Hvem forhandler tillidsrepræsentanten for?

 
 
ift. medlemmer af GL, andre akademikerorganisationer og ikke-medlemmer

​​​​​​​​​​​​​Tillidsrepræsentantens forhandlingsopgave er reguleret af tillidsrepræsentantaftalen, aftalen mellem en række akademiske organisationer om frit valg og GL's grænseaftale med DM.

Traditionelt har akademikere været organiseret efter deres uddannelsesbaggrund. Det betød, at jurister og økonomer var medlemmer af DJØF og ingeniører af IDA - uanset hvilket job de bestred.

Fritvalgsaftalen betyder, at akademikere kan vælge mellem de forskellige akademiske organisationer uafhængigt af deres uddannelsesbaggrund. Ingeniører, der underviser på gymnasialt niveau, kan melde sig ind i GL, og cand. scient.'er kan melde sig ind i IDA. Hvis man er medlem af en anden organisation end GL, er det som hovedregel denne organisation, der varetager den pågældendes individuelle interesser, fx i forbindelse med lønforhandlinger, klagesager mv.

Grænseaftalen mellem GL og DM betyder:

 • medlemmerne deles mellem de to organisationer, så magistre, der varigt er beskæftiget som lærere på de gymnasiale uddannelser, er organiseret i GL. Og magistre ansat andre steder er organiseret i DM.
 • DM og GL varetager interesserne for hinandens medlemmer, hvis der er tale om midlertidige ansættelser på mindre end 12 måneder, i forbindelse med bijob og i forbindelse med jobskifte.

De gymnasiale lærere er fordelt på 3 forskellige typer arbejdspladser:

 • De almene gymnasier/hf, hvor de fleste lærere er medlem af GL, mens der kan være en mindre gruppe, der er medlem af DJØF eller IDA.
 • VUC, hvor der er to afgrænsede lærergrupper, organiseret i hhv. GL og Uddannelsesforbundet.
 • De erhvervsgymnasiale uddannelser, hvor der typisk er lærere organiseret i forskellige organisationer.

GL-tillidsrepræsentantens opgaver

Det almene gymnasium/hf

Medlemmer af GL (og evt. vikarer organiseret i DM):

 • TR indgår lokale kollektive aftaler om arbejdstid og løn
 • TR aftaler løntillæg konkret for den enkelte
 • TR bistår ved alle typer personsager (elevklager, langvarig sygdom mv.)

 Medlemmer af andre akademiske fagforeninger (DJØF, IDA mv.):

 • TR indgår lokale kollektive aftaler om arbejdstid og løn​

 • TR aftaler løntillæg konkret for den enkelte – hvis TR er medanmeldt som AC-tillidsrepræsentant
 • TR bistår ved personsager (elevklager, langvarig sygdom mv.) – hvis TR er medanmeldt som AC-tillidsrepræsentant

Lærere, der ikke er medlem af en akademisk fagforening:

 • TR indgår lokale fælles aftaler om arbejdstid og løn
 • TR er rektors aftalepart, hvis der skal gives konkrete løntillæg til den pågældende

 ​​​​Medlemmer af andre akademiske fagforeninger (DJØF, IDA):

 • TR indgår lokale kollektive aftaler om arbejdstid og løn
 • TR aftaler løntillæg konkret for den enkelte – hvis TR er medanmeldt som AC-tillidsrepræsentant
 • TR bistår ved personsager (elevklager, langvarig sygdom mv.) – hvis TR er medanmeldt som AC-tillidsrepræsentant  

Lærere, der ikke er medlem af en akademisk fagforening

 • TR indgår lokale fælles aftaler om arbejdstid og løn
 • TR er ledelsens aftalepart, hvis der skal gives konkrete løntillæg til den pågældende

Erhvervsgymnasier

Medlemmer af GL (og evt. DM) og medlemmer af andre akademiske fagforeninger (DJØF, IDA mv.):

 • TR indgår (normalt) i fællesskab med andre relevante tillidsrepræsentanter på institutionen lokale kollektive aftaler om arbejdstid og løn
 • Kollektive og individuelle aftaler samt personsager varetages efter aftale blandt tillidsrepræsentanterne, der kan være anmeldt som AC-tillidsrepræsentanter. På store institutioner vil der være en særskilt GL-TR, der tager sig af GL-medlemmernes individuelle interesser.

Lærere, der ikke er medlem af en akademisk fagforening:

 • TR indgår i fællesskab med andre relevante tillidsrepræsentanter på institutionen lokale kollektive aftaler om arbejdstid og løn
 • En TR er skolens aftalepart, hvis der skal gives konkrete løntillæg til den pågældende

​​Er du medanmeldt?

GL skal over for skolen anmelde, hvis du som TR eller TR-suppleant repræsenterer medlemmer fra andre organisationer. Hvis dette ikke er sket, skal du anmelde det til GL, som vil anmelde/medanmelde overfor skolen samt orientere den anden organiastion, hvis medlemmer du skal repræsentere, at vi har anmeldt dig som TR/TR-suppleant overfor skolen. Skal du anmeldes/medanmeldes overfor skolen, bedes du udfylde formularen på denne side.​


Emner: Organisation; Tillidsrepræsentanter
Interessent: Tillidsrepræsentant