Valg af TR/AMR

Formular
 
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Valg 

Valg af tillidsrepræsentant, tillidsrepræsentantsuppleant og arbejdsmiljørepræsentant sker for en toårig periode. Næste valg skal ske inden 31. marts 2023​.

Valg af TR/TR-suppleant
Valg af tillidsrepræsentant og -suppleant sker i henhold til:

På de skoler/kurser, der efter de aftalte tillidsrepræsentantregler har ret til at vælge en anmeldt GL-tillidsrepræsentant, følges ovenstående valgregler. På skoler, hvor man ved et samlet valg vælger en AC-TR, anbefaler GL, at man følger nedenstående regler, evt. med nødvendige, lokalt aftalte tilpasninger. I forbindelse med valget af tillidsrepræsentant vælges også en tillidsrepræsentantsuppleant.
 
Alle lærere, som TR skal repræsentere, har stemmeret. Alle GL-medlemmer, der ikke har personaleansvar, er valgbare. Ledere med personaleansvar indgår ikke i valggrundlaget, har ikke stemmeret og er ikke valgbare. 

Inden valget afholdes et opstillingsmøde, som TR (subsidiært suppleanten) indkalder til for at drøfte valget og opstille kandidatlister. Dette møde skal afholdes til inden for de 10 første skoledage i marts  Indkaldelsen skal ske med et varsel på mindst 6 skoledage. Af hensyn til konstutuering af netværksstrukturen, er det hensigtsmæssigt at valget afvikles tidligt.

Er der flere kandidatlister, vælges der af og blandt de fremmødte 2 valgledere, som arrangerer en skriftlig, hemmelig afstemning. (Denne afstemning kan gennemføres digitalt, fx via Lectios afstemningsmodul).

Resultatet af afstemningen afgøres ved almindelig stemmeflerhed. 

Resultatet af valget skal i alle tilfælde (også ved genvalg!) anmeldes til GL’s sekretariat senest fredag den 31. marts 2023. Af hensyn til de efterfølgende netværks- og områdebestyrelsesvalg vil vi dog gerne have anmeldelserne så hurtigt som muligt.

Anmeldelserne bedes udfyldt med alle oplysninger. De skal bruges, når sekretariatet anmelder over for ledelsen. Opstår der senere uenigheder, er det vigtigt, at det formelle er i orden. TR-anmeldelsen foregår elektronisk nederst på denne side.

 
Specielt for VUC og erhvervsgymnasier
Skoler/kurser med flere afdelinger mv. har i nogle situationer mulighed for at vælge mere end en TR, jf. Aftale om tillidsrepræsentanter i staten.

Hvis TR er GL-medlem og samtidig AC-tillidsrepræsentant (fx for medlemmer af DJØF eller IDA), skal det på anmeldelsen angives, hvilke grupper TR også dækker.

Hvis der vælges en TR, som ikke er medlem af GL, men en anden AC-organisation, skal dette meddeles den organisation, som vedkommende er medlem af. Den pågældende organisation vil så meddele GL, at den valgte TR dækker GL-medlemmer.​


Valg af arbejdsmiljørepræsentant
Valg af AM​R sker i henhold til arbejdsmiljøloven og bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed, nr. 1181 af 15. o​ktober 2010. Der skal vælges en AMR, hvis der på arbejdspladsen samlet set er mere end 9 ansatte. Antallet af AMR fastsættes af arbejdsgiver i samarbejde med de ansatte og skal endvidere fastsættes således, at alle ansatte kan komme i kontakt med deres arbejdsmiljørepræsentanter.

Det vil være naturligt at følge samme regler (tidsfrister/opstilling/anmeldelse m.m.) som ved valg af tillidsrepræsentanter.

Tillidsrepræsentanten bedes:
• orientere arbejdsmiljørepræsentanten 
• sikre, at der afholdes opstillingsmøder inden for de 10 første skoledag i 2023 - ​med mindst 6 skoledages varsel
• sikre, at resultatet af valgene i alle tilfælde meddeles GL snarest muligt og senest fredag den 31. marts 2023.

GL foretager herefter skriftlig anmeldelse af tillidsrepræsentant, -suppleant og arbejdsmiljørepræsentant over for arbejdsgiveren, som inden for få uger har mulighed for at gøre indsigelse mod valget. Der kan dog kun gøres indsigelse, hvis der er formelle fejl ved valget. Den elektroniske anmeldelse hertil er ​nedenfor.

De valgtes funktionsperiode er for i​ndeværende periode den 1. august 2021 - 31. juli 2023 og næste periode er fra 1. august 2023 - 31. juli 2025​.

Nyvalg af tillidsrepræsentant, -suppleant eller arbejdsmiljørepræsentant​ i valgperioden meddeles omgående til GL via TR-anmeldelse herunder.

 

Anmeldelse og medanmeldelse af TR og TR-suppleant

Når TR/TR-suppleanten er medlem af GL, er det GL, som anmelder hvervet overfor skolen. Såfremt TR/TR-suppleanten repræsenterer andre organisationers medlemmer, meddeler GL, at anmeldelsen også gælder på vegne af disse organisationer. Derfor er det vigtigt, at det på anmeldelsen nedenfor er angivet, om TR/TR-suppleanten skal repræsentere medlemmer af andre organisationer. GL sen​der en kopi til de relevante organisationer. De øvrige organisationer skal herefter ikke medanmelde, og ved eventuel forespørgsel herom fra arbejdsgiver, skal der blot henvises til den skete anmeldelse.

Spørgsmål om anmeldelser​ kan stilles til Christina Gehler Madsen, cgm​@gl.org​ eller på tlf. 33 ​29 09 00​​​​​​​​.​​​

Vi beder jer så vidt muligt om at anmelde samlet, så vi kan anmelde samlet over for skolen. Er der en post, der ikke er udfyldt, så angiv gerne begrundelse ​i bemærkningsfeltet.

NB! Husk at udfylde skolenavn mv. nederst i fomularen.​ Hvis du ikke er medlem af GL, men en anden AC-organisation, skal dette meddeles den organisation, som du medlem af. Den pågældende organisation vil så meddele GL, at den valgte dækker GL-medlemmer.​

TR anmeldelse​​​

TR: Navn


TR: E-mail


TR: Adresse


TR: Telefon


TR: Valg


TR: Er du medlem af anden organisation?


TR: Hvem overtager du hvervet fra?


TR: Valget træder i kraft pr. 1. august 2023, medmindre du angiver en anden dato


TR: Repræsenterer du medlemmer fra anden organisation? Hvis ja - hvilken/hvilke?


TR: Bemærkninger


TR: Samtykke læs mere her


TR-sup.: Navn


TR-sup.: E-mail


TR-sup.: Adresse


TR-sup.: Telefon


TR-sup.: Valg


TR-sup.: Er du medlem af anden organisation?


TR-sup.: Hvem overtager du hvervet fra?


TR-sup.: Valget træder i kraft pr. 1. august 2023, medmindre du angiver en anden dato


TR-sup.: Repræsenterer du medlemmer fra anden organisation? Hvis ja - hvilken/hvilke?


TR-sup.: Bemærkninger


TR-sup.: Samtykke læs mere her


AR: Navn


AR: E-mail


AR: Adresse


AR: Telefon


AR: Valg


AR: Er du medlem af anden organisation?


AR: Hvem overtager du hvervet fra?


AR: Valget træder i kraft pr. 1. august 2023, medmindre du angiver en anden dato


AR: Repræsenterer du medlemmer fra anden organisation? Hvis ja - hvilken/hvilke?


AR: Bemærkninger


AR: Samtykke læs mere her


Skole


Skolens e-mail


Skolens adresse


Emner: Organisation; Tillidsrepræsentanter
Interessent: Tillidsrepræsentant
Anmeldelse og genanmeldelse af ​TR​/TR-supp/AMR​
TR anmeldelse

Anmeldelse og genanmeldelse af Medarbejderrepræsentant
MR anmeldelse​