Lokaludvalget

 
 
Formændene for lokalbestyrelserne og områdebestyrelserne indgår i lokaludvalget, hvor GL's formand er formand. Udvalget er bindeled mellem hovedbestyrelsen og de lokale netværk/områdemøderne.

​​​​​Medlemmer af lokaludvalget

Formand: GL's formand jf. GL's love paragraf § 24 stk. 1

Næstformand: vælges af og blandt udvalgets medlemmer

Øvrige medlemmer: Formændene for de lokale netværk jf. GL’s love paragraf 21 stk. 7, formændene for områdebestyrelserne, samt en repræsentant for det stående udvalg for VUC.

I øvrigt kan medlemmer af hovedbestyrelsen og sekretariatet deltage i møderne

Udvalgets opgaver

I henhold til GL's love skal udvalget være bindeled mellem GL's hovedbestyrelse og de lokale netværk/områdemøder.

Udvalget er helt centralt for opretholdelse af et stærkt, engageret og velinformeret tillidsmandskorps. Med decentraliseringen af en række overenskomstforhold skal udvalget medvirke til, at foreningens politik dels bliver gennemført på den enkelte arbejdsplads og til, at hovedbestyrelsen er velorienteret om de lokale forhold, så den kan fastlægge en politik, der er i overensstemmelse med medlemmernes ønsker og behov

Det indebærer, at Lokaludvalgets medlemmer skal fremføre de synspunkter og forslag, som gennem netværkene kommer fra de lokale tillidsrepræsentanter. De skal endvidere have indsigt i de lokale aftaler, der indgås på skolerne, således at de kan sikre, at udvalget har overblik over udmøntningen af overenskomsterne på arbejdspladserne og kan drøfte konsekvenserne heraf for GL's politik. Tillidsrepræsentanterne er derfor forpligtede til at oplyse netværkene om alle de aftaler, de indgår med deres lokale arbejdsgiver.

Lokaludvalget skal have indblik i hovedbestyrelsens politik både i relation til overenskomsten, uddannelsespolitik og andre områder af interesse for tillidsrepræsentanterne. Lokaludvalget bør endvidere have lejlighed til at blive hørt om afgørende politiske beslutninger i hovedbestyrelsen. I særdeleshed gælder det i forbindelse med indgåelse af overenskomsten, idet det dog skal respekteres, at det er hovedbestyrelsen og repræsentantskabet, der er foreningens besluttende organer.

Udvalgets medlemmer har pligt til at orientere tillidsrepræsentanterne i netværkene om de informationer og drøftelser, der foregår i udvalget, således at det kan fungerer som bindeled mellem hovedbestyrelsen og netværkene og dermed tillidsrepræsentanterne.

Arbejdsgang

Udvalget mødes 8-10 gange om året. Der kan indkaldes til ekstra møder. Medlemmerne har pligt til at deltage i møderne, men kan i tilfælde af forfald sende en suppleant fra netværket. Formanden indkalder til møderne. En tredjedel af netværksformændene kan dog kræve udvalget indkaldt.​

For at udvalget kan fungere som bindeled skal udvalget have mulighed for at forberede væsentlige diskussioner i netværkene, inden drøftelserne foregår i udvalget. Derfor skal der hvert år lægges en plan for temadrøftelser i udvalget, så de kan indgå i det lokale netværksarbejde.  Ved hastesager kan det dog være nødvendigt, at udvalget bliver hørt uden mulighed for at have indhentet netværkenes synspunkter.

Mindst en gang årligt holdes et flerdages seminar, hvor udvalget arbejder mere intensivt med et tema.

Udvalgsarbejde

Lokaludvalget vælger medlemmer til følgende af GL's stående udvalg: overenskomstudvalget, arbejdspladsudvalget, lovudvalget samt det udvalg, der planlægger repræsentantskabets møder ligesom udvalget kan vælge medlemmer til ad hoc udvalg. Der nedsættes desuden et udvalg til at planlægge det årlige seminar.

Konkrete opgaver

  • Drøfte overenskomst sammen med overenskomstudvalget
  • Indsamle og drøfte lokale arbejdstids- og lønaftaler.
  • Overvåge lokale arbejdsforhold sammen med arbejdspladsudvalget
  • Beskæftigelsesundersøgelsen og andre generelle spørgsmål i forbindelse med ansættelser, afskedigelser og job på særlige vilkår
  • Drøfte GLs høringssvar til ministerier og styrelser​​​​​
  • Drøfte tillidsrepræsentanternes forhold sammen med arbejdspladsudvalget
  • Drøfte uddannelsespolitikkens konsekvenser for arbejdsforholdene
  • Drøfte GLs informationspolitik overfor TR og medlemmerne.
  • Drøfte generelle spørgsmål vedr. psykisk arbejdsmiljø mv.​

Emner: Organisation; Tillidsrepræsentanter
Interessent: Tillidsrepræsentant