GL’s internationale arbejde

 
Årsberetning 18-19

​GL arbejder internationalt ud fra dels et solidaritetshensyn med hjælp til andre, dels ud fra en snæver varetagelse af medlemmernes interesser, hvor GL følger det uddannelsespolitiske arbejde i Norden, i EU og i OECD og samarbejder med lærerorganisationer i andre lande. Det sker for at få kendskab til forholdene og for at samarbejde om et kvalificeret med- og modspil til de uddannelsespolitiske initiativer, der udspringer af regeringernes stigende internationale samarbejde.

Nordiske møder 

De nordiske lærerforeningers formænd mødes to gange om året. Herudover deltager GL i to møder årligt i et sektorsamarbejde for ungdomsuddannelserne, hvor der foregår en nyttig udveksling af erfaringer med reformer i sektoren og drøftelser af udviklingstendenser. I oktober 2018 blev der på tværs af sektorerne afholdt en konference om fællestræk ved de nordiske uddannelsesreformer.


​Det europæiske lærersamarbejde 

Den europæiske lærerforening, ETUCE, er den europæiske region af den globale lærersammenslutning Education International. ETUCE varetager lærernes interesse i forhold til EU og udveksler erfaringer mellem lærerorganisationerne om aktuelle temaer. ETUCE får hvert år store EU-bevillinger til projekter, der udmønter sig i konferencer. GL har bl.a. deltaget i konferencer om at integrere flygtninge og indvandrerbørn bedre i uddannelsessystemet, om betydningen af at sikre lærerne en løbende efteruddannelse og konferencer om arbejdet med digital dannelse og demokratisk medborgerskab. Senest har ETUCE fået EU-midler til et fælles ETUCE-EFEE (den europæiske sammenslutning af arbejdsgivere i uddannelsessektoren) projekt om den digitale udfordring for skolerne. Her sættes fokus på, hvordan udviklingen påvirker undervisningen, og hvordan lærerne kan rustes bedst muligt til udviklingen, så den ikke bliver en belastning, men til gavn for elevernes læring. GL indgår i projektets styregruppe.


​Kontakten til EU og OECD 

Der sker et stadig tættere uddannelsespolitisk samarbejde inden for EU, ligesom OECD er blevet meget aktiv på uddannelsesområdet. GL følger løbende EU-arbejdet, bl.a. via ministeriet EU-specialudvalg og via DL-i samarbejdet, der har et kontor i Bruxelles, som DUS finansierer, og som holder bl.a. GL orienteret om nye EU-initiativer.

OECD er optaget af, at lærerrollen skal være attraktiv og fremhæver, at det er vigtigt at kunne tiltrække og fastholde kvalificerede lærere. Tillid til og inddragelse af lærerne i fx reformprocesser øger sammen med et lokalt råderum til skolerne kvaliteten i undervisningen og sikrer reformimplementeringer, understreger OECD.

I juni 2019 udkom første del af den seneste TALIS-undersøgelse, TALIS 2018. Som noget nyt har man medtaget spørgsmål, der skal belyse lærernes arbejdsbelastning og stress. Den del af undersøgelsen er dog først klar til publicering i marts 2020. GL deltager to gange om året i kontaktmøder mellem lærerorganisationerne og OECD's uddannelsesafdeling og er i Danmark repræsenteret i ministeriets PISA- og TALIS-referencegrupper.


Det årlige Teacher Summit – ISTP 

I samarbejde mellem Educational International og OECD arrangeres hvert år et Teacher Summit for lande, der har klaret sig godt i PISA-undersøgelsen eller har vist gode forbedringer. Det er møder, hvor deltagerlandenes undervisningsministre møder op sammen med formændene for de to største lærerforeninger. GL har deltaget i alle afholdte møder. I marts 2019 fandt ISTP-mødet sted i Helsinki. Temaet var bl.a. leading together – om hvordan man styrker skoleudvikling ved at uddelegere til lærerne og arbejde med teacher leadership.​​

​Årets ISTP-møde følges op herhjemme med en dansk konference, der skal fremme, at der lokalt bliver fulgt op på de gode intentioner fra ISTP-konferencen. Årets danske konference om lærerledelse finder sted d. 4. oktober 2019.


Det globale lærersamarbejde 

Education International, EI, repræsenterer over 33 millioner lærere globalt. Hvert fjerde år afholder EI verdenskongres, som GL deltager i. Herudover deltager GL i arbejdet via de europæiske aktiviteter, som ETUCE står for. EI udfører dog en løbende lærerinteressevaretagelse over for fx FN og UNESCO i arbejdet med FN's verdensmål, specielt SGG mål 4 om at sikre gratis offentlig kvalitetsuddannelse til alle. FN er også vagthund over for de regeringer, der udfører overgreb på læreraktivister, og det lykkes ofte FN at få frigivet fængslede lærere.

EI's seneste verdenskongres fandt sted i juli 2019 i Bangkok med 1200 deltagere fra hele verden. Her godkendte man arbejdsprogrammet for den kommende periode og drøftede og vedtog en lang række resolutioner, der bl.a. skal være med til at fremme demokrati og faglige rettigheder og fri kvalitetsuddannelse til alle.


​GL's solidaritetsarbejde 

GL har de seneste to år gennemført et solidaritetsprojekt i Georgien, hvor danske lærere inspirerer georgiske kolleger og deres lærerforening til at spille en mere aktiv rolle i debatten om skoleudvikling og uddannelsespolitik. Kort før sommerferien 2019 har GL fået bevilget yderligere 1 million kr. fra CISU (Danida-midler) til at videreføre samarbejdet i de kommende to år. Første element i den nye projektperiode er et be​søg i Danmark i begyndelsen af september 2019 af 8 georgiske lærere, der ud over møder med GL og ministeriet skal besøge en række af de danske projektdeltageres skoler.

Emner:  
Interessent: