Arbejdspladsudvalget

 
 

Arbejdspladsudvalget

Arbejdspladsudvalget bistår hovedbestyrelsen med at træffe beslutninger og fastlægge GL's politikker i form af indstillinger inden for de områder, som fremgår af udvalgets kommissorium eller som af hovedbestyrelsen konkret henlægges til udvalget.

Hvor der er en HB-vedtaget politik, har udvalget inden for sit kommissorium eller hvor opgaver af hovedbestyrelsen henlægges til udvalget selvstændig kompetence til at træffe beslutninger vedrørende gennemførelse af de vedtagne politikker og ansvar for udførelse af konkrete opgaver.

Arbejdspladsudvalget er nedsat af hovedbestyrelsen i henhold til GL's love § 6, stk. 6, og udvalget refererer til hovedbestyrelsen.

Arbejdspladsudvalgets væsentligste opgave er at arbejde for den gode skole, så medlemmerne har en arbejdsplads med godt arbejdsmiljø, fornuftig ledelsesstruktur og ordentlig personalepolitik mv.

Der er stor fokus på det lokale niveau og de enkelte arbejdspladser. Det gælder medlemmernes arbejdsvilkår i bred forstand og skyldes, at de lokale påvirkningsmuligheder i forhold til vilkårene for arbejdets udførelse øges.

Udviklingen stiller krav til omfanget og måden GL servicerer TR'er og medlemmer på. Der er et stigende og løbende behov for uddannelse og information af TR'er og suppleanter, sådan at de kan være bedst muligt klædt på til det lokale samarbejde og til de forhandlingsopgaver, de skal udføre. 

Da GL's overenskomst, herunder overordnede aftaler om TR, SU/MED mv., i stor udstrækning har rammekarakter som skal forhandles, drøftes og udfyldes lokalt og regionalt, er det en væsentlig opgave for APU at levere service og grundlag for de lokale forhandlinger og drøftelser med henblik på at sikre ordentlige arbejdsforhold.

Ud over værktøjer i forbindelse med den decentrale udfyldelse af overenskomsten, er der brug for at udbygge den lokale viden om TR, MED- og SU-regler, arbejdsmiljø, sikkerhed, teknologi mv. og om personalepolitik i øvrigt.

APU har som ansvarsområde GL's servicering af det decentrale arbejde på ovennævnte områder og skal herudover lave analyser og oplæg omkring GL's centrale politik vedrørende arbejdspladsforhold i bred forstand, herunder inddrage internationale perspektiver i relevant omfang.

APU er endvidere ansvarlig for GL's overordnede beskæftigelsespolitik, herunder sikre fortsat rekruttering og fastholdelse af gymnasiale lærere.

APU har ansvaret for ligestilling inden for GL's område.

Arbejdspladsudvalgets opgaver

 • Udbyde, udvikle og afholde TR-kurser og -møder
 • TR-information, herunder TR-håndbog og TR-IT-politik mv.
 • Støtte Sikkerhedsrepræsentanternes arbejde, herunder afholde seminarer/møder for disse.
 • Udvikling af idéer og forslag til udvidelse af medlemmernes beskæftigelsesmuligheder.
 • Beskæftigelsesundersøgelsen
 • Udvikling af idéer og forslag til sikring af rekruttering og fastholdelse af gymnasiale lærere.
 • Udformning af generelle politikker, servicering af det decentrale arbejde og fungere som baggrundsgruppe for GL's repræsentanter i eksterne udvalg mv. inden for områderne:
 • TR-, MED- og SU-regler
 • Personalepolitik
 • Arbejdsmiljø, herunder AC's arbejdsmiljøarbejde, bl.a. BAR for undervisning og forskning
 • Sikkerhed
 • Teknologi/IT
 • Samarbejde og ledelse
 • Støtte i forberedelse af lokaludvalgsmøder
 • Budgetindstilling
 • Introduktion af nye GL-medlemmer
 • Internationale perspektiver og erfaringer vedrørende arbejdspladsforhold
 • Ligestillingsmæssige aspekter vedrørende arbejdspladsforhold mv.
 • Andre spørgsmål vedrørende medlemmernes samlede arbejdspladsforhold​Emner: Organisation; Hovedbestyrelsen
Interessent: