Klubvedtægter for GL-klub (vejledende)

 
 
Tillidsrepræsentantens styrke afhænger meget af forholdet til det øvrige lærerkollegium. På den enkelte skole dannes en GL-klub. Klubben skal være baggrundsgruppe for tillidsrepræsentantens arbejde, skabe øget interesse for GL-arbejdet på skolen og være det forum, hvor forhandlingsmandater fastlægges.

​​Tillidsrepræsentantens styrke afhænger meget af forholdet til det øvrige lærerkollegium.

Organisationsverdenen er på mange må­der umiddelbart fremmed for skole­ver­denen, og informationer og forkla­rin­ger er derfor ofte nødvendige for, at ko​llegerne og lærerværelset kan forstå, hvad der arbejdes med i GL - for slet ikke at tale om, hvilke grænser der er for GL’s indflydelse.

På den enkelte skole dannes en GL-klub. Klubben skal være baggrundsgruppe for tillidsrepræsentantens arbejde, skabe øget interesse for GL-arbejdet på skolen og være det forum, hvor forhandlingsmandater fastlægges.

Herunder finder du GLs vejledende vedtægter for GL-klubber:​

Vejledende vedtægter for GL-klub

§ 1 Klubbens navn er GL-klubben på ________________________________​​

§ 2 Alle GL-medlemmer, undtagen rektor, pædagogiske ledere /inspektorer, som er med i teamledelsen, er medlem af klubben.

§ 3 Klubbens formål er

· at varetage de af medlemmernes løn- og ansættelsesmæssige interesser, som er delegeret til lokal forhandling

· at skabe baggrund for øget medarbejderindflydelse på institutionen

· at skabe øget interesse for og indflydelse på formuleringen af GL's politik og at virke for gennemførelsen af GL's politik på institutionen.

§ 4 Klubben ledes af en bestyrelse bestående af mindst 3 personer med tillidsrepræsentanten som formand. I den udstrækning, der blandt GL-medlemmerne er valgt en suppleant for tillidsrepræsentanten, en arbejdsmiljørepræsentant, en formand for pædagogisk råd og en næstformand for pædagogisk råd, indtræder disse i bestyrelsen.

Hvis der ikke på institutionen er 3 GL-medlemmer valgt til ovenstående tillidsposter, foretages suppleringsvalg blandt og af institutionens GL-medlemmer.

Tillidsrepræsentanten og suppleanten for tillidsrepræsentanten vælges efter GL's valgregler.

§ 5 Klubbestyrelsen har til opgave at være daglig ledelse for klubben, herunder

· at være baggrundsgruppe for tillidsrepræsentantens forhandlinger med ledelsen, herunder sikring af forhandlingsmandater fra klubbens medlemmer.

· at koordinere arbejdet mellem lærerrepræsentanterne i pædagogisk råd, samarbejdsudvalg og andre organer på institutionen

· at tilrette informationsformidlingen til klubbens medlemmer, herunder at arrangere klubmøder

· at koordinere samarbejdet med andre medarbejdergrupper på institutionen

· at være baggrundsgruppe for tillidsrepræsentantens/suppleantens eventuelle deltagelse i område-/lokalstrukturen, repræsentantskabsmøder mv.

Klubbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 6 På et skriftligt indkaldt klubmøde til dette formål kan det besluttes, at der opkræves et klubkontingent til dækning af udgifterne ved klubbens drift. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

Hvis der opkræves et klubkontingent, skal der en gang årligt afholdes et klubmøde, indkaldt skriftligt, hvor et af punkterne på dagsordenen er aflæggelse af regnskab for klubkonti​ngentet.

§ 7 Forslag til ændring af klubbens vedtægter, herunder forslag om klubbens ophævelse, kan ske på et til dette formål skriftligt indkaldt klubmøde. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

Læs i "Velkommen som TR​" om TR som infor­mations­formidler og forholdet til lærerne på skolen​​

Emner: Organisation; Tillidsrepræsentanter
Interessent: Tillidsrepræsentant