Liste 2 valgudtalelse

 
 

Faglighed, fællesskab og frihed

Faglighed & ungdomsuddannelsernes integritet

Liste 2 er hverken højre- eller venstreorienteret. Liste 2 er fagligt orienteret. De forskellige ungdomsuddannelser kan noget forskelligt, og disse forskelle skal respekteres. Vi vil værne om den institutionelle integritet. Vi ser med skepsis på forestillingen om én fælles indgang for alle ungdomsuddannelser – uanset om man skal være elektriker eller akademiker. Og helst så vi gymnasiets grundforløb afskaffet så hurtigt som muligt. Det har lige fra begyndelsen i 2005 haft karakter af en systemfejl. 

Der er grund til at se gymnasiets læreplaner efter i sømmene. Er de realistiske? I matematik på stx havde forbløffende få personer desværre held til at kortslutte den politiske proces og bremse en nødvendig revision af fagets b-niveau. Der kan også med fordel luges ud i de benspænd, der går igen i flere/alle læreplaner, men ikke giver mening i alle fag, f.eks. “karrierelæring". Den ejendommelige KS-konstruktion på HF, hvor enkeltfaglighed og tværfaglighed sameksisterer på en uhensigtsmæssig måde, bør afskaffes i sin nuværende form. 

Liste 2 ser med skepsis på begrebet “løfteevne". For en overfladisk betragtning kan det have et skær af rationalitet. Men forsøger man at forstå samspillet mellem "løfteevne" og “datavarehuset" på et lidt dybere plan, begynder det at ligne en form for uddannelsespolitisk voodoo. Ofte er der helt banale forklaringer, når et gymnasium “bonner negativt ud" med hensyn til løfteevne. Det forekommer unødvendigt at aktivere ministeriets "læringskonsulenter". 

Fællesskab & medbestemmelse

OK21 blev det første spæde skridt i den rigtige retning siden OK13. I 2013 blev gymnasielærerne – med en upassende betegnelse – "normaliseret". I realiteten kan de dog pålægges så meget arbejde, som ledelsen skønner passende, men nu SKAL rektorerne føre reelle samtaler med de ansatte om arbejdstiden. Tillidsrepræsentanterne er igen på banen. Rektorerne har fået en tilskyndelse til at indgå arbejdstidsaftaler. Det er fint.

Men der er både behov for geninvestering i sektoren og et opgør med grundlæggende systemfejl: Taxametersystemet og selvejet, som driver gymnasierne efter virksomhedsprincipper. I denne kulturfremmede konstruktion har gymnasielærerne for lidt at skulle have sagt. Enkelte har høringsret, men i realiteten er der tale om topstyring. Grundlaget for demokrati er, at dem, der bestemmes over, også kan drage dem, der bestemmer, til ansvar. Liste 2 vil derfor arbejde for, at medarbejderne ikke alene har høringsret, men reel medindflydelse ude på skolerne, f.eks. ved sammensætningen af bestyrelsen.

Der skal værnes om kolleger, der befinder sig i en udsat situation. Syge kolleger må ikke presses til at undervise hjemmefra. Syge- og omsorgsdage skal respekteres. De ikke-fastansatte skal have ordentlige vilkår og fastansættes i deres andet ansættelsesår. 

Ytrings- og åndsfrihed

Gymnasielærere er selvstændigt tænkende akademikere, der evner at træffe reflekterede valg inden for de fleste aspekter af deres arbejde uden alskens indblanding ovenfra eller udefra.

Vi ser desværre i disse år, at ytringsfriheden er under pres. I en tid, hvor der afskediges hundredvis af gymnasielærere hvert år, vil mange være tilbøjelige til at være tilbageholdende med selv meget berettiget kritik af den lokale ledelse – til stor skade for de pågældende institutioner.

For Liste 2 er også åndsfrihed et vigtigt anliggende. Med grundlæggende respekt for fagenes læreplaner og gymnasiernes formålsparagraffer skal undervisningens indhold trygt overlades til underviserne. Vi er imod konstante forandringer og støj i form af nye koncepter og modeluner.

En anden side af ånds- og ytringsfriheden har at gøre med, at gymnasielærere aldrig må frygte for deres frihed eller tryghed, hvis bestemte emner inddrages i undervisningen. Man må antage, at der er et element af selvcensur i gymnasiet – stort eller lille. DR's og Informations undersøgelser fra 2021 er meget bekymrende. 

Virkeligheden kan dog se meget forskellig ud rundtomkring i landet. Desværre har et flertal i GL's hovedbestyrelse nedstemt et forslag fra Liste 2 om en bred medlemsundersøgelse, der skulle tage temperaturen på området: både omfanget af selvcensur i forhold til ledelsesniveauer og undervisningsemner og -materialer mv. Forslaget vil naturligvis blive fremsat igen efter hovedbestyrelsesvalget. ​​​​

Emner:  
Interessent: