Skoler og økonomi i sektoren

 
 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​Styringen i sektoren

Størstedelen af udbyderne af de gymnasiale uddannelser er selvejende institutioner under staten. Det betyder, at institutionerne har en selvstændig bestyrelse som øverste ledelse, hvor der blandt andet sidder to medarbejderudpegede repræsentanter.

Den enkelte selvejende institution er ansvarlig for sin egen økonomi. Størstedelen af institutionernes indtægt består af offentligt tilskud. Derfor er det også Undervisningsministeriet, der har det overordnede tilsyn med institutionerne – både i forhold til uddannelsesindhold og økonomi.

Det offentlige tilskud tildeles via et taxametersystem, hvor hovedparten af pengene tildeles på grundlag af aktivitet/antal årselever. Taxametrene er politisk fastsatte og fremgår af det enkelte års finanslov.

Der er krav om, at skolerne skal offentliggøre deres årsregnskab på Undervisningsministeriets hjemmeside. I den forbindelse udtager GL forskellige nøgletal for udbyderne af de gymnasiale uddannelser. Skolernes årsregnskab består fra regnskabsåret 2010 også af et ressourceregnskab med kvantitative oplysninger om skolen.

GL følger udviklingen og søger at påvirke institutionslovgivning og de årlige finanslove på det gymnasiale område. For at følge hele sektoren indsamler GL desuden søgetal og klassestørrelser for stx, 2-årigt hf, hhx og htx.

Udover de offentligt selvejende skoler findes de private gymnasieskoler, hvis indtægter består af statstilskud og deltagerbetaling. Disse skoler har også bestyrelser som øverste myndighed, men de følger en anden institutionslovgivning, og der er bl.a. ingen krav om medarbejderudpegede bestyrelsesrepræsentanter.

 

 

Regnskaber 2022https://www.gl.org/uddannelse/institutioner/skoleregnskaber/Sider/regnskaber-2022.aspxRegnskaber 202227-11-2023 23:00:00
Finansloven 2024https://www.gl.org/uddannelse/institutioner/finanslov/Sider/Finansloven-2024.aspxFinansloven 202426-11-2023 23:00:00Finansloven 2024 retter op på nedprioriteringen af skolerne i landdistrikterne
Styr på budgettethttps://www.gl.org/uddannelse/institutioner/Sider/Styr-paa-budgettet.aspxStyr på budgettet22-11-2023 23:00:00Liste med gode råd til tjek, spørgsmål og handlemuligheder i budgetprocessen.
Bestyrelserhttps://www.gl.org/uddannelse/institutioner/bestyrelserBestyrelser31-05-2023 22:00:00De statslige selvejende gymnasiale uddannelsesinstitutioner har en bestyrelse som øverste ledelse. Af institutionslovgivningen fremgår det, at der på hver institution af og blandt medarbejderne skal udpeges to repræsentanter til bestyrelsen – en med og en uden stemmeret.
Valg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsenhttps://www.gl.org/uddannelse/institutioner/bestyrelser/Sider/Valgafbestyrelsesmedlemmer.aspxValg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen31-05-2023 22:00:00Medarbejderne skal udpege to repræsentanter til bestyrelsen, den ene har stemmeret. GL understøtter medarbejderrepræsentanterne i deres arbejde.
Styr på budgettet - i bestyrelsenhttps://www.gl.org/uddannelse/institutioner/bestyrelser/MRnyt/Sider/Styr-paa-budgettet-i-bestyrelsen.aspxStyr på budgettet - i bestyrelsen31-05-2023 22:00:00Gode råd til tjek, spørgsmål og handlemuligheder i budgetbehandlingen.
Søgetal 2023 - Pres i en tid med ny elevfordelinghttps://www.gl.org/uddannelse/institutioner/soegetal/Sider/soegetal-2023.aspxSøgetal 2023 - Pres i en tid med ny elevfordeling08-05-2023 22:00:00GL's analyse af søgetallene til de gymnasiale uddannelser 2023 viser blandt andet, at der er sket et fald til både erhvervsuddannelserne og de gymnasiale uddannelser i absolutte tal. Der er godt 700 færre unge, der har sat kryds ved de gymnasiale uddannelser ​som første prioritet. Det svarer til et fald på 1,5 pct.
Finanslov 2023https://www.gl.org/uddannelse/institutioner/finanslov/Sider/Finanslov-2023.aspxFinanslov 202324-04-2023 22:00:00​​Den 24. april - godt inde i 2023 – kunne regeringen endelig præsenteret finansloven for 2023 sammen med forligspartierne Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti.
SVM-regeringens finanslovsudspil 2023https://www.gl.org/uddannelse/institutioner/finanslov/Sider/SVM-regeringens-finanslovsudspil-2023.aspxSVM-regeringens finanslovsudspil 202326-03-2023 22:00:00GL’s sekretariats gennemgang af forslaget med fokus på det gymnasiale område
Regnskaber 2021https://www.gl.org/uddannelse/institutioner/skoleregnskaber/Sider/Regnskab-2021.aspxRegnskaber 202116-11-2022 23:00:00De gymnasiale uddannelser udbydes primært på selvejende institutioner, der drives som semiprivate insti-tutioner. Skolerne får offentligt tilskud og konkurrerer om eleverne, prioriterer økonomien, ejer bygninger‐ ne og ledes af bestyrelser. Skolerne udsættes for økonomisk og kvalitativt tilsyn, hvor de bliver screenet for en række nøgletal. Skolerne har behov for likviditet for at kunne vedligeholde, investere og betale enhver sit. De har behov for egenkapital, hvis de skal lånefinansiere, og de bærer ansvaret for kapacitetstilpasninger.
Delforlig om finanslov 2023: Lille pulje penge til VUC og penge til udkantsskolerhttps://www.gl.org/uddannelse/institutioner/finanslov/Sider/Delforlig-om-finanslov-2023.aspxDelforlig om finanslov 2023: Lille pulje penge til VUC og penge til udkantsskoler03-10-2022 22:00:00Den 4. oktober indgik regeringen, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Alternativet delforlig for finansloven 2023 på uddannelsesområdet.
Finanslovsforslag 2023https://www.gl.org/uddannelse/institutioner/finanslov/Sider/FFL23.aspxFinanslovsforslag 202330-08-2022 22:00:00Regeringens finanslovsforslag svigter VUC
Søgetal 2022https://www.gl.org/uddannelse/institutioner/soegetal/Sider/Søgetal-2022.aspxSøgetal 202224-03-2022 23:00:00​Undervisningsministeriet har den 24. marts 2022 offentliggjort søgetallene fra 9. og 10. klasse. Tallene indeholder alle de unges første prioritet. Tallene indeholder også de unge, der evt. skal til optagelsesprøve efterfølgende for at blive optaget i gymnasiet.
MR-nyt: Valg af medarbejderrepræsentanter, bestyrelsessammensætning, årsrapport 2021, elevfordeling, kurser for dighttps://www.gl.org/uddannelse/institutioner/bestyrelser/MRnyt/Sider/MR-nyt-22-2-22.aspxMR-nyt: Valg af medarbejderrepræsentanter, bestyrelsessammensætning, årsrapport 2021, elevfordeling, kurser for dig21-02-2022 23:00:00
Økonomisk stabilitet er afgørende for skolernehttps://www.gl.org/uddannelse/institutioner/taxameter/Sider/Oekonomisk-stabilitet-er-afgoerende-for-skolerne.aspxØkonomisk stabilitet er afgørende for skolerne18-02-2022 23:00:00VUC er særligt udfordret, og derfor er det nødvendigt at finde en ny økonomisk model for VUC
GL’s høringssvar om kapacitetsfastsættelse og elevfordelinghttps://www.gl.org/uddannelse/institutioner/Sider/GL_hoeringssvar-om-kapacitetsfastsatttelse-og-elevfordeling.aspxGL’s høringssvar om kapacitetsfastsættelse og elevfordeling14-02-2022 23:00:00
Gymnasialt undervisningsresultat https://www.gl.org/uddannelse/institutioner/taxameter/Sider/Gymnasialt-undervisningsresultat-2020.aspxGymnasialt undervisningsresultat 02-02-2022 23:00:00​​En del af de gymnasiale udbyderes indtægter er 'givet' til gymnasial undervisning, men skolerne har i dag råderet over, hvordan det samlede tilskud prioriteres mellem bygninger, ledelse/administration, forskellig undervisning og overskud. Det er derfor meget forskelligt, hvordan skolerne prioriterer deres ressourcer.
Finanslov 2022https://www.gl.org/uddannelse/institutioner/finanslov/Sider/Finanslov-2022.aspxFinanslov 202203-01-2022 23:00:00Hf-enkeltfag bliver løftet, så der også her sker en tilbagerulning af omprioriteringsbidraget for 2019. Der er sket endnu en genberegning af det sociale taxameter, så flere institutioner får tilskuddet.
Brev til ministeren om elevfordeling https://www.gl.org/uddannelse/institutioner/Sider/Brev-til-ministeren-om-elevfordeling-.aspxBrev til ministeren om elevfordeling 20-12-2021 23:00:00​​​GL's formand, Tomas Kepler, har skrevet til børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil og opfordret ministeren og forligspartierne til at se nærmere på flere aspekter i aftalen om en ny elevfordeling, som GL i øvrigt støtter.
Samarbejdsudvalget (SU)https://www.gl.org/uddannelse/institutioner/Sider/Samarbejdsudvalget.aspxSamarbejdsudvalget (SU)13-12-2021 23:00:00Et velfungerende og løsningsorienteret samarbejde på den enkelte skole er afgørende for at skabe en god arbejdsplads med fokus på kerneopgaven.

Emner: Institutioner
Interessent: