Overenskomstudvalget

 
 

Overenskomstudvalget bistår hovedbestyrelsen med at træffe beslutninger og fastlægge GL's politik i form af indstillinger inden for de områder, som fremgår af udvalgets kommissorium eller som af hovedbestyrelsen konkret henlægges til udvalget.

H vor der er en HB-vedtaget politik har udvalget, inden for sit kommissorium eller hvor opgaver af hovedbestyrelsen henlægges til udvalget, selvstændig kompetence til at træffe beslutninger vedrørende gennemførelse af de vedtagne politikker og ansvar for udførelse af konkrete opgaver.

Overenskomstudvalget er nedsat af hovedbestyrelsen i henhold til GL's love, og udvalget refererer til hovedbestyrelsen.

Det er OKU's opgave at bestyre GL's og AC's overenskomster, herunder behandle fortolkningsspørgsmål, indkalde og behandle overenskomstkrav og tage sig af øvrige centrale løn- og arbejdstidspolitikker.

I forlængelse heraf skal OKU udarbejde overordnede analyser og politiske oplæg om overenskomstspørgsmål til drøftelse i hovedbestyrelsen, repræsentantskabet, lokaludvalget samt lokal- og områdestrukturen.

OKU er GL's pensions- og seniorpolitiske udvalg og skal derfor følge den generelle debat om pensionsforhold og fratrædelsesordninger med henblik på analyser og oplæg til hovedbestyrelsen.

OKU skal således i det hele taget arbejde bredt med at udvikle og forbedre medlemmernes løn- og arbejdsforhold samt pensionsforhold. I udvalgets arbejde skal relevante internationale perspektiver og erfaringer inddrages, ligesom udvalget har ansvar for information (tovholder) om overenskomst-spørgsmål mv. Endvidere indgår ligestillingsproblemstillinger i relevant omfang.

Overenskomstudvalgets opgaver

 • Generelle politikker om løn og arbejdstid, herunder vejledning i forhold til lokale løn- og arbejdstidsspørgsmål
 • Fortolkninger af GL's overenskomster, dels vedrørende spørgsmål, der forhandles centralt og dels vedrørende spørgsmål, som opstår i forbindelse med den decentrale udmøntning af overenskomsten.
 • Fungere som baggrunds- og følgegruppe, herunder koordinere og støtte den decentrale udmøntning af overenskomsterne.
 • Overordnede analyser og politikudviklende oplæg til drøftelse i GL-sammenhænge
 • Principielle spørgsmål vedrørende løn og arbejdstid
 • Indkaldelse og behandling af GL's aftale- og overenskomstkrav
 • Alle andre spørgsmål i tilknytning til GL's/AC's overenskomst og lønsum
 • Pensionsspørgsmål
 • Følge og analysere spørgsmål om pension og fratrædelsesordninger
 • Baggrundsgruppe for GL's repræsentant i Akademikerpensions bestyrelse
 • Diskussion af pensionskassens ydelses- og investeringspolitik
 • Information om overenskomstspørgsmål
 • Internationale perspektiver og erfaringer af betydning for medlemmernes løn- og ansættelsesforhold
 • Ligestillingsmæssige aspekter i forhold til medlemmernes løn- og ansættelsesforhold
 • Alle andre spørgsmål vedrørende medlemmernes samlede løn- og ansættelsesforhold.


Emner: Organisation; Hovedbestyrelsen
Interessent: