Almendannelsens trange kår

GL Mener
Af Tomas Kepler, i Gymnasieskolen, september 2019

​​Kernen i de gymnasiale uddannelsers formål er, at gymnasietiden både skal almendanne og studieforberede. Almendannelsen handler om at udvikle elevernes evne til at agere i tilværelsen som myndige, kritiske, demokratiske og beslutningsdygtige borgere. Dannelse er et begreb, der rækker ud over skolen og omhandler, hvordan man begår sig i alle aspekter af tilværelsen. En delmængde heraf er den almene dannelse, som vi aktivt udvikler og anvender i gymnasiefagenes undervisning, men også ud over og på tværs af fagene. Almendannelsen er stærkt forankret i fagene og indebærer, at eleven overskrider sig selv i de faglige fællesskaber, åbner sig selv over for faget og omverdenens sammenhænge og udfordringer og vender tilbage til sig selv som et mere vidende, kompetent, reflekteret og kritisk menneske.

Desværre er almendannelsen presset i gymnasieuddannelserne. En undersøgelse blandt GL's medlemmer viser, at hver anden lærer mener, at der pga. besparelser ikke er det nødvendige rum til det almendannende. Konsekvensen bliver, at eleverne i stigende grad kun forberedes til eksamen – og det er udansk og uambitiøst.


Truslen mod dannelsen kommer også udefra. I Kina tror man, at man kan styre samfundet med overvågning og big data. Regeringen vil indføre et digitalt overvågningssystem, der giver kineserne point for opførsel for at hjælpe myndighederne med at opdrage borgerne. Kinesiske it-virksomheder har frit spil til at indsamle data om kunderne, som ofte spiller med, fordi de digitale produkter er sjove eller bekvemme. Udviklingen er i sig selv skræmmende, men også fordi Kina på verdensplan er i færd med at erobre titlen som digital 'frontrunner' – bygget på idéer, som grundlæggende strider mod vores tradition for at udvikle dannede, kritiske, myndige og demokratiske borgere.  

Derfor skal vi ikke bare værne om, men opruste uddannelse, der bygger på dialog og menneskelige relationer, hvor læreren billedlig talt tager eleverne ved hånden og åbner døren til verden. Lærerne skal have tid og rum til at se hver enkelt elev, og eleverne skal kunne åbne sig for at lære og ikke styres så ensidigt af fokus på karakterer.

Ramme- og ressourcestyringen skal understøtte sammenhæng og fordybelse i undervisningen, hvilket fx er blevet et problem på hf, hvor fagpakkekonstruktionen de facto har opdelt den toårige uddannelse til to etårige uddannelser, hvilket hæmmer kontinuiteten og dannelsen.

GL vil i den kommende tid sætte fokus på dannelse på alle de gymnasiale uddannelser.

Danske Gymnasier og GL inviterer til en temadag den 7. november med det formål at tydeliggøre almendannelse​n. Ikke for at tale for eller imod almendannelse som gymnasieuddannelsernes ledestjerne. Men for at vi alle skal blive bedre til at fortælle, hvad almendannelse er, og hvorfor den er så vigtig. DG og GL håber, at lærere og ledere efter temadagen vil holde pædagogiske dage, så almendannelsen kommer på dagsordenen over hele landet. 

Emner: Dannelse
Interessent: