Kommende opgaver 2012-2013

Kommende opgaver
Kommende opgaver
I skoleåret 2012/2013 vil fokus være på at få igangsat en langsigtet udviklingsproces på den enkelte skole for at forbedre uddannelserne med udgangspunkt i elevernes behov, samtidig med at det fortsat skal være attraktivt at være gymnasial lærer.

Vedtaget af repræsentantskabet 27. november 2012

GL's arbejde er en kontinuerlig proces for at sikre gymnasielærernes arbejdsvilkår og medvirke til, at gymnasieuddannelserne bedst muligt udfylder den vigtige samfundsmæssige opgave det er at uddanne unge som voksne på det gymnasiale niveau.

I skoleåret 2012/2013 vil fokus være på at få igangsat en langsigtet udviklingsproces på den enkelte skole for at forbedre uddannelserne med udgangspunkt i elevernes behov, samtidig med at det fortsat skal være attraktivt at være gymnasial lærer.


Gymnasiesektoren er i en ekstraordinær situation med et stort udefrakommende pres, både i forhold til lærernes arbejdsvilkår, øget optag af elever med forskellige forudsætninger og i forhold til sektorens økonomi. For at imødegå disse pres har GL en offensiv strategi, der samtænker kvalitet i uddannelserne med lærernes arbejdsvilkår. Gymnasielærerne er i samarbejde med ledelserne de bedste til at vurdere, hvordan man sikrer et højt gymnasialt uddannelsesniveau i fremtiden.

 

Derfor har hovedbestyrelsen iværksat en møderække med medlemmerne på mere end 50 skoler i efteråret 2012 for at have en tæt dialog med medlemmerne i en svær tid.

Skolebaseret udvikling fører til kvalitet i uddannelserne
GL arbejder for, at anden fase af Børne- og Undervisningsministeriets udviklingsprogram bliver skolebaseret med henblik på at styrke elevernes studiekompetence, almendannelse og viden i de enkelte fag. Lærerne ved, hvad der skaber den gode undervisning, og det er udvikling af undervisningen, eksamens- og evalueringsformer, der fortsat kan højne de gymnasiale uddannelser.

GL har i efteråret 2012 sammen med Gymnasieskolernes Rektorforening offentliggjort et debatoplæg "Oplæg til debat om bedre undervisning og forsøg med uddelegering og arbejdstilrettelæggelse". Formålet med oplægget er at sætte gang i en debat på skolerne om i fællesskab at udvikle kvalitet, indhold og rammer for undervisningen i gymnasieuddannelserne og dermed at tilskynde, at en række skoler iværksætter konkrete forsøg med nye måder at tilrettelægge undervisningen på, herunder nytænke uddelegering og arbejdstilrettelæggelse. GL ønsker at frigøre potentialerne på skolerne ved at fremme en tillidsbaseret kultur, der kan understøtte lærernes engagement.

Ud over at supportere de skoler som ønsker at gennemføre forsøg, har hovedbestyrelsen foreløbigt afsat 6 mio. kr., som skolerne kan søge til proceshjælp, afklaring og kompetenceudvikling. Formålet er at understøtte forsøg og udviklingen af de gymnasiale uddannelser.
Det skal være attraktivt at være gymnasielærer, og de gymnasiale uddannelser skal være attraktive arbejdspladser.

Gymnasielærernes arbejdsvilkår skal være attraktive
Attraktive arbejdsvilkår handler både om, at det skal være muligt for den enkelte lærer at yde god undervisning, og at arbejdsvilkårene skal være i orden. Dette indebærer bl.a., at lærerne skal have en jævn arbejdsbelastning, og at lærerne ikke pålægges mange overtimer. Det vil GL sætte fokus på.

Ved overenskomstforhandlingerne i foråret 2013 må det forventes, at der vil være en smal økonomisk ramme samtidig med at arbejdsgiverne vil stille krav om omfattende effektiviseringer af gymnasielærernes arbejdstid. GL må derfor på én gang have fokus på og synliggøre, at uddannelseskvalitet og -niveau har afgørende betydning for Danmarks fremtidige konkurrencemuligheder i et globalt samfund samtidig med at gymnasielærere på linje med andre offentligt ansatte må medvirke til at løse de udfordringer, sektoren stilles overfor.

Det er afgørende, at løsninger tænkes langsigtet. Hvis der fx skal forhandles om at ændre lønsystemet, er det afgørende for GL, at et fremtidigt lønsystem sikrer løn til gymnasielærere. Et er, at der her og nu må forventes en snæver lønudvikling, men noget andet er, hvordan lønsystemet i fremtiden kan sikre gymnasielærere en god lønudvikling.

Mange skoler har i dag store overskud, samtidig med at lærerne ikke får eller får meget små lokale løntillæg. Derfor skal GL arbejde for, at det lokale lønsystem kommer til at fungere bedre. GL vil sætte særligt fokus på, at yngre lærere lokalt oplever lønstigninger, der kan sikre, at gymnasielærere følger lønudviklingen for akademikere ansat i staten.

Emner:  
Interessent: