Kommende opgaver 2013-2014

Kommende opgaver
 
GL står over for store udfordringer i forhold til at få implementeret OK13. GL ser det derfor som sin væsentligste udfordring at kunne støtte medlemmerne i en svær forandringsproces og mod et for stort arbejdspres.

Det vil GL arbejde for:

  • At det fortsat er attraktivt at være gymnasielærer
  • At gymnasielærere har gode arbejdsforhold
  • At styrke indsatsen på det lokale niveau
  • At gymnasielærere har mulighed for at give god undervisning med fokus på elevernes/kursisternes læring
  • At gymnasielærerne kan udvikle deres kompetencer og har udviklingsmuligheder
  • At gymnasieuddannelserne har ordentlige rammevilkår
  • At gymnasieuddannelserne også i fremtiden opfylder et væsentligt behov i det danske uddannelsesbillede
  • At skabe sammenhængskraft i medlemskredsen

Derfor er der en række indsatsområder, som særligt vil blive opprioriteret i den kommende tid:

Implementering af OK13

GL står over for store udfordringer i forhold til at få implementeret OK13. GL ser det derfor som sin væsentligste udfordring at kunne støtte medlemmerne i en svær forandringsproces og mod et for stort arbejdspres.

 
Gymnasielærerne skal have optimale rammer for at give god undervisning med fokus på elevernes/kursisternes læring.

Det er afgørende, at den enkelte lærer har arbejdsforhold, der giver mulighed for at levere god undervisning med fokus på elevernes læring. God undervisning forudsætter engagerede lærere, og derfor må der ikke være støj fra dårlig overenskomsthåndtering.

OK13 er trådt i kraft 1. august 2013, men det er ikke på alle skoler, at overenskomsten er implementeret tilfredsstillende. Såvel arbejdsgivermodparten som en række skoleledere forsøger sig med ensidige fortolkningsbidrag, som GL ikke kan eller vil acceptere. Derfor arbejder GL intensivt på alle planer for at sikre, at OK13 bliver ordentligt implementeret. Man kan på flere skoler få det indtryk, at overenskomst og arbejdsforhold fylder mere end kerneydelsen. Det er et tegn på, at rektorer, andre skoleledelser og arbejdsgiverne ikke formår at rammesætte lærernes arbejdsforhold på en sådan måde, at der er mulighed for koncentration om kerneydelsen, hvorfor lokale arbejdstidsaftaler kunne være en god løsning. GL foretrækker forhandlings- og samarbejdsvejen, men har taget skridt til flere voldgiftsager, og flere kan blive nødvendige, hvis det ikke af forhandlingens vej lykkes at finde tilfredsstillende resultater.

Indflydelse til lærerne med OK13

Med den nye overenskomst skal der findes gode løsninger på den enkelte skole. Derfor er det helt afgørende, at de lokale samarbejder styrkes. GL vil sætte fokus på samarbejdssystemet med henblik på at få samarbejdsudvalgene til at fungere alle steder. De nye samarbejdsregler, der er kommet med OK13, er netop udformet, så de passer til en decentral struktur som på GL's område. SU-aftalen bygger på en overordnet formålsparagraf, der berettiger, at alt, der vedrører arbejdspladsens forhold, kan drøftes i samarbejdsudvalget og dermed udfordre ledelsesrummet. Samarbejdsudvalget bør derfor have en central rolle på den enkelte skole. Gennem samarbejde, dialog og fælles besluttede retningslinjer er der mulighed for at skabe ro om skolens kerneydelse, så lærerne kan udnytte deres engagement til at skabe god undervisning. Derfor vil GL klæde tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter på til at varetage lærernes interesser i samarbejdssystemet. Endvidere vil GL samarbejde med lederforeningerne om at få samarbejdssystemet til at fungere.

Med den nye overenskomst er tillidsrepræsentantens rolle generelt ændret. Den primære funktion er flyttet fra den årlige arbejdstidsforhandling til en løbende sparring med ledelse og medarbejdere. TR's fremtidige rolle er at understøtte de gode løsninger til gavn for de gymnasiale lærere og for den gode undervisning. TR har derfor en væsentlig funktion for skolens sammenhængskraft. Den rolle vil GL arbejde for, at tillidsrepræsentanterne kan udfylde. Samtidig er det vigtigt, at TR fortsat sikrer, at medlemmerne har en fornuftig lokal lønudvikling. GL vil sikre, at TR har de nødvendige værktøjer hertil.

Rammevilkår for gymnasiesektoren

Gymnasiesektoren er underlagt et stort ydre pres, både i forhold til lærernes arbejdsvilkår, øget optag af elever med forskellige forudsætninger, strukturen i ungdomsuddannelserne og i forhold til sektorens økonomi.

GL vil derfor fortsætte sit arbejde for, at sektoren har ordentlige vilkår; økonomisk, strukturelt og rammemæssigt. Taxametermodellen står foran en justering, og her vil GL arbejde for, at rammerne giver mulighed for at levere gode gymnasieuddannelser. GL vil således arbejde for, at taxameteret blive omkostningsdækkende og tager hensyn til, at skolerne har forskelligt elevgrundlag; dette kan fx løses ved et læse-/skrive-taxameter.

GL vil samtidig arbejde for, at ressourcer givet til undervisning også bruges til undervisning. Derfor vil GL sikre, at medarbejderrepræsentanterne i bestyrelserne har økonomiske oplysninger og analyser, så de kan medvirke til at påvirke bestyrelsen til at bruge ressourcerne efter intentionen. Tillidsrepræsentanterne har tilsvarende behov for viden om skolens økonomi i forhold til lærernes arbejdsforhold.

Tilsvarende forventes en EUD-reform og et eftersyn af sektorens love og bekendtgørelser, hvor det er vigtigt, at GL agerer aktivt for med professionelle gymnasiale briller at medvirke til at sikre det fremtidige gymnasiale niveau.

Repræsentantskabet opfordrer Hovedbestyrelsen til, i samarbejde med medlemmerne, at få formuleret en politik for, hvad man mener der skal justeres ved et kommende serviceeftersyn af gymnasiereformen.

For at sektoren også fremadrettet kan leve op til de høje faglige som pædagogiske/didaktiske krav, er det afgørende, at gymnasielærere kontinuerligt har mulighed for at udvikle sig og fastholde og udvikle sine kompetencer.

Internt i GL er det afgørende at få skabt forståelse af, at det er nødvendigt, at medlemmerne, tillidsrepræsentanterne og GL-centralt står sammen om at sikre ordentlige arbejdsforhold, herunder at medlemmer og TR medvirker til at synliggøre, at den gode undervisning forudsætter, at gymnasieuddannelserne er attraktive arbejdspladser.

Emner: Organisation; Repræsentantskabet
Interessent: