Kommende opgaver 2014-2015

Kommende opgaver
 
Repræsentantskabet vedtog GL's kommende opgaver for 2014-2015.

De senere års reformer og OK13 har betydet store forandringer for GL's medlemmer og for GL. Helt centralt i GL er det lokale arbejde på skolerne; tillidsrepræsentanterne er i endnu højere grad end tidligere rygraden i GL som omdrejningspunktet for medlemmerne på den enkelte skole.

 

Derfor er fokus i GL i høj grad rettet mod at styrke og understøtte det lokale arbejde på skolerne, da det er fællesskabet på skolerne og i GL, der er GL's særlige styrke. En god kommunikation på alle niveauer i GL er vigtig for den udvikling, GL skal igennem i de kommende år.

Nedenstående er centrale indsatsområder i den kommende periode:

Fra år 1 til år 2

OK13 vil fortsat sætte dagsorden, og det er udfordringen at skabe de bedst mulige løsninger på den enkelte skole. Det er en afgørende forudsætning, at lærere og ledere på den enkelte skole har en fælles strategi og målsætning for skolen som en arbejdsplads, der har til formål at uddanne dygtige studenter. Det er en særlig opgave at foretage de rette prioriteringer og sætte mål og de tilstedeværende ressourcer i forhold til hinanden. Her vil bl.a. tidsregistreringen være et nødvendigt værktøj, som giver den enkelte overblik over sit arbejde. Tidsregistrering er samtidig et dialogværktøj, hvor såvel ledelse som medarbejdere har pligt til at arbejde for, at den enkelte lærer får en jævn arbejdsbelastning, og at den årlige arbejdsportefølje kan holdes inden for 1924 arbejdstimer. Alternativt kan der på den enkelte skole – inden for overenskomstens rammer – indgås lokale aftaler mellem ledelsen og tillidsrepræsentanten. GL vil både understøtte skoler, der benytter tidsregistrering og skoler, der indgår aftaler. En særlig udfordring er honorering af medlemmernes eventuelle merarbejde; hvorfor hovedbestyrelsen vil følge det tæt.

Hovedbestyrelsen vil arbejde for, at alle parter tager ansvar for sektoren. Derfor er målet et bedre samarbejde med Moderniseringsstyrelsen og lederforeningerne. Det betyder ikke, at GL ikke vil eller skal kæmpe for, at overenskomsten overholdes eller for enkeltmedlemmers rettigheder; men overordnet vil GL arbejde for, at der samarbejdes om at finde gode løsninger for fremtidens gymnasiale arbejdspladser, hvor centrale begreber er tillid, samarbejde og retfærdighed. Det betyder endvidere, at der på den enkelte skole skal arbejdes for godt samarbejde både vertikalt mellem ledelse, tillidsrepræsentant og gymnasielærere; og horisontalt mellem kollegerne skal samarbejdet og fællesskabet styrkes.

Med OK13 har tillidsrepræsentanten fået en endnu større opgave end tidligere, og derfor er uddannelsen af tillidsrepræsentanterne et væsentligt indsatsområde, ligesom den enkelte tillidsrepræsentant skal have mulighed for løbende at få den nødvendige sparring i GL's sekretariat og i netværket. Den enkelte tillidsrepræsentant skal have mulighed for både at have medlemmernes aktive opbakning og samtidig være en ligeværdig spar­ringspart og modpart til skolens ledelse.

Det er vigtigt, at TR understøttes af 'de samarbejdende tillidsvalgte', som typisk skal bestå af TR-supple­anten, arbejdsmiljørepræsentanten, PR-formanden, medarbejderrepræsentanter og evt. andre engagerede lærere. Der er behov for, at relationen mellem tillidsrepræsentanten, 'de samarbejdende tillidsvalgte' og lærerkollegiet er dynamisk og stærk.

