Kommende opgaver 2011-2012

Kommende opgaver
Kommende opgaver
GL sikrer, at store som små driftsopgaver løbende bliver løst, men i de kommende år vil der i særdeleshed være fokus på gymnasielærerens rolle som den, der er den altafgørende faktor for, at der skabes dygtige studenter og hf’ere hvert år.

Vedtaget af repræsentantskabet 29. november 2011

GL sikrer, at store som små driftsopgaver løbende bliver løst, men i de kommende år vil der i særdeleshed være fokus på gymnasielærerens rolle som den, der er den altafgørende faktor for, at der skabes dygtige studenter og hf’ere hvert år.

Sektoren og i særdeleshed gymnasielærerne er udsat for mange forandringer, og der er pres fra mange sider. Men der er også muligheder for fortsat at forbedre de gymnasiale uddannelser – og det vil GL til stadighed arbejde for. En afgørende forudsætning er, at det fortsat er attraktivt at være og blive gymnasielærer, og at gymnasielærere kontinuerligt sikres gode udviklingsmuligheder og har attraktive arbejdsvilkår.

Det betyder, at de overordnede indsatsområder er:

Ad 1. Gymnasielærernes professionalisme skal anerkendes

For at udfordre de nævnte pres er det en væsentlig opgave for GL – i samarbejde med medlemmerne og skolerne – at tydeliggøre gymnasielærernes vigtige rolle for det danske samfund og dagsordensætte det gode arbejde, gymnasielærerne udfører, bl.a. gennem en moderniseret og offensiv kommunikationsstrategi. Gymnasielærere er fagligt og pædagogisk dygtige og er eksperter i at skabe dygtige studenter, der har nogle særlige kvaliteter. Det er derfor afgørende, at nye lærere kommer i gang med pædagogikum med det samme, og at lærerne løbende får efteruddannelse.

Det er lærernes ansvar, at undervisningen er god, inddragende og inspirerende. GL vil medvirke til, at gymnasielærerprofessionens værdier og rolle fortsat tydeliggøres og udvikles. Samtidig vil GL arbejde for, at der bliver iværksat et skolebaseret udviklingsprogram, som skal styrke elevernes studiekompetence, almendannelse og viden i de enkelte fag. Lærerne ved, hvad der skaber den gode undervisning, og det er udvikling af undervisningen, eksamens- og evalueringsformer, der fortsat kan højne de gymnasiale uddannelser.

Lærerne oplever ofte, at andre har manglende indsigt i og forståelse for lærerarbejdets karakter og mødes derfor af mistro, som bl.a. udmøntes i krav om kontrol og unødigt tælleri. Det skal der ændres på, og dialogen i sektoren er et vigtigt led heri. Det skal være attraktivt at være gymnasielærer, og de gymnasiale uddannelser skal være attraktive arbejdspladser.

Ad 2. Gymnasielærernes arbejdsvilkår skal være attraktive

Allerede i foråret 2013 skal der igen forhandles overenskomst, og GL skal have fastlagt sin strategi og vurderet, hvad der er væsentligst for at gymnasielærere har attraktive arbejdsvilkår. Hovedbestyrelsen vil i foråret 2012 have en tæt dialog med medlemmerne herom.

Ved OK11-forhandlingerne blev der aftalt et serviceeftersyn, som ud fra en GL-synsvinkel vil komme til at beskæftige sig med to meget centrale problemkomplekser, nemlig udvikling af lønsystemet og aftalesystemet. Serviceeftersynet vil formodentlig munde ud i et idékatalog om fremtidens lønsystem, der efterfølgende forventes taget op ved OK13-forhandlingerne. Løn- og forhandlingssystemet må forventes, både fra Finansministeriets og AC's side, at blive et hovedtema i 2013-forhandlingerne. Det vil for GL være altafgørende, at et fremtidigt lønsystem sikrer løn til gymnasielærere. Et er, at der her og nu må forventes en snæver lønudvikling, men noget andet er, hvordan lønsystemet i fremtiden kan sikre gymnasielærere en god lønudvikling. Det er derfor også vigtigt, at GL samtidig sætter fokus på, hvorvidt lønsystemet fungerer lokalt, og om medlemmerne følger med lønudviklingen i staten.

Ved OK11 blev der også aftalt en række ændringer i GL-overenskomsten, og disse skal implementeres på skolerne pr. 1. august 2012. Både af hensyn til skolernes funktionsduelighed og af hensyn til mulighederne i overenskomstforhandlingerne i 2013 er det afgørende, at der sker en god implementering.

Hovedbestyrelsen iværksætter uddannelse af TR i forhold til ændringerne af overenskomsten. TR’s rolle er blevet styrket med mulighed for overordnet at sikre, at rammerne for lærernes arbejde forbedres. Modsat skal ledelsen påtage sig personaleansvaret over for den enkelte lærer. GL vil arbejde for, at intentionerne i overenskomsten udmøntes bedst muligt på den enkelte skole.

Den nye regering har varslet trepartsforhandlinger, og her er det vigtigt, at GL via AC arbejder for, at uddannelsessektoren får en central placering med henblik på forståelse af, at uddannelseskvalitet og -niveau har afgørende betydning for Danmarks fremtidige konkurrencemuligheder i et globalt samfund.

Ad 3. Rammerne for undervisningen skal være i orden

GL skal fortsat arbejde for, at skolerne har en ordentlig økonomi, og at skolerne forvalter de tildelte ressourcer ansvarligt i forhold til undervisning, løn og arbejdsvilkår. GL skal samtidig arbejde for justeringer af den eksisterende taxametermodel med fokus på kapacitet, elevfordeling og klassestørrelser i alle egne af landet. GL vil arbejde for, at der sker en reel koordinering af udbud og oprettelse af studieretninger. 

Fokus i debatten om skolesamarbejder og fusioner skal ændres fra at handle om 'jo større, jo bedre' til at handle om uddannelseskvalitet med eleven i centrum. GL støtter TR og medarbejderrepræsentanter med sparring ved igangsatte fusionsbeslutninger.

GL skal arbejde for, at den store brugerbetaling for kursister på VUC fjernes, alternativt minimeres, så der er lige adgang til uddannelse og mulighed for livslang læring.

Emner:  
Interessent: