Samarbejdsudvalget (SU)

 
 
Et velfungerende og løsningsorienteret samarbejde på den enkelte skole er afgørende for at skabe en god arbejdsplads med fokus på kerneopgaven.

Grundlaget for arbejdet i samarbejdsudvalget er 'Cirkulære o​m aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner​'. 

Udgangspunktet i Samarbejdsaftalen er, at SU selv vurderer, hvad der er relevant at behandle på den enkelte skole. Bortset fra nogle få faste emner, der skal behandles i SU, er intentionen, at Samarbejdsudvalget skal finde ud af, hvilke emner der er relevante for den enkelte skole.

SU skal drøfte en række af de forhold, som hører under ledelsesretten. Formålet med SU er, at ledelse skal udøves i dialog med medarbejderne på en motiverende og udviklende måde, som sikrer, at medarbejderne inddrages og bidrager aktivt til arbejdspladsens udvikling.

Nedenfor gennemgås de vigtigste elementer i samarbejdsaftalen, samt hvilke forhold man skal være opmærksom på som medarbejderrepræsentant i SU.

SU's opbygning

På alle arbejdspladser med mindst 25 beskæftigede skal der oprettes et samarbejdsudvalg (SU). Hvis der på en skole er flere afdelinger med en selvstændig ledelsesfunktion og et medarbejderantal på mindst 25, skal der oprettes et samarbejdsudvalg for hvert arbejdssted. Hvis der er flere samarbejdsudvalg inden for samme institution, skal der oprettes et "Hoved-SU", der er fælles for hele institutionen.

SU-aftalen giver adgang til at nedsætte permanente eller midlertidige underudvalg til behandling af bestemte opgaver. Når samarbejdsudvalget nedsætter et underudvalg, skal udvalgets kompetence i forhold til samarbejdsudvalget være klart beskrevet i et kommissorium. Et underudvalg kan eksempelvis være relevant, hvis der skal fastsættes retningslinjer for opgavefordeling blandt undervisere, idet emnet ikke vedrører andre personalegrupper på skolen.

SU's sammensætning

Antallet af pladser i SU fastsættes ved aftale mellem ledelsen og de forhandlingsberettigede organisationers repræsentanter. Tillidsrepræsentanterne er selvskrevne SU-medlemmer. Udpegning af flere medarbejderrepræsentanter skal ske blandt de øvrige lærere/medarbejdere på skolen.

SU's opgaver

Samarbejdsudvalget skal drøfte relevante emner inden for skolernes arbejds- og personaleforhold. På den enkelte skole skal SU vurdere, hvilke emner der er særligt relevante at tage sig af. Det kan være:
· Arbejds- og personaleforhold
· Tillid, samarbejde og trivsel
· Omstilling på arbejdspladsen

Følgende emner skal drøftes i SU:

 • Mål, strategi og økonomi
 • Kompetenceudvikling
 • Personalepolitik til forebyggelse af forskelsbehandling
 • Ligebehandling
 • Medarbejdertilfredshed
 • Arbejdsrelateret stress
 • Arbejdspladsens indsats imod mobning​, chikane og vold
 • "Grøn omstilling", når den grønne omstilling har betydning for arbejds- og personaleforhold på arbejdspladsen

Aftale om retningslinjer og principper

Udvalget kan fastsætte retningslinjer om arbejds- og personaleforhold, når parterne er enige. Både medarbejderrepræsentanterne og ledelsen kan komme med forslag til retningslinjer, og der skal indledes drøftelser herom, hvis én af parterne ønsker det. Opnås der ikke enighed, fastsætter ledelsen de nødvendige retningslinjer. Dette er en konsekvens af, at emnerne i samarbejdsudvalget er forhold, der relaterer sig til ledelsesretten. Det er derfor vigtigt, at SU-repræsentanten har en tæt kontakt og dialog med lærerkollegiet, således at det står klart for ledelsen, at lærerne står bag de krav, der fremsættes. Der kan med fordel afholdes et formøde med lærerne forud for et SU-møde, så der er et klart mandat.

Eksempler på emner, hvor der kan fastsættes retningslinjer:
· Prioritering af ressourcer til undervisning og andre aktiviteter
· Fordeling af arbejdsopgaver, planlægning og arbejdstilrettelæggelse, fx årshjul
· Time-/fagfordeling, fordeling af team- og udvalgsopgaver mv.
· Placering af ferie, faste afspadseringsperioder, undervisningsfrie perioder mv.
· Varsel for skemaændringer
· Dialog om tidsregistrering (Fx opfølgning på tidsregistrering)
· Daglig arbejdstid, principper for tilstedeværelse og mødetid
· Håndtering af studieture
· Tildeling af pludseligt opståede ekstraopgaver
· Vikarordninger ifb. sygdom
· Ordensregler – politikker og retningslinjer
· Introduktionsprogrammer til nye lærere
· Syge- og fraværspolitik, omsorgsdage, lægebesøg og lignende
· Politik for behandling af elevklager
· Procedure ved ansættelser/ansættelsesudvalg og afskedigelser
· Medarbejdersamtaler
· Efteruddannelse
· Praktiske forhold i forbindelse med opgørelse af arbejdstid
· Arbejdstidens tilrettelæggelse, fx flekstid
· Optjening og godkendelse samt opsparing af merarbejde
· Registrering af fravær og fridage med løn, sygemeldinger mv.
· Frister for ansøgning om orlov, nedsat tid mv.
· Forebyggelse og håndtering af stress
Listen er ikke udtømmende

Retningslinjer kan opsiges med 3 måneders varsel fra hver side, medmindre andet er aftalt.

Informationspligt

I SU skal ledelsen informere om

 • Arbejdspladsens seneste udvikling i aktiviteter og den økonomiske situation
 • Arbejdspladsens aktuelle situation og forventede udvikling med hensyn til struktur
 • Andre beslutninger, der kan medføre ændringer i arbejdets tilrettelæggelse og medarbejdernes ansættelsesforhold
 • Udbud og udlicitering

Informationen skal gives så tidligt og med så passende indhold, at der kan gennemføres en grundig drøftelse i samarbejdsudvalget, således at medarbejdernes synspunkter og forslag kan indgå i grundlaget for ledelsens endelige beslutning.

Hvis informationspligten ikke overholdes, kan medarbejdersiden skriftligt bede om overholdelse af forpligtelsen. Ledelsen har en frist på én måned til at overholde forpligtelsen. Sker dette ikke, kan medarbejdersiden klage til Samarbejdsnævnet, som kan fastsætte en passende sanktion, fx påtale eller bod.

Som medarbejderrepræsentant skal man sørge for, at samarbejdsudvalget informeres om synspunkter og forhold hos medarbejderne, der har betydning for samarbejdet på skolen.

Hertil kommer, at det er en fælles forpligtelse for udvalget at sikre, at samtlige medarbejdere holdes skriftligt og mundtligt orienteret om arbejdet i SU.

Arbejdsformen i SU

Det er formanden og næstformanden, der i fællesskab udarbejder dagsorden for møderne samt fastsætter, hvor ofte der skal holdes møde. Ledelsen har formandsposten og medarbejdersiden har næstformandsposten (ofte er det GL-tillidsrepræsentanten, da vedkommende repræsenterer flest medarbejdere).

På nogle skoler holdes møde hver 14. dag, og på andre skoler én gang i kvartalet. For at sikre kontinuitet bør der afholdes mindst et møde i kvartalet. SU fastsætter selv sin forretningsordning. Det aftales i forretningsordenen, hvordan referatet offentliggøres for medarbejderne, således at medarbejderne holdes orienteret om udvalgets arbejde.

Udvidet samarbejde i SU (tidligere MIO)

Det er muligt at sammenlægge samarbejdsudvalgt og arbejdsmiljøudvalget for at styrke arbejdsmiljøarbejdet. Den tidligere bestemmelse i SU-aftalen om oprettelse af et MIO er ophævet, men det ændrer ikke på, at samarbejdsformen stadig kan udvides. Udvidelse af samarbejdet skal ske ved aftale mellem ledelsen og de forhandlingsberettigede personaleorganisationers repræsentanter og skal opfylde minimumskrav fastsat i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om sa​marbejde om sikkerhed og sundhed.

Uoverensstemmelser

Samarbejdsaftalen forudsætter positiv forhandlingsvilje fra begge sider. Hvis samarbejdet ikke fungerer, kan Samarbejdssekretariatet kontaktes. Der kræves ikke enighed i SU for at kontakte Samarbejdssekretariatet. Det er nok, at en af parterne ønsker det. Samarbejdssekretariatet yder gratis konsulentbistand til rådgivning og vejledning til løsning af konkrete problemer. Læs mere om Samarbejdssekr​etariatet.

Hvis der er uenighed om fortolkning eller brud på samarbejdsaftalen, kan sagen indbringes for et evt. hovedsamarbejdsudvalg og ellers direkte for Samarbejdsnævnet. Kan der ikke opnås enighed her, kan sagen indbringes for en voldgiftsret.

Uddannelse​

Et samarbejdsudvalgsmedlem skal inden for de første 6 måneder efter sin udpegning have tilbudt et kursus for samarbejdsudvalgsmedlemmer. Dette kursus udbydes af GL-E, og er et samarbejde mellem Samarbejdssekretariatet, GL og Rektorernes forening Danske Gymnasier. Kurset er for såvel ledelses- som medarbejderrepræsentanter. Læs mere om kurser og tilmelding.

Det er også muligt på den enkelte skole at rekvirere et kursus fra Samarbejdssekretariatet, hvor alle SU-medlemmer på skolen deltager. Flere skoler kan ligeledes i fællesskab rekvirere et kursus med henblik på erfaringsudveksling mellem skolerne. 

TR-beskyttelse

Medarbejderrepræsentanterne og suppleanterne er omfattet af reglerne for beskyttelse af tillidsrepræsentanter.

Arbejdstid

Møderne afholdes i arbejdstiden og deltagelse i SU-møder indgår i arbejdstiden på samme måde som alle øvrige aktiviteter. Forberedelse, herunder læsning af mødemateriale mv., er ligeledes arbejdstid.

Emner: Institutioner
Interessent: Tillidsrepræsentant; Arbejdsmiljørepræsentant