme som opsparing. På samme måde som vi privat kan bruge flere penge, end vi tjener, hvis vi har en opsparing. Skolen kan afvente afskedigelser for at se søgetal eller fordi der sker ændringer i lærerkollegiet ved at budgettere med underskud. ​
 • Overvej sammen med arbejdsmiljørepræsentanten, hvordan arbejdsmiljøet/arbejdsvilkårene kan samles op for de tilbageværende undervisere, hvis der er foretaget afskedigelser. Hvad skal der ikke længere laves? Kan undervisningen ændres på nogen punkter? Er der andet, der kan gøres? Herunder om der skal nedsættes arbejdsgruppe – evt. fordelt på faggrupper eller andet?

Fællesskab styrker - organisér

Det er vigtigt, at alle inddrages og tager et medansvar. Overvej følgende:

 • Koordiner med andre tillidsvalgte - herunder medarbejderrepræsentanten i bestyrelsen, der også sidder med skolens økonomi - nedsæt evt. en erfaringsgruppe
 • Koordiner med de øvrige medlemmer i SU - se evt. på det samlede undervisningsoverskud - og ikke kun for den gymnasiale undervisning, hvis der er anden undervisning på institutionen
 • Overvej at nedsætte et udvalg, der skal se på konsekvenserne af nedskæringerne
 • Hold møder med lærerkollegiet - informer og drøft problemer og løsninger
 • Mobiliser evt. lærerkollegiet - tydelig opbakning til dine holdninger giver indflydelse (og pres)
 • Overvej, hvor langt du kan gå i dialogen om konsekvenser af budgettet, og hermed af konsekvenserne for medlemmernes arbejdsvilkår mv. Drøft det med andre og vær sikker på, at du har bred opbakning.

Finanslovsforslag – med genberegning af det sociale taxameter

Med finanslovsloven for 2020 blev den største årlige nedskæring – omprioriteringsbidraget – afskaffet. I finansloven for 2021 blev et års omprioritering tilbageført til gymnasierne undtaget enkeltfag. I finanslovsforslaget for 2022 fortsætter indkøbsbesparelserne for 15. år i træk. Besparelserne er mellem 0,1 og 0,5 pct. af fællestaxameteret svarende til mellem 6 og 40 kr. pr årselev. Herudover er det sociale taxameter blevet genberegnet. Det kan have stor betydning for skolens indtægt de næste tre år. Derfor skal du tjekke om genberegningen har en betydning for din skole. Lige nu findes der et overblik på vores hjemmeside, der viser hvilke skoler, der mister deres tilskud, og hvem der får det som noget nyt. Vi er samtidig ved at finde ud af for hvilke uddanner de enkelte skoler få taxameteret.​ 

Omkostningerne til den nye elevfordelingsmodel finansieres ved at det nye  henvisningstaxameter afskaffes. Herudover skæres uddannelsernes færdiggørelsestaxameter med 5,6 pct. fra 2023.  Sekretariatet har udarbejdet et notat om finanslovsforslag 2022, overblik over genberegningen af det sociale taxameter og de økonomiske konsekvenser af elevfordelingen.

Lønfremskrivningen af taksterne følger de centralt aftalte lønstigninger, men fremskrivningen sker i to tempi. Først indregnes et kvalificeret skøn for udviklingen i det kommende år, og året efter bliver der efterreguleret for den faktiske, centrale stigning. Lønreguleringen i 2022 er estimeret til 1,8 pct., men da skønnet for 2020 var for højt på grund af forventningen til overenskomstaftalen, er der efterreguleret for dette i taksten for 2022 med -0,9 pct. Sagt med andre ord har taxameteret i 2021 været reguleret til et højere niveau end lønningerne tilsagde, og derfor får skolerne en for "lav regulering" i 2022. Skolerne vil budgetlægge med fremskrivning på 1,8 pct. på lønnen for 2022 samt regulering ift. trinændringer og lokal løn. 

Læs om GL's medlemstilbud i forbindelse med afskedigelser og særligt om TR's rolle ved afskedigelser.​

​Kontakt sekretariatet

Hvis der er besparelser ​på vej, så kontakt sekretariatet, fordi

 • du vil kunne få sparring og hjælp til at gennemskue økonomien
 • du vil kunne få juridisk bistand, så evt. afskedigelser forløber ordentligt
 • du vil kunne få information om GL's støtteordninger til afskedigede medlemmer

Spørgsmål om økonomi og budget: kontakt Anette Rachlitz, ar@gl.org

Spørgsmål om afskedigelser mv.: kontakt din sædvanlige konsulent i sekretariatet.

Emner: Økonomi
Interessent: Tillidsrepræsentant; Medarbejderrepræsentant