Morten Søding Sørensen

 
 
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Kandidat-profilbillede ​​​​​​​​
Morten Søding Sørensen
Skole: Viby​ Gymnasium
Alder​: 43 år
Fag:​ Mediefag og Idræt; TR-suppleant og medarbejderrepræsentant ​i bestyrelsen​​​

Valgudtalelse​

Nedskæringer betød en forøgelse af den ulighed, der i forvejen lå indenfor det statslige selveje. Sektoren mistede et stort antal gymnasielærere. Et andet aspekt af nedskæringerne var tilmed, at størstedelen af afskedigelserne skete på et mindretal af landets gymnasier. På disse institutioner blev der afskediget uforholdsmæssigt mange lærere. Hvis nedskæringerne var delt ud på langt flere gymnasier, kunne en stor del af personaletilpasningerne være sket ved naturlig afgang.

Den ulighed gennemsyrer i dag de udfordringer, som GL arbejder med. Hvis vi skal uligheden til livs, skal vi ikke kun repræsentere eget gymnasium. 

Jeg vil arbejde for, at vi begynder at repræsentere hele sektoren.

Elevfordelingsaftale og kapacitetsloft

Jeg har arbejdet for, at hovedbestyrelsen skulle involvere sig mere i det arbejde, der førte til kapacitetsloft og elevfordelingsaftalen. Nu skal vi vise, at vi har lært noget af årene med nedskæringer. 

Det enkelte gymnasiums kamp for at forhøje eller bevare en kapacitet, der i de senere år er steget på baggrund af en nedgang hos nabogymnasiet, bør stoppe. Konkurrencen skal dæmpes, og i det arbejde er det nødvendigt, at vi holder skarpt øje med taxametersystemet. 

Vi skal sikre, at flest mulig unge har de bedste betingelser for en god uddannelse. For at dette skal kunne lade sig gøre, har vi behov for at bevare alle oplandsgymnasier og gymnasier i tyndt befolkede områder. 

Jeg vil arbejde for, at aftalerne om elevfordeling og kapacitetsloft implementeres, så vi udjævner uligheden. Jeg vil arbejde for god kvalitet på alle gymnasier.

Øget ulighed – et fælles ansvar

Implementering af OK21, arbejdstidsaftaler, sprogfagene, faglig mangfoldighed og et stærkt HF-tilbud er nogle af de emner, GL skal have fokus på. Vi skal bare huske at behandle dem i den uligheds-optik, som præger sektoren.

Jeg vil arbejde for, at lærernes udfordringer minder mere om hinanden.

Vi er stærkest, når vi kæmper sammen fra et fælles udgangspunkt.​


Emner:  
Interessent: