Nedskæringer - et overblik efterår 2016

 
 
Uddannelsesområdet er fra 2016 blevet omfattet af regeringens grønthøster. Gymnasieuddannelserne har fået 13 mia. kr. om året til at drive uddannelse for, men fra 2016-20 vil regeringen skære 1,6 mia. kr. GL’s undersøgelse viser, at der i dette skoleår er 1.000 færre gymnasielærere.

Opdateret 18. november 2016 pba. aftalen om finansloven for 2017 mellem Venstre, Konservativt Folkeparti, Liberal alliance og Dansk Folkeparti.

Regeringen har med aftalen om finansloven for 2017 besluttet, at der igen skal skæres 2% – kaldet omprioriteringsbidrag. De 2 % koster i 2017 gymnasieuddannelserne 250 mio. kr.

Omprioriteringsbidrag (2% i 2016, 2% i 2017, 2% i 2018, 2% i 2019 og 2% i 2020) svarer til 1,25 mia. kr. i 2020, hvis 2%-omprioriteringsbidraget også bliver en realitet i 2018-2020.

Derudover betyder EUD-budgetaftalen, at gymnasieuddannelserne skal medfinansiere erhvervsuddannelserne, hvilket i 2017 især rammer stx med 3,7 pct.

Omprioriteringsbidraget for 2017 og frem er endnu ikke besluttet. Bliver det effektueret, som regeringen har foreslået det, vil det få væsentlige konsekvenser for elevernes undervisning og for implementeringen af gymnasiereformen. Udviklingen i elevtaxametre taler sit eget tydelige sprog:

 

elevtaxameter2016.png

 

400 mio. kr. mindre til STX og toårigt HF i 2017

​STX: Fra 2017 vil der være 13.000 kr. mindre pr. stx-elev (svarende til 360.000 kr. mindre pr. gymnasieklasse) over det treårige forløb (og så er der ikke indregnet nedskæringer for 2018 og frem). Det svarer til en besparelse i 2017 på 5,7%, hvoraf de 3,7 % (svarende til 2.700 kr. pr. elev pr. år) er vedtaget af en bred forligskreds i EUD-budgetaftalen. De 2% omprioriteringsbidrag svarer til 1.500 kr. pr. elev pr. år er netop besluttet med finanslovsaftalen fra 18. novmeber 2016.

2 HF: Finanslovsaftalen rammer hf med omprioriteringsbidraget på 2 pct. Det betyder en besparelse på 1.700 kr. for en årselev. Som følge af EUD-budgetaftalen beskæres bygningstaxameteret 8,4 pct. ​

wordle4.png 

​30 mio. kr. mindre til hf-enkeltfag i 2017

Finanslovsaftalen rammer hf-enkeltfag med omprioriteringsbidraget på 2 pct. Det svarer isoleret til, at der skæres 1.660 kr. for en årskursist. Herudover skæres bygningstaxameteret med 5,7 pct. som følge af EUD-budgetaftalen. I 2016 blev de fleste VUC ramt af nedskæringer på gymnasial fjernundervisning som følge af EUD-budgetaftalen. Undervisningstaxameteret blev skåret 20 pct., og bygningstaxameteret blev fjernet – svarende i alt til knap 100 mio. kr.

I finanslovsaftalen er der endvidere flere mindre aftaler og forslag, der har betydning for taxameteret. Ændringen på hf-enkeltfag, før pris- og lønreguleringen, kan alt i alt beregnes til 2.260 kr. (svarende til 2,7 pct.) for en årskursist.

Plus 70 mio. kr. og minus 60 mio. kr. til hhx og htx i 2017

EUD-budgetaftalen medfører, at hhx i 2017 tilføres 70 mio. kr., svarende til ca. 2.300 kr. på undervisningstaxameteret, mens finanslovsaftalen betyder, at 2%-ompriorite­rings­bidraget rammer hhx og htx med en årlig besparelse på 60 mio. kr., svarende til 280 mio. kr. fra 2016-2020. Herudover er der en række mindre justeringer, som er indregnet nedenfor. Da flere skoler udbyder flere uddannelser, er her takstændringerne for alle uddannelserne:

HHX: Taxameterstigning på 2.300 kr. pr. årselev i 2017 – men pga. 2%-omprioriteringsbidraget mv., øges taxameteret alene med  940 kr., svarende til 1,5 prc.

HTX: Taxameteret skæres med 1.840 kr. pr. årselev, svarende til 2,2 prc.

20 mio. kr. mindre til private gymnasier i 2017

STX/IB: Fra 2017 vil der være ca. 5.000 kr. mindre til at uddanne den enkelte elev. Det svarer til 7,5 pct. af den samlede takst. Det skyldes 2%-omprioriteringsbidraget, EUD-budgetforliget som svarer til 3,7 pct., og en finansiering af at de private skoler i højere grad anvender vikarer, hvilket svarer til 1,8 pct. af taksten. Ændringen som følge af stigende vikarudgifter er som sådan ikke en nedskæring. Bygningstaxameteret skæres ikke udover 2%-omprioriteringsbidraget.

Studenterkursus: Taksten til en elev på studenterkurser følger stx. Samlet falder den med 7.950 kr., svarende til 7,6 pct.

2 HF: Hf rammes ikke lige så hårdt i 2017 som stx, IB og studenterkurser. Det skyldes, at hf alene skæres på bygningstaxameteret som følge af EUD-budgetforliget. Taksten for en hf-elev falder med 3.800 kr., svarende til 4,8 pct. Heri indgår igen finansieringen af vikaromkostningerne.

Konsekvenser for taxameteret

Af nedenstående graf kan man se, hvad nedskæringerne betyder for taxameteret for gymnasieuddannelserne. I tallene er både indregnet følgerne af finanslovsforslaget og EUD-budgetaftalen. Årsagen til den forholdsvis store nedskæring i 2016 for alle undtagen 2hf er omlægningen af det geografiske grundtilskud, der betød lavere takst, men et ekstra grundtilskud på en mio. kr. pr. skole. Omlægningen var omkostningsneutral for sektoren, men der var en omfordeling fra store til små skoler:  

nedskæringsklip2.png 

Figuren viser, at der i 2016 er skåret i taxameteret, hvad der svarer til det mørkerøde felt. I 2017 skæres, hvad der svarer til det røde felt (inkl. EUD-budgetaftalen) - i 2018 hvad der svarer til det lilla felt, i 2019 det orange felt og i 2020 det gule felt. Efter nedskæringerne vil der i 2020 være et taxameter, der svarer til det blå felt.

Ikke det store økonomiske råderum

De ressourcer, der er i sektoren, er samlet på få skoler. 20 pct. af skolerne havde i 2015 underskud. 36 pct. af skolerne havde under 2 pct. i overskud, mens 13 pct. havde en overskudsgrad på over 5 pct. I 2016 er der skåret til 2%-omprioriteringsbidraget og til fjernundervisning. 2016-regnskaberne må derfor forventes at vise endnu mindre overskud i sektoren - så lille et overskud, at der på hovedparten af institutionerne ikke er ressourcer til de store nedskæringer, som regeringen bebuder.

 

overskudskagen.png 

 

Emner: Nedskæringer
Interessent:  

Powerpointfiler til brug for TR til informationsmøder onsdag den 28. september 2016:

TR - 28-09-2016 stx-hf.pptx

TR - 28-09-2016 VUC.pptx

TR - 28-09-2016 ERH.pptx

 
 (NB! Under hvert slide er der noter til TR)