GL vil derfor i den kommende tid have fokus på både at styrke den enkelte tillidsrepræsentant som omdrejningspunkt for det fællesskab, som det enkelte lærerkollegium udgør og understøtte samarbejdet mellem 'de samvirkende tillidsvalgte'. Det skal være klart for alle, at GL er gymnasielærere, der er gået sammen i foreningen GL på deres arbejdsplads. Tillidsrepræsentanternes netværk er centrale for videndeling og erfaringsudveksling, og netværkenes udvikling og funktion skal derfor i fokus, understøttet af hovedbestyrelsen og sekretariatet.

OK15

I foråret 2015 skal der forhandles overenskomst. Som led i disse forberedelser vil hovedbestyrelsen sætte fokus på lønstrategi under nye vilkår, dels for at sikre lønmidler til GL's medlemmer, dels fordi der forventes øget pres på lønsystemet fra arbejdsgiverside. Andre fokusområder i de kommende forhandlinger bliver krav i forhold til at medlemmerne skal inddrages, TR's og samarbejdsudvalgets rolle samt gymnasielærernes psykiske arbejdsmiljø. En måde både at løse arbejdsmiljøproblemer og højne kvaliteten i uddannelserne er at højne skolens professionelle kapital.

Afdækning af Professionel Kapital er et godt samarbejdsredskab med fokus på kerneopgaven, som den enkelte skole kan have stor gavn af. Derfor vil GL initiere, at der udformes et gymnasiesektorspecifikt koncept, som fremadrettet kan erstatte medarbejdertrivselsundersøgelser mv., og samtidig kan medvirke til at skabe de bedst mulige rammer for elevernes uddannelse. En effekt af at skabe god undervisning er, at den enkelte gymnasielærer trives bedre ved at kunne gøre sit job godt.

Derfor vil høj professionel kapital være et krav ved de kommende overenskomstforhandlinger og samtidig indgå i GL's tilgang til det kommende serviceeftersyn af gymnasieuddannelserne.

Gymnasieuddannelsernes fremtid

GL vil arbejde for at fastholde gymnasieuddannelserne for alle, der har faglige forudsætninger og motivation til at tage en gymnasieuddannelse. Det er fortsat centralt for GL, at undervisning på gymnasieuddannelser – herunder eux - varetages af lærere med en akademisk uddannelse suppleret med pædagogikum. GL vil samtidig arbejde for, at lærernes efteruddannelse – herunder tid til efteruddannelse – prioriteres, og GL vil arbejde for at der indføres et pæd2.

Regeringen har bebudet et serviceeftersyn af gymnasieuddannelserne. For GL er det afgørende, at gymnasielærerne inddrages i udviklingen af uddannelserne, fordi der skal fokus på hvad der skaber bedre læring. Hf er et særligt indsatsområde, og det er afgørende for GL at fastholde hf's profil og funktion som sweeper.

Hovedbestyrelsen vil i efteråret tage initiativ til en debat om, hvad der på sigt skal ske med gymnasieuddannelserne, så disse kontinuerligt opfylder de krav, samfundet og den enkelte elev har til uddannelserne. Hovedbestyrelsen ønsker et bredt samarbejde herom med Undervisningsministeriet, lederforeningerne, aftagerinstitutioner og ikke mindst GL's medlemmer og elevorganisationerne.

Skolernes økonomi er et fortsat indsatsområde for GL. Hovedbestyrelsen vil arbejde for, at en kommende reform af taxameterordningen giver god mening for gymnasieuddannelserne. Et socialt taxameter, som regeringen har bebudet, byder GL velkommen, men det er altafgørende, at den omfordeling der vil ske, vil føre til, at de gymnasier, som løfter flest gymnasiefremmede elever, også er de skoler, som får gavn af et nyt taxameter. Samtidig er det vigtigt, at ressourcerne på den enkelte skole anvendes optimalt til gavn for undervisningen. Dette sikres bl.a. ved, at GL uddanner tillidsrepræsentanter, bestyrelsesmedlemmer og samarbejdsudvalgets medlemmer til at overskue og gennemskue skolens økonomiske dispositioner.

Emner: Organisation; Repræsentantskabet
Interessent: Tillidsrepræsentant