Studenterne fra 2008 - hvad blev der af dem?

GL undersøgelse; Undersøgelse; Notat
Statistisk undersøgelse
I 2012 var 76 % af eleverne fra stx og hf, der blev studenter i 2008, under uddannelse og 15 % i beskæftigelse. Kun 1 % var arbejdsløse.

GL og Rektorforeningen følger de elever, der bestod en ungdomsuddannelse i 2008 på baggrund af dataudtræk fra Danmark Statistik. GL, Rektorforeningen og Lederforeningen for VUC har sammen finansieret dataudtrækket fra Danmarks Statistik.

Dette er resultaterne af den foreløbige analyse, som der arbejdes videre med.
Nedenstående viser:

Hvem var studenterne i 2008-årgangen?

Hvad lavede 2008-studenterne i 2012?

Hvad lavede de gymnasiefremmede 2008-studenter i 2012?

Hvad lavede de 2008-studenter, der havde lave karakterer fra grundskolen, i 2012?

I 2012 var 76 % af eleverne fra stx og hf, der blev studenter i 2008, under uddannelse og 15 % i beskæftigelse. Kun 1 % var arbejdsløse. (arkivfoto)

Hvem var 2008-årgangen? 

Der var 66.152 unge, der færdiggjorde en ungdomsuddannelse i 2008. De unge fordelte sig næsten ligeligt mellem gymnasieuddannelserne og erhvervsuddannelserne:

48,5 pct. havde bestået et erhvervsfagligt praktik- og hovedforløb.

51,5 pct. fik en gymnasial uddannelse (hf, hhx, htx og stx). Heraf fik 37 pct. en almengymnasial eksamen (stx, hf) og 14 pct. en erhvervsgymnasial (hhx, htx). Se tabel 1.

Tabel 1. Elever, der færdiggjorde en ungdomsuddannelse i 2008

Elever Pct.
Almengymnasiale uddannelser 24.746 37 %
Stx19.35029 %
Hf (almindelig)3.9396 %
Hf (VUC)1.2252 %
Studenterkurser2320 %
Erhvervsgymnasiale uddannelser 9.329 14 %
Hhx6.89910 %
Htx2.4304 %
Erhvervsfaglige praktik- og hovedforløb 32.077 48 %
Samlet færdige med ungdomsuddannelse 2008 66.152 100 %

 

Elever-fordelt-skoleformer-2008.png
Fig. 1. Fordelingen af elever, der færdiggjorde en ungdomsuddannelse i 2008

55 pct. af de, der fik en ungdomsuddannelse i 2008, var kvinder og 45 pct. mænd. På det gymnasiale område var der en overvægt af kvinder med 58 pct., og på det almengymnasiale område var dette mere udtalt med 63 pct. kvinder. På hhx var kønsfordelingen næsten lige med 52 pct. kvinder og 48 pct. mænd, mens der på htx ses den største kønsforskel med 81 pct. mænd og 19 pct. kvinder. Se tabel 2.

Tabel 2 Kønsfordeling

  Kvinder Mænd
Almengymnasiale uddannelser63 %37 %
Stx62 %38 %
Hf (almindelig)66 %34 %
Hf (VUC)70 %30 %
Studenterkurser63 %38 %
Erhvervsgymnasiale uddannelser43 %57 %
Hhx52 %48 %
Htx19 %81 %
Erhvervsfaglige praktik- og hovedforløb52 %48 %
Hovedtotal55 %45 %

 

Hvad lavede 2008-studenterne i 2012? 

Af de unge, der færdiggjorde en gymnasial uddannelse i 2008, var 72 pct. i gang med en uddannelse i 2012 og 19 pct. var i beskæftigelse. 2 pct. af 2008 studenterne var arbejdsløse i 2012. Ser man kun på stx-studenterne var der dog kun knap 1 pct., der var arbejdsløse.

Medtages den andel af studenterne, der var uden for arbejdsstyrken i 2012, er tallet knap 6 pct. samlet for de gymnasiale uddannelser.

Tabel 3. Arbejdsmarkedstilknytning 2012

  Privat erhverv Off.  erhverv Under udd. Arbejds-løs Uden for arbejds-styrken Ukendt/ Ingen match
Almengymnasiale uddannelser 9 % 6 % 76 % 1 % 4 % 3 %
Stx 8 % 5 % 81 % 1 % 3 % 3 %
Hf (almindelig) 14 % 13 % 61 % 3 % 6 % 2 %
Hf (VUC) 12 % 13 % 54 % 6 % 11 % 4 %
Studenterkurser 12 % 7 % 71 % 1 % 5 % 4 %
Erhvervsgymnasiale uddannelser 25 % 5 % 62 % 3 % 3 % 3 %
Hhx 28 % 5 % 58 % 3 % 3 % 3 %
Htx 14 % 5 % 74 % 2% 3 % 2 %
Samlet gymnasie-
uddannelserne
13 % 6 % 72 % 2 % 4 % 3 %
Erhvervsfaglige praktik- og
hovedforløb
49 % 24 % 11 % 5 % 8 % 3 %
I alt fra ungdoms- uddannelserne 31 % 15 % 43 % 3 % 6 % 3 %

 

Af de 24.699 med en studentereksamen fra 2008, der var under uddannelse i 2012, var 94 pct. i gang med en videregående uddannelse – heraf var 55 pct. en bachelor eller en lang videregående uddannelse.

6 pct. af studenterne var i gang med en erhvervsfaglig uddannelse, hvilket typisk betegnes som en dobbeltuddannelse, da disse allerede har en ungdomsuddannelse. Andelen var størst for elever fra hf og hhx med henholdsvis 13 pct. og 12 pct. Stx stod for den største andel af studenter i gang med en videregående uddannelse.

Som det fremgår af tabel 4, valgte hf'erne primært en mellemlang videregående uddannelse.

Tabel 4. Andelen af studenter i uddannelse 2012

Stx

Hf (alm.) Hf (VUC) Stud-kurser

Hhx

Htx

I alt gymnasialt
Almengymnasiale uddannelser0 %0 %
Erhvervsgymnasiale uddannelser0 %0 %0 %0 %0 %
Erhvervsfaglige grundforløb1 %3 %0 %1 %1 %1 %
Erhvervsfaglige praktik- og hovedforløb3 %10 %6 %2 %11 %8 %5 %
Korte videregående uddannelser3 %6 %6 %7 %8 %7 %5 %
Mellemlange videregående uddannelser31 %56 %46 %27 %32 %35 %34 %
Bachelor39 %19 %22 %37 %22 %25 %33 %
Lange videregående uddannelser23 %6 %21 %27 %26 %24 %22 %

 

Dobbeltuddannelse

Tabel 5 viser, hvor mange studenter, der har gennemført eller er igang med en erhvervsuddannelse i 2012. Samlet set havde 11 pct. af studenterne gennemført eller var i gang med en erhvervsuddannelse. Ser man alene på de almengymnasiale uddannelser var antallet 7 pct., mens det for de erhvervsgymnasiale var 22 pct. Stx var dem der dobbeltuddannede sig mindst (1 ud af 20 elever, der havde valgt en erhvervsuddannelse efter stx).

Tabel 5. Dobbeltuddannelser i 2012

I gang EUD Fuldført EUD I alt Pct.
Almengymnasiale uddannelser9078191.7267 %
Stx5604039635 %
Hf (almindelig)30329259515 %
Hf (VUC)4412416814 %
Erhvervsgymnasiale uddannelser6331.4132.04622 %
Hhx4631.3161.77926 %
Htx1709726711 %
Samlet antal studenter 1.540 2.232 3.772 11 %

 

Gymnasiefremmede studenter 

44 pct. af de unge, der blev færdige med en gymnasial uddannelse i 2008, var såkaldte gymnasiefremmede. Gymnasiefremmede forstås i denne sammenhæng som studenter hvis forældres højeste uddannelse er grundskolen eller en erhvervsuddannelse.

Tabel 6 viser, at der var færrest gymnasiefremmede på stx - nemlig 34 pct. Hhx havde den største andel gymnasiefremmede – nemlig 60 pct.

Tabel 6. Gymnasiefremmede studenter

 

Pct.

 Antal

Stx34 %6.533
Hf (almindelig)55 %2.172
Hf (VUC)58 %715
Studenterkurser40 %92
Hhx60 %4.158
Htx48 %1.168
I alt for studenterne 44 % 14.838

 

Ser man på de gymnasiefremmede studenters arbejdsmarkedstilknytning, var 26 pct. af de gymnasiefremmede studenter i arbejde, mens 66 pct. var under uddannelse i 2012. Til sammenligning var 19 pct. af de, der blev studenter i 2008 i arbejde, mens 72 pct. af de, der blev studenter i 2008 var under uddannelse.

Andelen af de gymnasiefremmede, der var under uddannelse i 2012, var størst for stx med 77 pct., mens den var mindst for hf på VUC med 49 pct.

Af de gymnasiefremmede studenter var 2 pct. arbejdsløse og 4 pct. uden for arbejdsstyrken – hvilket svarer til det billede, man ser for det samlede antal studenter fra 2008. Se tabel 7.

Tabel 7. De gymnasiefremmede studenters arbejdsmarkedstilknytning i 2012

Stx

Hf (alm.) Hf (VUC) Stud-kurser

Hhx

Htx

I alt

Privat erhverv11 %16 %13 %15 %32 %17 %18 %
Offentligt erhverv7 %15 %16 %8 %6 %6 %8 %
Under uddannelse77 %58 %49 %68 %54 %71 %66 %
Arbejdsløs1 %4 %6 %1 %3 %2 %2 %
Udenfor arbejdsstyrken3 %7 %13 %4 %3 %3 %4 %
Ukendt / Ingen match2 %1 %2 %3 %2 %2 %2 %

 

For de gymnasiefremmede studenter, der var under uddannelse i 2012, gælder jævnfør tabel 8, at 42 pct. gik på en mellemlang videregående uddannelse, mens 43 pct. gik på en bachelor eller en lang videregående uddannelse. 10 pct. gik på en erhvervsuddannelse. På stx gik 6 pct. af de gymnasiefremmede elever på en erhvervsuddannelse.  

 Tabel 8. Andelen af gymnasiefremmede studenter i uddannelse i 2012

Stx

Hf (alm.) Hf (VUC) Stud-kurser

Hhx

Htx

I alt

Almengymnasiale uddannelser0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
Erhvervsgymnasiale uddannelser0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
Erhvervsfaglige grundforløb1 %3 %1 %0 %1 %1 %1 %
Erhvervsfaglige praktik- og hovedforløb5 %12 %6 %2 %14 %11 %9 %
Korte videregående uddannelser4 % 6 %5 %10 %8 %7 %6 %
Mellemlange videregående uddannelser42 %59 %50 %33 %34 %37 %42 %
Bachelor29 %14 %18 %33 %19 %24 %24 %
Lange videregående uddannelser19 %5 %20 %22 %24 %20 %19 %

 

Karakterer

Tabel 9 viser, at der blandt studenterne fra 2008 var 724 elever med et gennemsnit fra grundskolen på under 4, mens der var 14.221 elever med et gennemsnit på under 7.

Dermed var der 2 pct. af studenterne fra 2008, der havde et karaktergennemsnit fra grundskolen på under 4, mens hele 42 pct. havde under 7 i karaktergennemsnit fra grundskolen. Andelen med under 4 og endda under 7, var størst på hf, når man ser på studenterne fra 2008.

Tabel 9. Studenter fordelt på gennemsnit fra grundskolen

Under 4

Antal studenter

Under 4

Fordeling i pct.

Under 7

Antal studenter

Under 7

Fordeling i pct.

Gymnasiet940%5.84730%
Hf (alm.)3308%2.73469%
Hf (VUC)786%39832%
Stud.kurser63%8135%
Hhx1803%3.99958%
Htx361%1.16248%
I alt 724 2% 14.221 42%

 

Ser man på andelen af studenter med under 4 i gennemsnit fra grundskolen (se tabel 10), havde 55 pct. af de gymnasiefremmede under 4 i gennemsnit fra grundskolen. Mest udtalt er tendensen på stx, hvor 49 pct. af de gymnasiefremmede har under 4 i gennemsnit fra grundskolen. Antalsmæssigt er der dog ikke tale om særligt mange elever for så vidt angår stx.

Tabel 10. Andel af gymnasiefremmede med under 4 i snit

  Gymnasiefremmede under 4 i snit            I alt
Stx49 %46
Hf (almindelig)55 %183
Hf (VUC)58 %45
Studenterkurser50 %3
Hhx58 %104
Htx50 %18
I alt 55 % 399

 

Ser man samlet på gruppen af unge med en gymnasial uddannelse i 2008 med under 4 i gennemsnit fra grundskolen, var 31 pct. i beskæftigelse og 56 pct. under uddannelse. Se tabel 11.

Tabel 11. Arbejdsmarkedstilknytning for studenterne med under 4 i snit fra grundskolen i 2012

 

 Stx

Hf (alm) Hf (VUC) Stud-kurser

Hhx

Htx

I alt

Privat erhverv13 %18 %13 %0 %31 %14 %20 %
Offentligt erhverv13 %13 %12 %0 %9 %3 %11 %
Under uddannelse65 %55 %55 %100 %50 %58 %56 %
Arbejdsløs2 %3 %6 %0 %4 %8 %4 %
Udenfor arbejdsstyrken2 %8 %6 %0 %2 %11 %6 %
Ukendt / Ingen match5 %2 %8 %0 %3 %6 %3 %

 

Blandt studenter med under 4 i gennemsnit fra grundskolen - i alt 403 unge -  som er i gang med en uddannelse i 2012, er 88 pct. (354 unge) i gang med en videregående uddannelse. 59% pct. (237 unge) i gang med en mellemlang videregående uddannelse og 20 pct. (81 unge) er i gang med en bachelor eller lang videregående uddannelse i 2012. Se tabel 12.

 

12 pct. (altså bare 49 unge) er i gang med en erhvervsuddannelse. Fra stx er det alene 4 studenter med under 4 i snit fra grundskolen, som er i gang med at dobbeltuddanne sig.

Tabel 12. Uddannelsesvalg blandt studenter med under fire i snit fra grundskolen i 2012

Stx Hf (alm.) Hf (VUC) Stud-kurser Hhx Htx I alt
Erhvervsfaglige grundforløb3%3%2%0%0%0%2%
Erhvervsfaglige praktik- og hovedforløb3%10%5%0%16%14%10%
Korte videregående uddannelser3%7%12%17%17%5%9%
Mellemlange videregående uddannelser64%65%63%33%46%48%59%
Bachelor20%14%12%33%19%10%16%
Lange videregående uddannelser7%1%7%17%3%24%

4%

 

Læs også:

91 procent af studenterne er i uddannelse eller beskæftigelse

 

Download undersøgelsen som pdf-fil: Studenterne fra 2008 - Hvem er de, og hvor langt var de i 2012.pdf

Emner: Karakterer
Interessent: