Velkommen nye TR

 
 
GL’s medlemsundersøgelser viser, at TR har den største indflydelse på, hvordan medlemmerne opfatter GL – og hvor tilfredse de er med at være medlem af GL. Det er derfor en vigtig post, du har sagt ja til – både for medlemmerne og for GL.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Du er meget velkommen til at benytte sekretariatet, når du har behov for det. Der er lokale netværk for tillidsrepræsentanter, og det er også håbet, at du får glæde af samarbejdet i netværket.

GL’s TR-undersøgelse viser, at 89% af tillidsrepræsentanterne er tilfredse eller meget tilfredse med at være TR. Det håber vi​ også, at du bliver!

Læs siden her eller download den som pdf: Intro til nye tillidsrepræsentanter.pdf

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Indholdsfortegne​lse

​Tillidsrepræsentantens rolle

Tillidsrepræsentantens rolle er at medvirke til, at lærerne har gode løn- og arbejdsforhold, og at skolen er en attraktiv arbejdsplads. Tillidsrepræsentanten er GL’s lokale repræsentant og interessevaretager for sko­lens/kursets kolleger. Den lokale forhandlingsret uddelegerer GL til tillidsrepræsentanten, og det er således tillidsrepræsentanten, som repræsenterer lærerne lokalt i alle spørgsmål om aftalte løn- og arbejdsforhold.

Regelsæt for TR

Reglerne for tillidsrepræsentanterne er fastlagt ved særlige aftaler, som er en del af overenskomstkomplekset. I TR-aftalen (cirkulæret ”Tillidsrepræsentanter i staten mv.”) findes regler for tillidsrepræsentantens for­hold til ledelsen og for grundlaget for at kunne udføre TR-arbejdet. Det er regelsættet på statsområdet, som er gældende for alle skoler, dog ikke for Sct. Annæ Gymnasium, hvor det er Københavns Kommunes regelsæt, der er gældende. Forskellen mellem regelsætterne er dog små. 

Suppleantens rolle

Suppleanten har en vigtig opgave i at støtte tillidsrepræsentanten og sammen med tillidsrepræsentanten drøfte alle sider af tillidsrepræsentantens arbejde. På mange skoler og kurser fungerer tillidsrepræsentanten og suppleanten som et tæt makkerpar - på nogle skoler i kraft af en velfungerende arbejdsdeling. GL anbefaler, at TR og TR-suppleanten fungerer som et team i det daglige arbejde. Herved kan grunden også lægges til en kon­tinuitet i tillidsrepræsentantarbejdet, ved at suppleanten senere vælges til tillidsrepræsentant.

Lokalt, dvs. i samarbejde med skolens ledelse, kan der aftales, hvilken rolle suppleanten har, men suppleanten har dog formelt ikke nogen selvstændig kompetence, hverken i relation til medlemmerne, skolens/kursets ledelse eller GL, men træder i til­lids­repræsentantens sted ved dennes (midlertidige) forfald. I denne situation har han/hun samme opgaver og rettigheder som tillidsrepræsentanten.

Arbejdsforholdene for TR

Tillidsrepræsentanten må - ifølge reglernes ordlyd - anvende den tid, der er nødvendig til tillidsrepræsentantarbejdets forsvarlige udførelse, når hensyn tages til arbejdspladsens størrelse og eventuelle lokale forhold. De nærmere betingelser fastlægges lokalt.

Anvender skolen tidsregistrering, skal TR-arbejdet tidsregistreres.

Hvis skolen er en aftaleskole, kan tillidsrepræsentanten og skolens ledelse indgå en aftale om timereduktion. I nogle aftaler er samarbejdsudvalg/medindfly­del­ses­organ­ar­bejdet (SU/MIO) omfattet af reduktionen, i andre honoreres det separat. Enkelte aftaler rummer mu­lighed for særskilt honorering ved ekstraordinær belastning af tillidsrepræ­sen­tan­ten. En del tillidsrepræsentanter får desuden et (funktions)tillæg. Spørg afgående TR, hvad der er aftalt på din skole.

Er det på grund af tillidsrepræsentantarbejde nødvendigt at aflyse timer eller andet arbejde på skolen/kurset, skal der forud træffes aftale herom med ledelsen - med mindre det er en akut situation.

TR-reglerne giver tillidsrepræsentanten adgang til telefon, porto og kontorfacili­te­ter til arbejdet på skolen/kurset, og tillidsrepræsentanten skal have stillet et egnet lokale til rådighed til arbejdet. På en række skoler er der således etableret et tillidsrepræsentantkontor.

Tillidsrepræsentanten skal have mulighed for at deltage i tillidsrepræsentantuddannelse, herunder TR-seminar, repræsentantskabsmøder, områdemøder og andre tillidsre­præsentantmøder i GL-regi. GL dækker ophold, forplejning og rimelige kør­sels- og rejseudgifter. Resten skal dækkes af skolen. Tillidsrepræsentanten vil ikke få løntræk.

En tillidsrepræsentant er beskyttet ekstra mod uberettiget afskedigelse. Der skal således tvingende årsager til afskedigelsen. Den samme beskyttelse har suppleanten, medlemmer af og suppleanter i SU/MIO samt arbejdsmiljørepræsentanten.

Tillidsrepræsentantens opgaver

Tillidsrepræsentantinstitutionen er et led i det samarbejdende og konfliktløsende forhandlingssystem på det danske arbejdsmarked. Systemet er præget af en klar konsensusorientering. Med andre ord skal tillidsrepræsentanten sikre ro på arbejdspladsen og være det samarbejdende bindeled mellem ledelse og lærere (jf. cirkulære om "Tillidsrepræsentanter i staten mv.").

TR varetager medlemmernes interesser:

 • Gennem den daglige interessevaretagelse (stort og småt)
 • Som den lokale overenskomstpartner
 • I forbindelse med personalesager
 • Gennem samarbejdet i SU/MIO, bestyrelse, PR og AR
 • Som informationsformidler og bindeled til GL

TR og nye lærere​

Nye lærere – både fastansatte og vikarer – har brug for, at du som tillidsrepræsentant byder dem velkommen. Og GL har brug for at have en høj organisationsgrad, både på skolen og på landsplan, for at have gennemslagskraft. Som noget af det mest presserende har nye lærere brug for at få gennemgået den første lønseddel og de​res opgaveportefølje. GL har udarbejdet et idékatalog om, hvordan du kan ta​ge iod nye lærere.

Desuden er der lavet præsentationsmateriale, som du kan bruge på et introduktionsmøde for nye lærere, samt materiale​ til udlevering til nye lærere (det bliver også tilsendt med posten). Præsentationsmaterialet finder du på siden "Tag godt imod nye lærere".​


GL håber, at du tidligst muligt vil give nyansatte GL's velkomstpjece​ og opfordre dem til at melde sig ind. Er de nyansatte vikaransatte, bedes du også give dem den lille folder med information til vikaransatte. Du må meget gerne synliggøre fordelene ved et medlemskab af GL, så nye lærere får lyst til at melde sig ind i GL, herunder fortælle dem, at GL er et fællesskab for gymnasielærere.​

TR som kollegernes talsmand

Tillidsrepræsentanten er kollegernes talsmand over for ledelsen i alle spørgsmål om løn og arbejdsforhold.  

Tillidsrepræsentanten har ret til indsigt i løn- og ansættelsesforhold​ på skolen/kurset og kan henvende sig til ledelsen med forslag, henstillinger og klager over arbejdspladsens forhold såvel på eget initiativ som efter opfordring.

I pædagogiske og undervisningsmæssige spørgsmål kan grænserne for tillidsrepræsentantens opgaver være vanskeligere at drage; i praksis må det afhænge af samarbejdet med formanden for pædagogisk råd og øvrige lærerrepræsentanter.

Tillidsrepræsentanten er født medlem af det lokale SU/MIO. GL opfordrer tillidsrepræsentanten til at søge at blive næstformand for udvalget. Det er tillige GL's politik, at TR vælges som medarbejderrepræsentant til bestyrelsen, da TR - qua sin viden og uddannelse som TR - har gode kompetencer til at være medarbejdernes repræsentant i bestyrelsen. TR kan samtidig sikre, at der er sammenhæng i den opgavevaretagelse, som TR udfører i skolens interesse.   

Det er tillige tillidsrepræsentantens opgave at hjælpe enkeltmedlemmer, der har brug for det i relation til deres arbejdsforhold. Opgaven er bl.a. at fremskaffe de fornødne informationer samt orientere om GL's mulighed for at løse eventuelle problemer. I forbindelse med lokale aftaler vil tillidsrepræsentanten ofte være den eneste, som kan besvare spørgsmålene fyldestgørende.

Mange forespørgsler kan besvares ved at henvise til, hvor oplysningerne kan findes: lønoversigter, overenskomsten, Gymnasieskolen, Pensionskassen osv. Skal oplysningerne søges i GL - centralt eller lokalt - er det normalt også tillidsrepræsentantens opgave at fremskaffe disse (det begrænser dog ikke det enkelte medlems adgang til at henvende sig direkte til sekretariatet). Mange informationer kan findes her på GL's hjemmeside.

Særligt krævende er tillidsrepræsentantens rolle ved personsager på skolen/kurset. Hvis der er en egentlig sag, skal ledelsen orientere tillidsrepræ­sentanten, som skal underrette GL. Der gælder kla­re regler for, hvorledes personsager skal behandles, krav til dokumentation, løbende orientering af TR samt lærerens ret til udtalelse ved­rørende sagen. Ved tjenstlige samtaler med ledelsen er det meget vigtigt, at den pågældende lærer har tillidsrepræ­sentanten eller en anden kollega med til mødet for præcis at høre, hvad ledelsen har sagt. Det er vigtigt at pointere over for medlemmet, at medlemmet på ingen måde bør udtrykke sig skriftligt uden GL's medvirken.

TR som lokal overenskomstpart og forhandler

Tillidsrepræsentanten er som repræsentant for GL den lokale overenskomstpart på institutionen og har ansvaret for, at overenskomsten overholdes.  

Inden du første gang skal forhandle med ledelsen, anbefales det, at du tager kontakt til netværksformanden eller GL's sekretariat​ for at drøfte muligheder og faldgruber igennem. På TR-kurser vil du blive trænet i at forhandle. ​Læs mere her


TR's rolle ved afskedigelser og nedskæringer

.TR har en vigtig funktion i forbindelse med nedskæringer og afskedigelser. Find information og værktøjer til bedst muligt at hjæ​lpe berørte medlemmer her. Og tag gerne kontakt til sekretariatet.


TR som kontaktled mellem medlemmerne og GL’s øvrige organisation

Tillidsrepræsentanten i forhold til GL centralt

Tillidsrepræsentanten er et vigtigt kontaktled mellem medlemmerne og GL centralt. Det er afgørende, at GL centralt bliver orienteret om, hvad der rører sig hos medlemmerne, samtidig med at medlemmerne bliver orienteret om, hvad GL gør og mener. Tillidsrepræsentanten skal orientere GL om alle sager af særlig betydning.

Tillidsrepræsentantens informationskilder:

 1. GL’s hjemmeside (herunder debatfora) og TR-nyhedsbreve​
 2. Deltagelse i netværksmøder og i tillidsrepræsentantmøder/områdemøder
 3. Deltagelse i repræsentantskabsmøder 
 4. Deltagelse i tillidsrepræ­sen­tant­kurser og TR-seminar


TR i forhold til netværk

Tillidsrepræsentanter indgår i netværk​. Tillidsrepræ­sen­tan­ter på private skoler og erhvervsgymnasier deltager herudover i de respektive områdemøder.  

Deltagelse i netværks- og områ­destrukturens møder er en vigtig støtte for tillidsrepræsentantens arbejde, ligesom det giver en betydelig indsigt og indflydelse. Ud over de fysiske møder har hvert netværk et debatforum på GL's hjemmeside​, som også anvendes til erfaringsudveksling.

TR som infor­mations­formidler og forholdet til lærerne på skolen

Tillidsrepræsentantens styrke afhænger meget af forholdet til det øvrige lærerkollegium.  

Organisationsverdenen er på mange må­der umiddelbart fremmed for skole­ver­denen, og informationer og forkla­rin­ger er derfor ofte nødvendige for, at kollegerne og lærerværelset kan forstå, hvad der arbejdes med i GL - for slet ikke at tale om, hvilke grænser der er for GL's indflydelse.

På den enkelte skole dannes en GL-klub. Klubben skal være baggrundsgruppe for tillidsrepræsentantens arbejde, skabe øget interesse for GL-arbejdet på skolen og være det forum, hvor forhandlingsmandater fastlægges. Du kan få oprettet et debatforum til GL-klubben​ her på gl.org, så I kan debattere uden ledelsens indblanding. Kontakt jfl@gl.org for nærmere information og aftale.

GL har udarbejdet "Vejledende vedtægter for GL-klubber". GL har også udarbejdet folderen 'Det organiserende klubmøde', som er inspirationsmateriale til at få GL-klubben til at fungere bedre.

Samarbejdsudvalg

Der skal oprettes lokale SU/MIO på alle skoler/kurser med mindst 25 (fuldtids)beskæf­tigede (lærere, teknisk- og administrativt personale, kan­tinemedarbejdere, rengøringspersonale mv. - alle inkl.). Udvalget sammensættes efter aftale med ledelsen og de lokale tillidsre­præsentanter. Hvis der ikke er et velfungerende udvalg på skolen, er det yderst vigtigt at gøre en indsats for at få udvalget i god drift.

Da institutionerne har selveje, er SU/MIO afgørende for medarbejdernes indflydelse på skolens forhold.

Hovedprincipperne i samarbejdsbe­stem­melserne er:

 • der skal gives al relevant information
 • der skal ske en drøftelse af alle relevante spørgsmål, hvis en af parterne ønsker det
 • der kan indgås aftale, betegnet "fastlæggelse af en retningslinje" i henhold til bestemmelserne.

Mens der er knyttet et retskrav ("skal") til information og drøftelse, foreligger fastlæggelse af retningslinjer som en mulighed ("kan"), idet der forudsættes enighed mellem parterne.

Det er imidlertid ofte underkendt, hvor stærk en kort information og drøftelse kan være i samarbejdsforholdets spil. Der skal skrives referat, som skal godkendes af formand og næstformand i fællesskab - ligesom de sammen indkalder til møderne og sætter dagsordenen. I et velfungerende SU vil man ofte opleve, at man mellem ledelse og medarbejdere er enige om målene på skolen. Det er vigtigt for en attraktiv arbejdsplads, at ledere og medarbejdere får mulighed for at opstille fælles mål. I SU er der mulighed for at samle den organisatoriske viden, der findes på de forskellige niveauer i et samlet forum.

Der kan nedsættes underudvalg under SU/MIO, og der kan indkaldes bistand og vejledning udefra. Samarbejdsmedlemmerne har ret til et kursus i de formelle og reelle muligheder, der ligger i aftalens bestemmelser.

Retningslinjer indgået efter disse be­stem­melser har en vis retskraft - som er væsentlig større end beslutninger truffet i pædagogisk råd, som ingen retskraft har.

GL opfordrer til at fastlægge skriftlige retningslinjer i samarbejdsudvalget. Det er GL's opfattelse, at aftalte retningslinjer i samarbejdsudvalgene er et udmærket redskab til at opnå demokratisering og medindflydelse på skolen/kurset. Indflydelsen kan opnås på en lang række emner, såsom løn- og personalepolitik (ex. hvordan forholder skolen sig til alkohol, sygdom og afskedigelse) eller generelle forventninger til medarbejderne, herunder hvordan man kommunikerer (elektronisk) med eleverne.

Aftalen om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten.

Overdragelse fra tidligere TR til dig som ny TR

Som nyvalgt tillidsrepræsentant er der formodentlig meget, du skal sætte dig ind i. Det er derfor vigtigt, at overdragelsen af hvervet sker på den bedst tænkelige måde. Det kan være en stor fordel at aftale med den tidligere TR, at der holdes en løbende kontakt, så du kan få råd og vejledning, når spørgsmålene opstår. 

Indledningsvis bør du blive informeret om de aftaler, der er indgået på skolen/kurset. Det er samtidig vigtigt at drøfte, om der er særlige præmisser i forhandlingerne, som skal inddrages i forståelsen. Aftalen om TR’s arbejdsvilkår er også væsentlig at få drøftet. 

Ligeledes kan det anbefales, at forhandlingsreferater af udmøntning af lokale løntillæg overdrages til dig. Det er samtidig godt at vide, hvilken taktik der har været ved forhandlingerne. Hjælp til opdatering af lønstatistikken kan også være rar at få første gang. 

Andre emner kan være skolens økonomi, hvad der sker i bestyrelsen og medarbejderrepræsentantens rolle i bestyrelsesarbejdet, eventuelle verserende sager og opmærksomhedssager i den kommende tid. 

Listen kan være lang, og du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte GL’s sekretariat.

Tillidsrepræsentantens årshjul

Indmeldelse og ændringer i medlemsregister: I Mit.GL kan du som TR se medlemmer på din skole. Det er især relevant i begyndelsen af skoleåret at tjekke, om medlemslisten svarer til de reelle forhold. Hvis ikke, så bed medlemmerne om at opdatere deres informationer.

Beskæftigelsesundersøgelse: I august/september udarbejder GL en beskæftigelsesundersøgelse. Derfor beder man TR om at udfylde et skema (findes på hjemmesiden og udsendes elektronisk). Undersøgelsen anvendes til at finde ud af, om medlemmer, der arbejder som vikarer, eventuelt skulle have været fastansat i stedet. Du kan i den forbindelse blive bedt om at tage en uformel snak med din rektor.         

TR-kursus: Som ny tillidsrepræsentant (og TR-suppleant) bør man deltage i TR-grunduddannelsen, som GL tilbyder alle nye tillidsrepræsentanter. Grunduddannelsen er bygget op over tre moduler, hver af tre dages varighed: 1. modul omhandler opstart og introduktion til det at være tillidsrepræsentant og ligger som regel ultimo september. 2. modul omhandler skoleøkonomi, løn og lønforhandlinger og ligger som regel lige efter efterårsferien. 3. modul omhandler TR på arbejdspladsen og ligger som regel primo februar. Alle tre moduler har en varighed af tre dage.

Ud over grunduddannelsen afholder GL TR-seminar, typisk i uge 10, og der tilbydes kurser i 1) Bestyrelsesarbejdet 2) Skoleøkonomi 3) Budget, regnskab og erfaringsudveksling. Flere af disse kurser tilbydes også til medlemmer, som sidder i bestyrelsen.

Se de aktuelle kurser for tillidsrepræsentanter her​.


Repræsentantskabsmøder: En gang årligt afholdes det ordinære repræsentantskabsmøde. Mødet ligger ultimo november, og der er mødepligt for TR med 15 eller flere medlemmer. Kan TR ikke deltage, skal suppleanten repræsentere skolen. En måned inden vil TR modtage det materiale, som skal behandles på repræsentantskabsmødet, således at det er muligt at hente mandat blandt medlemmerne til de punkter, som kræver afstemning og i øvrigt få drøftet, hvilke budskaber lærerne gerne vil bringe videre. Materialet kan ses af TR på GL's hjemmeside. Det kan desuden være nødvendigt at indkalde til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde. Tidspunktet for disse afhænger af, hvilke opgaver hovedbestyrelsen har brug for et mandat til. Ex. i forbindelse med OK vil der altid skulle afholdes et ekstraordinært møde i foråret efter forhandlingerne.​


Modtagelse af nye kollegaer: GL's medlemsundersøgelse viser, at synligheden af den lokale tillidsrepræsentant er meget vigtig for tilfredsheden med GL. Desuden er den høje organisationsrate af stor betydning i en forhandlingssituation, både centralt som lokalt. Det er derfor vigtigt, at du som TR gør noget ud af at modtage nye kollegaer, således at de bliver præsenteret for dem, som varetager deres interesser. 

Valg af TR: Tillidsrepræsentanten og suppleanten vælges for to år ad gangen. Valg foregår altid inden april i de ulige år, med mindre omstændighederne gør, at valget sker midt i en periode. En nærmere beskrivelse af valget finder du her. Både TR og TR-suppleant skal anmeldes. Det sker ved at udfylde en blanket, som sendes til GL's sekretariat, som anmelder over for skolen/kurset. Læs mere her.


Anmeldelse af arbejdsmiljørepræsentant (AMR): GL anbefaler, at AMR vælges blandt medlemmerne for at sikre, at AMR har kollegiets opbakning i sit virke.


Valg til hovedbestyrelsen (HB): Alle GL's medlemmer har stemmeret til valg af hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsen vælges for 3 år ad gangen. Det er i den forbindelse TR's opgave at informere om valget.


Lokale lønforhandlinger: En større del af en gymnasielæreres løn aftales lokalt. Lønforhandlingerne foregår årligt og er en løbende proces. Læs mere om lokale forhandlinger og GL's lønpolitik.


Lønstatistik og opdatering af denne: Som en hjælp til den årlige lønforhandling har GL udarbejdet en lønstatistik (excel-fil). Lønstatistikken er dit vigtigste argumentationsværktøj, når du skal forhandle med rektor. Lønstatistikken giver dig et overblik over samtlige læreres løn fordelt på centrale og lokale tillæg og viser en sammenligning med gennemsnitslønnen for hele landet. Desuden kan lærerne sorteres efter forskellige parametre, såsom alder og anciennitet etc. En gang årligt bør du opdatere lønstatistikken. Dette gøres ved at indsende den gamle lønstatistik til Casper Klink, hvorefter du vil modtage en opdateret lønstatistik. At GL modtager skolens lønstatistik, uanset resultatet af den lokale lønforhandling, er et meget vigtigt redskab i GL's dokumentation og analyse af lærernes lønudvikling.

GL's hjemmeside for TR

Der er lavet en guide for TR til hjemmesiden, som du finder her​.

Indkaldelse til GL-møde for nyansatte

​Her er en skabelon, som du kan bruge til indkaldelsen til GL-møde for nyansatte.Emner: Organisation; Tillidsrepræsentanter
Interessent: Tillidsrepræsentant

TR-kurser for nye TR og nye TR-suppleanter: se her

Overordnede dokumenter:
Overenskomsten
Tillidsrepræsentanter i staten mv.
Aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten​​​​​​​