Uddannelsesudvalget

 
 

Uddannelsesudvalget bistår hovedbestyrelsen med at træffe beslutninger og fastlægge GL's politik i form af indstillinger inden for de områder, som fremgår af udvalgets kommissorium eller som af hovedbestyrelsen konkret henlægges til udvalget.

Hvor der er en HB-vedtaget politik, har udvalget inden for sit kommissorium eller hvor opgaver af hovedbestyrelsen henlægges til udvalget selvstændig kompetence til at træffe beslutninger vedrørende gennemførelse af de vedtagne politikker og ansvar for udførelse af konkrete opgaver.

Uddannelsesudvalget er nedsat af hovedbestyrelsen i henhold til GL's love §6, stk. 6, og udvalget refererer til hovedbestyrelsen.

GL lægger stor vægt på at fastholde og sikre en national standard for de gymnasiale uddannelser. Det betyder at GL's generelle uddannelsespolitik bør udformes – eller i det mindste koordineres – centralt. Udvalgets arbejde er rettet mod det nationale politiske niveau, men skal også understøtte den lokale uddannelsespolitiske udvikling.

De rådgivende udvalg i GL og det decentrale niveau vil naturligt ofte blive inddraget i de uddannelsespolitiske diskussioner, men det er vigtigt at uddannelsespolitikken i GL ses i en overordnet sammenhæng, og at det derfor er i hovedbestyrelsen efter høring i Uddannelsesudvalget, at den endelige politikfastlæggelse finder sted.

UDU har ansvar for at sikre at GL er bekendt med internationale udviklingstendenser og inddrage det internationale perspektiv i relevant omfang, ligesom UDU skal tilstræbe at præge den internationale debat og udvikling.

Uddannelsesudvalgets opgaver

 • Præge diskussionen om indholdet af og rammer for de gymnasiale uddannelser i Danmark
 • Initiere uddannelsespolitiske udspil og stimulere debatten blandt gymnasielærerne om uddannelsespolitiske spørgsmål
 • Følge og præge de uddannelsespolitiske initiativer overalt, hvor de foregår
 • Følge udviklingen på skolerne med henblik på at sikre, at der fortsat er en national standard for alle gymnasieuddannelserne i Danmark
 • Arbejde for at sikre lærernes kompetenceudvikling i bred forstand. Efter- og videreuddannelse er derfor en central opgave
 • Arbejde for at sikre den pædagogiske forskning på området
 • Indstille til hovedbestyrelsen hvem der skal repræsentere GL i eksterne udvalg mv. vedr. uddannelsesspørgsmål. Uddannelsesudvalget drøfter og fastlægger mandater for disse repræsentanters virke.
 • Aktivt følge og præge den internationale uddannelsespolitiske debat og udvikling
 • Diskutere dagsordenen og udpege repræsentanter og mandat til GL's repræsentanter forud for deltagelse i uddannelsespolitiske internationale fora
 • Uddannelsesudvalget skal sammen med de andre udvalg sikre at GL's internationale arbejde fortsat rummer et solidaritetsaspekt - f.eks. hjælp til opbygning og udvikling af demokratiske fagforeninger og/eller pædagogisk og organisatorisk udvikling af gymnasieskoler
 • Ligestillingsmæssige aspekter i forhold til uddannelsespolitikken, herunder også i forhold til etniske minoriteter og multikulturel undervisning.​Emner: Organisation; Hovedbestyrelsen
Interessent: