Kommende opgaver 2010-2011

Kommende opgaver
Kommende opgaver
At de gymnasiale arbejdspladser er Attraktive Arbejdspladser, og at det enkelte medlem har gode arbejdsforhold og -vilkår.

Vedtaget af repræsentantskabet 30. november 2010  

GL sikrer, at de løbende – store som små – driftsopgaver i GL bliver løst, men i den kommende periode vil der i særdeleshed være fokus på:

At de gymnasiale arbejdspladser er Attraktive Arbejdspladser, og at det enkelte medlem har gode arbejdsforhold og -vilkår.

Sektorens opgaver og det pres, sektoren er udsat for, skaber et behov for, at der kommer yderligere fokus på studiemiljøet og på den enkelte arbejdsplads. Flere og flere afgørelser, der har betydning for det enkelte medlem, bliver i dag truffet på skolen, samtidig med at presset på medlemmet risikerer at blive større i form af på den ene side en arbejdsintensivering og på den anden side manglende lønudvikling. Derfor er det altafgørende også at have fokus på de forhold, der er rammesættende for uddannelserne.

Dette betyder, at de overordnede indsatsområder er:

1.   OK11 – centralt som decentralt

2.   Kvalitet i uddannelserne

3.   Skolernes økonomi og styring

Herudover er det vigtigt, at GL som organisation fortsat matcher udfordringer og medlemsforventninger: 

4.   GL's egen organisationsudvikling

 Ad 1. OK11 – centralt som decentralt

Arbejdstid: Det må forventes, at GL kom­mer under pres fra Finansministeriet bl.a. på forberedelsestiden, de lokale bindinger (aftaler), ressourcer og 'ledelsesrum', ligesom der vil komme et pres på at få den enkelte lærer til at undervise flere timer. GL vil under OK11-forhandlingerne afvise angreb på aftaleretten og arbejde for krav om bl.a. bedre planlægning og organisering af arbejdet, tid til opgaverne og bedre sammenhæng mellem arbejds- og privatliv. Krav, der skal fremme et godt arbejdsmiljø for medlemmerne. Fleksibilitetsmuligheder findes allerede i overenskomsterne, og det må derfor forventes, at der efter OK11 vil komme et centralt pres og lokalt ledelseskrav om opblødning af lokale aftaler. Efter de centrale forhandlinger vil det derfor være en stor udfordring, at der på alle skoler indgås lokale aftaler, der kan sikre lærerne ordentlige arbejdsforhold og -vilkår. GL vil desuden lægge vægt på, at der lokalt gøres en særlig indsats for at unge/nyansatte lærere tilbydes gunstige arbejdsvilkår.

Løn: Det må forventes, at centrale lønstigninger ved OK11 bliver begrænsede, hvilket aktualiserer behovet for, at der udmøntes løn lokalt. Med mange nye lærere bliver det vigtigere end nogensinde at få forhandlet lokale tillæg til medlemmerne, så også unge og vikarer sikres en ordentlig livsløn. Decentralt, støttet af GL-centralt skal der ydes en særlig indsats for, at medlemmerne reelt får lønstigninger ud af de lokale forhandlinger bl.a. pba. en forbedret lønstatistik, som er et afgørende værktøj i lokale forhandlinger.

Ad 2. Kvalitet i uddannelserne

GL vil arbejde for, at regeringen afsætter ekstra midler til et udviklingsprogram, der bæres af lærernes faglige og pædagogiske indsigt. Ud­viklingspro­gram­met har til formål at fremme videndeling, realisere tanker­ne i studieretningsgymnasiet og til at alle elever får optimale fag­lige udfordrin­ger uanset social baggrund. Udviklingen skal medvirke til at sikre en levende og attraktiv arbejdsplads og et godt læringsmiljø. Der skal fo­kus på fag og fagligt samspil, undervisnings- og evalueringsformer samt organisering og planlægning af undervisningen. Der skal ikke findes én måde at undervise på, men være rum for variation, der både afspejler forskellen mellem lærernes individuelle, professionelle baggrund og samspillet mellem læreren og den enkelte klasses forudsætninger og forventninger. Evalueringer, forskning og lærernes erfaringer skal bruges aktivt til at sætte dagsordenen for udviklin­gen.

Lærernes muligheder for kompetenceudvikling er for ringe. Mange skoler mangler en strategi, og der afsættes for få midler. Hovedbestyrelsen skal undersøge omfanget af efteruddannelse og synliggøre det reelle behov.

Ad 3. Skolernes økonomi og styring

En ordentlig skoleøkonomi har både betydning for kvaliteten i uddannelserne og for lærernes arbejdsvilkår. Derfor skal GL arbejde for at få fjernet de påtænkte besparelser og se på taxameterstyringens konsekvenser for de gym­nasiale uddannelser og fremsætte forslag til justering af den eksisterende taxametermodel. Der skal være fokus på kapacitet, elevfordeling og klassestørrelser i alle egne af landet, og GL vil arbejde for, at der sker en reel koordinering af udbud og oprettelse af studieretninger. 

Fokus i fusionsdebatten skal ændres fra at handle om "jo større, jo bedre" til at handle om uddannelseskvalitet med eleven i centrum. GL støtter TR og med­arbejderrepræsentanter med sparring ved igangsatte fusionsbeslutninger og udarbejder eksempler på gode processer og opmærksomhedspunkter.

GL skal informere om konsekvenserne af øget brugerbetaling og skal arbejde for, at brugerbetaling minimeres, så den ikke bliver en hindring for adgang til de gymnasiale uddannelser. GL skal tage initiativer i retning af at påvirke både politikere og offentlighed for at få fjernet de påtænkte forringelser på VUC-området.

4.   GL's egen organisationsudvikling

Der er i GL's medlemskreds et større generationsskifte i gang, hvor især mange erfarne mandlige lærere går på pension, mens det primært er kvinder, der søger de ledige stillinger. Lige nu har GL en stor gruppe yngre og en stor grup­pe meget erfarne lærere og en meget lille gruppe derimellem, men i løbet af få år, vil de erfarne være gået på pension. Hovedbestyrelsen har derfor igang­sat et organisationsudviklingsarbejde, der på en gang skal tage højde for generationsskiftet og for de udfordringer, GL og sektoren står over for, som det bl.a. er beskrevet under punkt 1-3. I processen vil hovedbestyrelsen sikre en bred inddragelse af medlemmer og tillidsvalgte, så det sikres, at GL også i fremtiden lever op til medlemmernes forventninger og har stor styrke til at værne om medlemmernes løn- og arbejdsvilkår og om uddannelsernes kvalitet. Målet er at kunne fremlægge forslag til en organisationsudviklingsplan og evt. lovændringer på repræsentantskabsmødet i november 2011.

Emner:  
Interessent: