TR som bisidder for medlemmerne

 
 

​​​​​​​​​​​​Det er en del af rollen som tillidsrepræsentant at være bisidder for GL-medlemmerne. Der er forskellige situationer, hvor en lærer skal have tilbud om at tage en bisidder med. De typiske situationer er, hvis arbejdsgiver vil give en advarsel eller ligefrem agter at afskedige den pågældende, og derfor indkalder til en såkaldt tjenstlig samtale.

Der kan være situationer, hvor det måske er læreren, der føler behov for at få en bisidder med. Det kan eksempelvis være ved omsorgssamtaler i forbindelse med sygdom eller samtaler om lærerens opgaveportefølje. Her skal du bruge din sunde fornuft - for det er ikke altid en god ide, at du deltager som bisidder. I nogle situationer vil deltagelse af en bisidder optrappe en konflikt og eksempelvis kan en ledelse, der egentlig blot havde tænkt sig en uformel samtale provokeres til at give en skriftlig påtale. I andre tilfælde vil en bisidder være nyttig og give en trængt kollega et nødvendigt rygstød.

Du kan selv som TR melde ud over for dine medlemmer, at du står til rådighed, hvis de skulle få brug for det. Det kan være med til at gøre det lettere for et medlem at kontakte dig, når situationen opstår eller måske endda tidligere i processen.

Hvem skal du være bisidder for?

Du er tillidsrepræsentant for medlemmerne af GL samt evt. medlemmer af andre organisationer (typisk DJØF eller IDA), hvis der er en AC-klub på din arbejdsplads. Du er således ikke forpligtet til at være bisidder for lærere, der ikke er organiserede eller for andre faggrupper på arbejdspladsen.

Det er den pågældende lærer, der vælger om han/hun vil have en bisidder med og om det skal være tillidsrepræsentanten. Skolens ledelse kan således ikke beslutte, at det skal være dig, der er bisidder – det er op til den person, som sagen vedrører.

TR's rolle

Hvis arbejdsgiveren orienterer dig om, at en lærer er blevet indkaldt til en tjenstlig samtale, så bør du hurtigst muligt tilkendegive over for læreren, at du selvfølgelig står til rådighed. Hvis du føler at du ikke er den rette til at være bisidder i den pågældende sag (fx hvis det drejer sig om en konflikt du selv er involveret i), så hjælp med at finde en anden bisidder. Det kan være TR-suppleanten eller en kollega. Hvis din kollega ikke ønsker, at du deltager som bisidder, så må du respektere det.

Det er vigtigt for din kollega at have en bisidder med. Dels er der to par ører, som hører hvad modparten har at sige og dels undgår man også, at det bliver påstand mod påstand på et senere tidspunkt.

Samtale og opfølgning

En samtale, hvor du deltager som bisidder kan være meget forskellig alt efter hvad samtalen handler om, hvorvidt der har været tidligere samtaler, kulturen på arbejdspladsen mv.

Men nogle gode råd kan være:

  • Snak med læreren inden samtalen – hvad handler sagen om?
  • Lyt til hvad modparten fortæller
  • Spørg ind til det modparten fortæller - få afdækket fakta og sørg for at læreren får korrigeret misforståelser eller fejl
  • Tag en mødeafbrydelse hvis læreren er synlig utilpas ved situationen, eller der blot er forhold som I har brug for at vende på tomandshånd..
  • Fokuser på det fremadrettede og hjælp om nødvendigt din kollega med at være konstruktiv
  • Overvej om det vil være en fordel at undgå skriftlighed i sagen. Hvis der ligger et referat på personalesagen har en tilrettevi​​​sning eller påtale tungere vægt end hvis der blot har været en mere uformel samtale.
  • Hvis modparten insisterer på et referat, kan man nøjes med at kvittere for modtagelsen, hvis den involverede lærer ikke er tilfreds med indholdet og det ikke er muligt at komme igennem med rettelser.
  • Vær meget bevidst om din kollega ønsker at indgå en aftale i forbindelse med samtalen.  Hvis ønsket ikke er der – så lad være.! Aftal evt. at genoptage mødet på et senere tidspunkt, hvis der en brug for en tænkepause.
  • Sørg for en samtale med din kollega efter samtalen, så I kan drøfte hvad der foregik ved samtalen og hvad der evt. skal ske fremadrettet.

GL's rolle​​

Som hovedregel deltager GL's konsulenter ikke som bisiddere ved samtaler og det er der flere grunde til. Den lokale tillidsrepræsentant har i forhold til en konsulent fra GL langt større mulighed for at gå i en uformel dialog med den lokale ledelse. Samtidig kan deltagelse fra GL i visse tilfælde medvirke til at optrappe en konflikt og få ledelsen til at insistere på referat af samtalen og/eller provokere ledelsen til at udstede påtaler eller advarsler.

Konsulenterne rådgiver meget gerne TR og/eller det pågældende medlem, når der er indkaldt til en alvorlig samtale med ledelsen.

Emner: Organisation; Tillidsrepræsentanter
Interessent: Tillidsrepræsentant