Brev til den nye undervisningsminister

Brev til ministeren
 

​Kære børne- og undervisningsminister,

Tillykke med ministerposten. Vi glæder os over retningen i "Retfærdig retning for Danmark", hvor vi ser mange sammenfald med GL's ønsker og synspunkter. Vi ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde til gavn for fremtidens generationer og håber, at vi i fællesskab kan sikre høj kvalitet i de gymnasiale uddannelser.

For de gymnasiale uddannelser er en succes. En gymnasial uddannelse (stx, hf, hhx, htx, eux) er stadig den mest populære ungdomsuddannelse blandt de unge, og gymnasiet løfter en vigtig samfundsopgave med at uddanne og danne over 70 % af en ungdomsårgang. Desuden bidrager sektoren til at bryde den sociale arv og løfter en stor integrationsopgave. Derfor skal vi passe godt på vores gymnasiale uddannelser. GL repræsenterer underviserne på de gymnasiale uddannelser, nærmere bestemt omkring 15.000 gymnasielærere, og vi har den seneste tid oplevet konstante nedskæringer og uhensigtsmæssige politiske beslutninger. Vi vil i dette brev skitsere nogle af vores bekymringer og forslag til løsninger.


Overblik over GL's forslag

Kritisk økonomisk situation giver lavere kvalitet
Der skal reinvesteres i sektoren ud fra en erkendelse af, at alle skoler er ramt.

Institutionsstrukturen fungerer
Der skal indhentes evidens for, hvorvidt eventuelle justeringer i institutionsstrukturer medfører højere faglighed. Der skal arbejdes på at tiltrække elever til erhvervsuddannelserne og fastholde elever på de ungdomsuddannelser, der har højt frafald.

Almendannelse og SRP/SOP skal have bedre rammer
Der skal udmeldes en central norm for censur af SRP/SOP, der afspejler opgavens øgede omfang. Det stigende fokus på målstyring af sektoren skal begrænses.

Selvejet medfører fokus på økonomi frem for undervisning 
Undervisningsbevillingen skal i højere grad gives pr. klasse. Tilskuddet til gymnasial undervisning skal bruges til undervisning. Ansvaret for bygningerne kan placeres hos staten. Gymnasiernes kapacitet skal fastsættes af en politisk instans.

Den skæve elevfordeling presser sammenhængskraften og skolernes økonomi
Der skal udarbejdes lokale regler for elevfordelingen. Ventelisterne skal afskaffes, antallet af profilgymnasier skal begrænses, der skal etableres et garantiskolesamarbejde, hvor ingen udmelder elever, før de er sikret plads på en anden uddannelse, eller der skal indføres distriktsgymnasier.

De nye regler for elevoptag er for bureaukratiske og rammer skævt
Karakterkravet til gymnasiet skal droppes og reglerne skal forsimples.

Sprogfagene lider
Det skal være muligt at designe nye studieretninger med fleksible krav til tilrettelæggelsen, skolerne skal opfordres og økonomisk tilskyndes til at ansøge om studieretninger, der knytter fortsættersprog som studieretningsfag på a-niveau stærkere til eksisterende studieretninger. Det skal være muligt at tage begyndersprog på A-niveau som studieretningsfag, også på de studieretninger, der ikke er sproglige, der skal oprettes en særlig pulje med det formål at give tilskud til skolerne ved oprettelse af sproghold på højt niveau og særlige sproglinjer, der skal laves en målrettet indsats for at få flere til at vælge sprog på de erhvervsgymnasiale uddannelser og på hf.

Der er udfordringer med kvalitet og lærerkompetencer på eux
Alle lærere, der underviser i gymnasiale fag på eux, skal have gymnasialt pædagogikum. Afkortning af timerne i gymnasiale fag skal mindskes, fag, der afsluttes på gymnasialt niveau, skal gennemføres af lærere med gymnasialt faglige kompetencer, muligheden for afstigning med studiekompetence efter det studiekompetencegivende forløb på andet år på eux merkantil skal stoppes.

GL ønsker udvikling af prøveformerne og genindførelse af adgang til it under eksamen
Der skal igen indføres adgang til it under eksamen med tilhørende kontrolforanstaltninger mod snyd for at beskytte den nationale standard og elevernes retssikkerhed. GL ønsker desuden, at der iværksættes et udviklingsarbejde med henblik på at gennemtænke og udvikle gymnasiets prøveformer, så der er en bedre sammenhæng mellem prøverne og undervisningen.

VUC sikrer gymnasial uddannelse for voksne i hele landet
Der skal tilføres midler til nødlidende VUC-afdelinger. Ressourcetildelingen til landets VUC'er skal understøtte den brede geografiske uddannelsesdækning.

Behov for en ny karakterskala
Karakteren -3 skal afskaffes, og springene mellem skalaens midterkarakterer skal gøres mindre og ens fx ved at introducere en midterkarakter mere; skalaen kunne således hedde 00-2-4-6-8-10-12. Skalaens trinbeskrivelser skal ændres, og det skal drøftes, hvor meget karakterer bør fylde i gymnasieforløb

Faglærte med studentereksamen klarer sig godt
Vejledningsloven skal ændres, så Studievalg Danmark også kan vejlede unge under og efter en gymnasieuddannelse om mulighederne for at tage en erhvervsuddannelse.

Hf skal gøre mere trygt for eleverne
Hf elever skal starte i deres fagpakkeklasse, når de starter på hf, og undervisningen i fagene og i projekt- og praktikforløb tones i forhold til elevernes valg.


Læs hele brevet her:


UVM-minister.jpg 

Pernille Rosenkrantz-Theil er ny minister for bl.a. de gymnasiale uddannelser.
Ministeren er 42 år og fik en hf-eksamen som 31-årig, hvorefter hun tog en bachelor i statskundskab.​


Emner: Uddannelsespolitik
Interessent: